Založenie s.r.o. postup – Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

V tomto článku nájdete informácie o tom, ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V závislosti od rôznych okolností, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť relatívne jednoduchou vecou, ale tiež komplikovaným právnym problémom. Keďže predpokladám, že v tom druhom prípade bude založenie s.r.o. zverené do rúk právne zdatným odborníkom, popíšem postup, ktorý nie je zložitý a ktorý môže použiť bežný človek, začínajúci podnikateľ.

11 krokov k založeniu s.r.o.

1. Výber názvu
2. Výber predmetov činnosti
3. Určenie sídla spoločnosti
4. Spísanie spoločenskej zmluvy
5. Vyhlásenie správcu vkladu
6. Podpisový vzor
7. Vyhlásenie jediného spoločníka
8. Overenie notárom
9. Registrácia na živnostenskom úrade
10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
11. Registrácia na daňovom úrade

1. Názov spoločnosti (obchodné meno)

Názov spoločnosti si samozrejme vyberiete ľubovoľný, podľa vlastného uváženia. Avšak musíte sa presvedčiť, či už na Slovensku nepodniká nejaká iná firma pod týmto názvom. Ak by už taká firma existovala, obchodný súd by vám zamietol zápis do obchodného registra. To, či už váš názov niekto nepoužíva, môžete najľahšie zistiť na internete na stránke http://www.orsr.sk. Tam si môžete vyhľadať, či už neexistuje firma s vašim názvom. Ak taká firma neexistuje, môžete názov použiť. V opačnom prípade si budete musieť zvoliť iný názov spoločnosti. Na koniec názvu sa pridávajú slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo častejšie iba skratka s. r. o. alebo spol. s r. o., pred ktorými je čiarka.
Napríklad:
Firma, s. r. o.
Firma, spol. s r. o.
Firma, spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Predmety činnosti

Samozrejme v prvom rade musíte vedieť, čím sa vaša firma bude zaoberať. Spíšte si všetky predmety činnosti, o ktorých si myslíte, že ich bude vaša firma vykonávať. Napíšte si aj tie, ktoré síce neplánujete vykonávať hneď od začiatku, ale myslíte si, že by ste sa nimi niekedy v budúcnosti mohli zaoberať. Praktickejšie je zahrnúť medzi predmety podnikania všetky činnosti hneď od začiatku, aby ste neskôr nemuseli zbytočne žiadať o rozširovanie predmetu činnosti. To by vás totiž zbytočne stálo ďalšie súdne poplatky.

Keď budete mať svoj zoznam hotový, choďte s ním na živnostenský úrad. Tam ho predložte a prekonzultujte, či môžete požiadať o zápis vašich predmetov činnosti. Možno bude treba preformulovať niektoré názvy predmetov, alebo niektoré vyškrtnúť, ak napríklad nespadajú pod voľné živnosti a vy nespĺňate požiadavky na ich vykonávanie. Je dôležité prekonzultovať váš zoznam činností skôr, než oficiálne podáte tlačivo so žiadosťou o osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Inak by túto žiadosť by vám mohli zamietnuť, ak by niektoré z vašich požadovaných predmetov činnosti boli nevyhovujúce.

3. Sídlo spoločnosti

Určiť sídlo spoločnosti je dôležité preto, že pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu alebo nejaký dokument, dokazujúci vaše právo na užívanie priestorov.

Sídlom vašej spoločnosti môže byť aj váš byt alebo dom. V takom prípade na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložíte dokumenty, ktoré dokazujú, že ste vlastníkom bytu alebo domu.

Ak bude vaše sídlo v prenajatých kancelárskych priestoroch, čo je asi najčastejší prípad, budú od vás na živnostenskom úrade a obchodnom registri žiadať predloženie nájomnej zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.

4. Spoločenská zmluva

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov s.r.o. (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že s.r.o. zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

Písať detailne o obsahu spoločenskej zmluvy je mimo zamerania tohoto článku, pretože existuje nekonečné množstvo možných variácií a situácií, ktoré môže spoločenská zmluva pokrývať. Na týchto strákach nájdete vzor spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, ako aj vzory ďalších dôležitých dokumentov.

5. Vyhlásenie správcu vkladu

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur. Túto čiastku musia spoločníci zložiť do rúk správcu vkladu. Správca vkladu musí napísať prehlásenie o tom, v akej výške prevzal od jednotlivých spoločníkov ich vklady. Vzor vyhlásenia správcu vkladu je k dispozícii na našich stránkach.

Mohol by vás tiež zaujímať článok Finta, ako ušetriť 5000 eur pri založení s.r.o.

6. Podpisový vzor

Ďalšou z vecí, ktoré treba vyhotoviť je podpisový vzor konateľov. Vzor tlačiva je k dispozícii na týchto stránkach.

7. Vyhlásenie jediného spoločníka

Ak spoločnosť zakladá jediný spoločník, je potrebné vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Vzor vyhlásenia je k dispozícii.

8. Overenie notárom

Ďalej je potrebné vyhotoviť kópie spoločenskej zmluvy pre každého spoločníka, jednu kópiu na založenie do archívu spoločnosti, jednu kópiu pre živnostenský úrad a dve kópie pre obchodný súd. So všetkými kópiami spoločenskej zmluvy musíte ísť k notárovi, ktorý vám overí podpisy a kópie zmluvy. Podpisy, ktoré má overiť notár sa podpisujú až u notára, nie skôr.

9. Registrácia na živnostenskom úrade

Ďalej treba ísť na živnostenský úrad požiadať o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

So sebou si prineste vyplnené tlačivo, notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti), kolky po 5 eur za za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť (pozrite Založenie živnosti).

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do 5 pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a tieto si dajte overiť notárom.

10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzdvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy.

Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

 • Tlačivo s overenými podpismi,
 • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
 • 2x kópia živnostenského listu,
 • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
 • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
 • 2x podpisový vzor konateľov,
 • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
 • kolky za 331,50 eur.

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do 5 pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

11. Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

Môžete začať podnikať

Týmto máte všetky základné veci vybavené a vaša spoločnosť môže začať vykonávať svoje podnikanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nezabudnite poklikať na jednotlivé odkazy v článku. Tie vás zavedú na ďalšie stránky s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj ďalšie články, ku ktorým sa dostanete cez menu na vrchu stránky, alebo cez sekciu Dôležité odkazy.

Neprehliadnite:
Živnosť alebo s.r.o. – čo je pre vás výhodnejšie?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 343 komentárov

 1. Mam plan v najbližšej dobe podnikat, zbieram informacie a vy ste mi velmi pomohli. Dakujem sofia2

 2. 1.,zakladám s.r.o. ako jediný spoločník potreboval by som vedieť presné počty prikladaných listín . Vo vyhláške 25/2004 sa spomínajú niektoré ako obligatórne tie je potrebné priložiť 2x, ostatné vrátane súhlasu vlastníka nehnuteľnosti k sídlu spoločnosti stačí 1x priložiť?
  2.,Ako sa v tlačive Návrh na zápis do OR zapisuje titul napr. Ing. keďže samostatná kolónka ako je to v iných tlačivách bežné tu nie je.
  3.,Ak na tlačive Návrh na zápis do OR označím krížikom, že si Výpis z OR preberiem osobne akým spôsobom zistím, že si ho mám prísť prevziať

 3. 1) Áno, iba obligatórne sa prikadajú v dvoch kópiách.

  2) Samostatná kolonka na titul v tlačive nie je a preto sa tam titul ani nezapisuje.

  3) Zápis by mal byť vykonaný do 5 pracovných dní. Po 5 dňoch si teda môžete prísť prevziať výpis. Prípadne sa pri podávaní návrhu na zápis priamo spýtajte, kedy si máte prísť po výpis z OR.

 4. rada by som sa vas opytala ci je jedno ci donesiem odpis alebo vypis z registra trestov na zivnost.urad??? dakujem

 5. Mal by to byť výpis. Či by bolo možné použiť odpis, na to je najlepšie sa spýtať priamo na živ. úrade.

 6. V odstavci „Podanie návrhu na zápis do obchodného registra“

  treba doplniť, že v súčasnosti je tam obligatórna aj príloha, ktorou doložíte aj sídlo spoločnosti, čiže nájomnú zmluvu, alebo súhlas majiteľa nehnuteľnosti.

  Je to vo výhlaške 25/2004 po jej poslednej novelizácii, myslím v marci tohto roku bola. Toto ustanovenie sa nachádza mám taký pocit že v § 4. Ale každopádne doložte sídlo spoločnosti, lebo inak vám odmietnu zápis do obchodného registra.

  Takže už to nestačí len na živnostenskom úrade. Inak ďakujem za článok, vďaka nemu som v záverečnej fáze zakladania s.r.o.čky.

 7. Áno, máte pravdu. Podľa najnovšej novely vyhlášky 25/2004 je potrebné k návrhu na zápis do obchodného registra priložiť aj listinu, preukazujúcu právo na užívanie nehnuteľnosti, v ktorej je sídlo spoločnosti (napr. nájomná zmluva, alebo list vlastníctva). Vďaka za upozornenie.

 8. Co ma urobit spravca vkladu s vkladom . Je ho nutne niekde zaregistrovat/ulozit ? Alebo to moze byt aj „fiktivna ciastka“ a je mozne s nou nalozit aj inak (pouzit ho ako kapital na robehnutie spolocnosti )

 9. Vklad sa môže normálne používať na podnikanie, ako ostatné peniaze firmy, ktoré sú na účtoch, alebo v pokladni, atď. Nemusí byť nikde špeciálne „odložený“.

 10. Poradte mi prosim, co potrebuje na zalozenie firmy clen EU, ak uz je podnikatelom vo svojej krajine.
  Ake dokumenty a ci to musi byt notarom overene…….

 11. Potrebuje to, čo aj Slovák a navyše:
  1. Ak bude spoločníkom, nie konateľom, potrebuje iba notársky overiť svoje podpisy, k čomu bude potrebovať pas.
  2. Ak bude konateľom, potrebuje výpis z registra trestov slovenský a aj z krajiny, ktorej je občanom. Výpisy z registra sú pre živnostenský úrad.

 12. Dobrý deň, chystám sa spolu s 2 ďalšími spoločníkmi založiť s.r.o. Momentálne posobím v ČR a moji spoločníci sú češi. Hodilo by sa nám, keby sme notárske overenie mohli spraviť v ČR.
  Je to možné, resp. zapíše nás obchodný register, keď mu predložíme spoločneskú zmluvu zmluvu overenú u českého notára + možme takto overenú spol.zml. predložiť na žisvnostenskom úrade SR?
  Ďakujem.

 13. Malo by to byť možné, ale pre istotu by som si to na vašom mieste aspoň telefonicky overil priamo na živ. úrade, resp. obch. registri. A potom v ČR u notára upozornite, že to chcete použiť na Slovensku a nech vám to overenie radšej podpíše priamo sám notár, nie iba nejaký jeho zamestnanec. U slovenských notárov sa zvyknú pýtať, či to overenie chcete použiť na Slovensku, alebo v zahraničí, takže podobne to asi budú robiť aj v ČR.

 14. Podala som si žiadosť na zápis s. r. o. do OR sudca mi to zamietol. Bola tam chyba – preklep v čísle domu čiže miesto 779 tam bolo 799. Mám pravo sa odvolať ale musím napísať námietku. Viete mi poradiť ako má byť námietka napísaná čo všetko tam musím mať? A tlačivo musím vypísať celé odznovu alebo stačí napísať len opravený udaj?
  Ďakujem za odpoveď.

 15. Asi bude treba podať tú žiadosť znovu, správne vyplnenú.

 16. Jedna pripomienka k tomuto super návodu – od 1.10. platia nové pravidlá pre Živnostenské úrady (iné kolky, zjednodušenie voči Registru trestov a zdravotným poisťovniam), v časti Založenie živnosti je to spomenuté, ale kto bude zakladať s.r.o. a neprečíta si časť o živnosti, nedozvie sa o zmenách (takže podľa tohto návodu napríklad zbytočne bude žiadať o výpis z registra trestov, či kúpi nesprávne kolky!). Preto by som odporučil zmeny uviesť aj v tomto článku, alebo dať doňho odvolávku na aktualizovanú časť o živnostiach.

  Apropos, notárske poplatky. Určujú sa podľa Vyhlášky Ministerstva SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Za overenie podpisu je sadzba podľa položky C3 Sadzobníka 60 Sk + DPH (každý jeden podpis sa účtuje osobitne!) a za overenie fotokópie listiny (každá jedna strana osobitne) podľa položky C1 Sadzobníka 40 Sk + DPH. K notárovi nie sú potrebné kolky, ale hotovosť.

  Vzory tlačív, ktoré sa používajú na registráciu živnosti sú na stránke http://www.civil.gov.sk/p09/p09-02.shtm, dostať sa na ňu dá aj cez stránku Živnostenského registra http://www.zrsr.sk, link živnostenské podnikanie.

 17. Juraj, máš pravdu. Už je to aktualizované aj s odkazom na založenie živnosti po novom.

 18. Zdravim,
  1. prihlasuje sa nova s.r.o. na socialku, zdravotku a dan.urad po zapise do OR? a kolko dni je podla zakona na to?
  2. ak s.r.o. nema ziadneho zamestnanca, len konatelov, ake odvody musi platit?
  3. ake odvody platia konatelia sami za seba? (berme do uvahy, ze im valne zhromazdenie schvalilo mesacne odmeny)
  Vdaka

 19. Ak s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov, neprihlasuje sa nič do soc. ani do zdrav. poisťovne. Na daňový úrad sa s.r.o. musí zaregistrovať. Z odmien konateľom sa platia odvody iba do zdravotnej poisťovne vo výške konateľ 4 % a firma 10 %. Do sociálnej poisťovne sa neplatí nič.

 20. Teda náklady pre založenie napr.
  OKTAN s.r.o.
  jeden predmet podnikania (100SK)
  bude 100sk na zivnostenskom kolok, notár na vsetky listiny a 10 000 sk kolok na registrový súd..
  existujú aj iné náklady pre zalozenie?
  Plus mám otázku ako je to z účtovnými službami v akých intenciách sa pohybuje ich poradenstvo, služby, ako si vybrať tú správnu spoločnosť atď.
  ďakujem

 21. ešte som chcel doplniť, že aké náklady asi pri nenáročnej agende možno očakávať.,
  T.j. napríklad ak si založím s.r.o. ktorá bude vlastnit internetový portál (t.j. náklady tu budú za zriadenie, fungovanie, reklamu) a prijmy za reklamu.
  ďakujem

 22. Husovec, náklady sú také, ako si napísal. Účtovníka, resp. účtovnícku firmu si je najlepšie vybrať na odporúčanie niekoho, kto má s ním skúsenosti. Inak je to vždy tak trochu o šťastí. Dobre by bolo, aby mal dostatok skúseností, ale aby zároveň nebol príliš preťažený. Už som zažil aj takého účtovníka, ktorý na mňa nemal dosť času, lebo mal iných, väčších a dôležitejších klientov. Moje účtovníctvo potom spracovával na poslednú chvíľu, pričom tam urobil chyby a takmer v poslednej hodine to ešte musel prerábať. Ceny za spracovanie účtovníctva závisia od náročnosti a počtu položiek a pohybujú sa cca od 1000 Sk mesačne a viac.

 23. Je obmedzený počet spoločností v ktorých môže byť jedna osoba konateľom? Diky – súrne

 24. Pokiaľ viem, tak nie. Je obmedzený počet spoločností, kde je jedna osoba jediným spoločníkom na max. 3.

 25. dobry vecer, chcela by som sa opytat:som zamestnanec v jednej firme a zaroven aj SZCO(mam svoju zivnost). od 1.1.2008(resp., odkedy sa to bude najskor dat) by som rada zalozila s. r. o. s tym,ze by som vykonavala tie iste cinnosti, na ktore mam zivnost teraz, ale vykonavala by som ich v s. r. o. a zaroven presla aj z jednoduchecho uctovnictva na podvojne uctovnictvo.konatelom spolocnosti budem iba ja. mozete mi poradit strucne,co by som mala urobit??? dakujem za radu.

 26. a este som zabudla, ked budem v tej s. r. o. ako jediny konatel a zaroven aj zamestnanec v inej firme, kde sa za mna zdravotne a socialne odvody odvadzaju, ci budem musiet aj ako konatel sama za seba ich odvadzat ??? ake a v akej vyske??? dakujem

 27. Živnosť sa nedá zmeniť na s.r.o. Môžeš si založiť s.r.o. a budeš mať aj živnosť aj s.r.o. Ale budú to 2 rôzne a oddelené firmy. Môžeš začať podnikať cez s.r.o. a ak na živnosť už nechceš nič robiť, tak ju môžeš zrušiť a zostane ti iba s.r.o. Ak chceš, alebo ak potrebuješ, tvoja s.r.o. môže odkúpiť majetok aj prípadné pohľadávky tvojej živnosti. Ale niečo také ako zmena živnosti na s.r.o. neexistuje.

  Za konateľa sa neplatia žiadne odvody, pokiaľ nie je zamestnancom s.r.o. a nevypláca sa mu odmena konateľa (čiže ak si konateľom aj spoločníkom, ako spoločník si vyplatíš zdanený zisk s.r.o. a už z toho neplatíš žiadne odvody).

 28. takže píšem zakladateľskú zmluvu pre s.r.o. a chcem sa opytať ako tam mam formulovať časť „Základné imanie a vklady spoločníkov“ pokiaľ pri vzniku spoločnosti nebude splatené celé základné imanie ( 200 000sk) ale iba minimálna výška zákonom stanovená 100 000Sk pri zápise na OR a celé základné imanie bude splatené spoločníkmi do 2 rokov podla zákona?

  Taktiež sa chcem spýtať či musí byť vytvorený orgán spoločnosti „Valné zhromaždenie“ pokial jeden z 2. majiteľov je konateľom a má podieľ v spoločnosti 170 000Sk k 30 000Sk. A spoločnosť má len 2 spoločníkov?

  A tiež musí byť vytvorený rezervný fond spoločnosti?

  Ďakujem za odpoved.

  —————
  Základné imanie a vklady spoločníkov

  1. Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti v hodnote 200 000 Sk (slovom dvestotisíc slovenských korún).
  2. Základné imanie spoločnosti pozostáva z týchto peňažných vkladov spoločníkov:
  Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 70 000 Sk
  Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk
  3. Peňažné vklady všetkých spoločníkov budú splatené pri založení spoločnosti pred jej zápisom do obchodného registra v celom rozsahu. Jednotliví spoločníci odovzdajú do rúk ustanoveného správcu vkladu najneskôr do 20 dní od podpísania tejto zmluvy peňažný vklad v takej výške, ako je uvedené v bode 2 tohto článku.
  4. Skutočnosť splatenia bude každému spoločníkovi potvrdená listinou o odovzdaní vkladov.
  5. Spoločníci-zakladatelia poverujú správou splatených vkladov pred vznikom spoločnosti v súlade s § 60 ObchZ jedného zo spoločníkov, a to Meno Priezvisko.
  6. Po vzniku spoločnosti je poverený správca vkladu povinný odovzdať do 3 dní splatené vklady spoločnosti.
  7. Peňažné vklady jednotlivých spoločníkov pri zvyšovaní základného imania budú splatené pred dňom zápisu zmien do obchodného registra.
  ——————-

 29. Mohlo by to byť napr. takto nejako:
  2. Základné imanie spoločnosti pozostáva z týchto peňažných vkladov spoločníkov:
  Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 170 000 Sk
  Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk
  3. Peňažné vklady všetkých spoločníkov budú splatené pri založení spoločnosti pred jej zápisom do obchodného registra v rozsahu:
  Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 70 000 Sk
  Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk
  Jednotliví spoločníci odovzdajú do rúk ustanoveného správcu vkladu najneskôr do 20 dní od podpísania tejto zmluvy vo výške
  Meno priezvisko1 (r.č. xxxx) 70 000 Sk
  Meno priezvisko2 (r.č. xxxx) 30 000 Sk

  Podľa obchodného zákonníka valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej raz za rok a bez ohľadu na to, koľko spoločníkov a s akými vkladmi má spoločnosť. Rezervný fond je povinný.

 30. Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Ideme zakladať sro-sme traja z toho dvaja budeme hneď od začiatku vystupovať ako konatelia a jedného chceme ako tichého spoločníka. Mám ho hneď od začiatku ( čl. 2 v spol.zmluve) uvádzať ako spoločníka? Alebo sa k spol.zmluve pripája ešte neaký iný dodatok kde by bolo definované že je tichý spoločník…? Imanie máme rozdelené 45:45:10 %.

  A otázka číslo 2: Koľko približne by sme mali zaplatiť u notára ak mu iba donesiem skontrolovať spol. zmluvu( podľa vášho vzoru). Viem že mi nepoviete presnú cenu ale ak by ste vedeli tak zhruba…

  A ešte teda také konštatovanie či teda máme všetko:?

  1. 7 kopií spol zmluvy (sme traja)
  2. podpisové vzory konateľov
  3.vyhlásenie správcu vkladov
  4. nájomná zmluva o sídle spoločnosti.
  5. u notára overené podpisy

  Inak musím pochváliť túto stránku…síce ešte neviem či nás zapíšu hneď na prvý krát ale ak aj nie veľmi ste nám pomohli.

 31. Spoločník môže byť spoločníkom s.r.o., nie tichým, aj bez toho, aby bol konateľom. Mohli by ste teda byť normálnymi spoločníkmi v uvedenom pomere a iba dvaja z vás by boli konatelia. O tichom spoločenstve hovorí DIEL XIX Zmluva o tichom spoločenstve Obchodného zákonníka (§ 673 – § 681).
  Ak teda naozaj chcete, aby ten tretí spoločník bol tichým spoločníkom, k tým uvedeným dokumentom treba ešte pridať zmluvu o tichom spoločenstve. Myslím, že tým pádom by nemal figurovať v spoločenskej zmluve, ale to si treba radšej overiť u nejakého právnika. Ak by to bol normálny spoločník, nie tichý, aj keď by nebol konateľom, tak by sa určite uvádzal v spoločenskej zmluve spolu s ostatnými spoločníkmi. Koľko sa platí u notára za takú službu, to neviem, možno niekto iný na to bude vedieť zareagovať.

 32. Stavros7235, na OR ešte potrebuješ 2x kópiu živnostenského listu. A 10000 Sk kolok.

 33. V prvom rade sa chcem poďakovať za perfektnú stránku, ktorá mi pomáha pri zakladaní s.r.o-čky.
  Mám otázočku. Sro bude mať sídlo v bydlisku konateľa. Na živ.úrad a do obch.reg. potrebujem výpis z katastra nehnuteľností originál?, ako starý môže byť?
  Ďakujem za pomoc. Držte mi palce.

 34. stavros7235 – ked mas podiel spolocnikov rozdeleny 45:45:10, musis mat zakladne imanie aspon 300000 Sk. Pretoze vyska vkladu spolocnika musi byt aspon 30000 Sk (§ 109 obchod. zak.).

 35. beatad – list vlastnictva pouzi original alebo overenu kopiu. Ako presne stary moze byt sice neviem, ale ja by som to urcite zbytocne neriskoval so starsim nez povedzme 30 dni. Aj to je uz mozno vela. Radsej si daj urobit novy vypis z katastra.

 36. Ďakujem za pomoc.

  Keď mám na RD záložné právo, a bude sídlom s.r.o., musím písomne požiadať o súhlas so sídlom s.r.o. aj záložníka?

  Vypĺňam návrh na zápis do OR v PC, keďže sú dvaja konatelia potrebujem dva listy P7/3 ale nedarí sa mi ho vytvoriť.Neviete mi poradiť ako to mám spraviť, aby mi potom sadlo aj číslovanie strán?
  Ďakujem veľmi pekne.

 37. Na pridanie listu musíš mať vo Worde najskôr nastavenú úroveň zabezpečenia makier nízku alebo strednú (Nástroje -> Makro -> Zabezpečenie). Zobrazí sa ti tam potom buďto taký štvorec s nadpisom „ORSR form“ a tam je položka „Pridať nový list“. Alebo sa ti to zobrazí hore na lište, kde máš napr. ikony na nastavenie typu písma, centrovanie, atď. Takže klikneš na „Pridať nový list“ a potom vyberieš z ponuky aký list a počet, potvrdíš a je to.

  Čo sa týka súhlasu záložníka, predpokladám, že to bude asi banka, skús si tam zavolať, či sú ti schopní taký súhlas vystaviť a ak áno, tak nech ti ho vystavia. Na škodu to určite nebude.

 38. Admin vďaka za radu, skúšam pridať ten list podľa tvojho návodu, ale Word mi odpovedá „Makro nelze najít nebo bylo vypnuto nastavením zabezpečení“ a to som zadala nísku úroveň.
  Dúfam že mi vieš pomôcť, už mi chýba iba tento jeden list a môžem bežať na ŽU a potom na OR.
  Vďaka

 39. HURAAAA už to mám !!!
  Ja idiot som ukončila program a znova ho otvorila a podarilo sa mi vložiť nový list.

  Časť P7/8 a P7/9 sa kedy vyplňa? Lebo ja som ju nechala prázdnu.

  LV aj suhlas so sídlom s.r.o. musím odovzdať na OR 2x?

  VĎAKA

 40. V tlačive sa vypĺňajú iba tie listy, ktoré sa ťa týkajú. Ostatné zostávajú nevyplnené. Ale aj tie nevyplnené si musíš vytlačiť a ponechať ich v žiadosti, aj keď sú prázdne, lebo bez toho by ti to neprešlo. Súhlas so sídlom a LV 2x.

 41. Dobry den,

  chcem sa opytat ci je mozne pri zakladani sro ako vklad dat hnutelny majetok ( ako su napriklad: pocitace, tlaciarne ).

  A ak ano tak ako sa ohodnocuje ich cena a aky doklad musi byt prilozeny k zakladatelskej zmluve? dakujem

 42. Dobry den. Chcela by som sa spytat par otazok:

  1. Ak su dvaja spolocnici, ktori su zaroven aj konatelia, musia podpisovat akekolvek dokumenty (napr. zmluvu o dielo,..) obidvaja, alebo su zastupitelni a teda staci vzdy podpis jedneho z nich?
  2. Moze konatel splnomocnit cudziu osobu, ktora nie je spolocnik, zamestnanec na vykon operacii s beznym uctom ako su podpisy vyberu, prikazov na prevod a na zastupovanie voci danovemu uradu, poistovniam?
  3. Moze byt spravca vkladu jeden zo spolocnikov, ci by to mala byt tretia osoba? Jedinym dokladom o zlozeni vkladov je Vyhlasenie spravcu vkladu? Ci treba dolozit aj nejaky vypis z uctu, ci iny doklad?
  4. Ako by mal vyzerat ten Suhlas so sidlom. Mate na to nejaky vzor?

  Vopred velmi pekne dakujem. Zuzana

 43. Dobry den,

  chcem sa spytat, ak mi bola zamietnuta ziadost z dovodu chybajuceho cestneho prehlasenia, ak som sam spolocnik, mozem sa odvolat alebo podat namietku? Ak nie, pri podavani novej ziadosti musim opat platit vsetky poplatky? (t.j. notarske overenia listin + 10000 kolok???)

  vdaka Vlado

 44. Ahojte,
  chcela by som Vas poprosit o radu – potrebujem na živnostenský + obchodný register aj LV, ak mám nájomnú zmluvu?
  Aký je teraz postup z hľadiska povinnosti registrovať sa na daňovom úrade – musím sa registrovať pre daň z príjmov alebo je aj nejaká všeobecná oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu? Potrebujem ešte asi aj oznámenie voči Štatistickému úradu?
  Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Ste výborná stránka.

 45. 1. Stačí podpis jedného, ak majú v spoločenskej zmluve napísané, že konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti a za ňu podpisovať samostatne.
  2. neviem, možno niekto iný bude vedieť odpovedať ??
  3. Môže to byť jeden zo spoločníkov, to je najbežnejšia prax. Vyhlásenie správcu stačí, iný doklad netreba.
  4. To stačí iba do nájomnej zmluvy pridať vetu, napr. „Prenajímateľ súhlasí so zriadením sídla spoločnosti XY, s.r.o. v prenajímaných priestoroch.“, alebo niečo v tomto zmysle.

 46. Skús podať námietku a prilož chýbajúce čestné prehlásenie. Ak to neprejde, budeš musieť podať celý návrh na zápis odznova.

 47. Ak máš nájomnú zmluvu a súhlas so zriadením sídla, tak LV nepotrebuješ. Po zápise do OR sa s.r.o. musí zaregistrovať na DÚ na daň z príjmov. Na štatistický úrad by nemalo byť nič, pokiaľ ťa sám nevyzve.

 48. Môže sa použiť aj nepeňažný vklad. Cenu musí určiť znalec a dokladom je znalecký posudok.

 49. ďakujem veľmi pekne za rýchlu a super odpoveď.

 50. Ak jeden zo spolocnikov poskytne vlastne priestory ako miesto vykonu cinnosti s.r.o, staci to dolozit len LV, alebo treba aj jeho Suhlas so zriadenim spolocnosti v texte spolocenskej zmluvy. Ak hej na ako mieste to treba uviest?

  Dakujem Zuzana

 51. Súhlas so zriadením sídla sa nedáva do spoločenskej zmluvy, ale do nájomnej zmluvy, ak si firma prenajíma napr. nejaké kancelárske priestory, v ktorých chce mať adresu sídla. V tomto prípade by ste to mohli urobiť napr. tak, že vlastník priestorov by vytvoril zvlášť dokument – Súhlas so zriadením sídla spoločnosti XY, s.r.o., kde napíše, že ako vlastník daných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti XY v uvedených priestoroch, ktorých vlastníctvo dokladuje priloženým LV. Hlavne, aby tam bolo jeho meno, bydlisko, rod. č., podpis, adresa nehnuteľnosti, názov s.r.o. Nemusí to byť nájomná zmluva, ak to nechcete riešiť ako prenájom priestorov, môže to byť len takýto nejaký súhlas so zriadením sídla.

  Čo presne požaduje zákon, pozri v §2, ods. 3) Obchodného zákonníka. Toto je výňatok:
  … musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri … vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania …

 52. Dakujem za rady, ktore som si odtialto vzala. Prave riesim sidlo s.r.o. Sme s manzelom vlastnikmi RD a aj spolocne konatielia v novozalozenej s.r.o. Navrh z OR nam vratili, lebo nemame suhlas ani najomnu zmluvu sami so sebou. LV, kde je jasne uvedenie, ze sme majitelia RD im nestaci!!!! Idem to riesit… Dufam, ze sa mi to podari a nevratia mi to opatovne.. 🙂

 53. mariaku, to bude pravdepodobne preto, že dom vlastníte ako súkromná osoba. S.r.o. je samostatný subjekt, právnická osoba, oddelený od vás majiteľov domu, aj keď ste spoločníci v tejto s.r.o., ale s.r.o. nie ste vy. Preto treba doložiť váš súhlas ako majiteľov domu so zriadením sídla s.r.o. vo vašom dome.

 54. Dobry den, mohli by ste mi upresnit, co to znamena vlastne spravca vkladu??? Nikde som sa nedocital ako ma vyzerat vyhlasenie spravcu vkladu ak spolocnost zakladam sam zakladatelskou listinou a ci je potrebne v tomto pripade vyhlasenie spravcu vkladu. Vsetky zmluvy co som cital pocitali so s.r.o. o minimalne 2 spolocnikoch. Inak aj tento clanok je sice pekny, ale tiez nepocita o zalozeni spolocnosti len zakladatelskou listinou. Nemozem nikde najst ucelene informacie ako zalozit sro len sam. Dakujem.

 55. Dobry den.

  1. V Spoločenskej zmluve v článku 6 odst.4 sa uvadza ‚4. Skutočnosť splatenia bude každému spoločníkovi potvrdená listinou o odovzdaní vkladov.‘ Ako vyzera tato listina, mohli by ste mi dat vzor?
  2. Ak je jednym z predmetov podnikania nakladna autodoprava, su nejake ine poziadavky na ZI, Rezervny fond, pripadne cokolvek pri zakladani s.r.o.?
  Dakujem Zuzana

 56. Správca vkladu je jeden zo zakladateľov s.r.o., ktorému všetci spoločníci odovzdajú vklady a on ich spravuje až do vzniku spoločnosti. Po vzniku spoločnosti musí vklady odovzdať spoločnosti, napríklad vložiť ich na bankový účet spoločnosti. Vyhlásenie správcu vkladu je potrebné vždy, aj keď je iba jeden spoločník. Vyžaduje to §60 obchodného zákonníka. Vyhlásenie bude podobné, ako pri viacerých spoločníkoch, napíše sa tam niečo v zmysle:

  „Dolupodpísaný XY, adresa, dátum narodenia, ako správca vkladu spoločnosti Firma, s.r.o., vyhlasujem, že zakladajúci spoločník XY, adresa, dátum narodenia ku dňu podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra v plnej výške splatil svoj peňažný vklad 200000 Sk.“ Kde, dňa, podpis.

  Keď je jeden spoločník, tak je sám aj správcom vkladu. Inak postup založenia s.r.o. jediným spoločníkom je rovnaký, akurát namiesto spoločenskej zmluvy sa použije zakladateľská listina, takže je to vlastne ešte jednoduchšie. Tu je vzor zakladateľskej listiny.

 57. Potvrdenie o splatení vkladu napíše každému spoločníkovi správca vkladu a uvedie v ňom niečo takéto:
  „Meno, adresa ako správca vkladu spoločnosti ABC, s.r.o., dňa … prevzal od spoločníkla spoločnosti ABC, s.r.o. Meno Spoločníka, adresa peňažný vklad vo výške …Sk. Dňa …. v …. , podpis správcu vkladu“.

  A ešte pre istotu jedna poznámka. Spoločenská zmluva nemusí vyzerať presne takto, to je iba na ukážku ako príklad. Spoločenská zmluva môže mať toľko rôznych podôb, koľko existuje spoločností, teda každá spoločnosť môže mať inú spoločenskú zmluvu, podľa svojich potrieb. Aby náhodou nevznikol dojem, že toto je nejaké povinné presné znenie spoločenskej zmluvy.

 58. Dakujem. Takze pokial som iba sam, moze byt spravcom vkladu banka a ja sam ak som to dobre pochopil.

 59. Môže byť správcom banka, ale nemusí. Správcom vkladu môžeš byť ty sám.

 60. Prosim Vas, ak su 2 spolocnici, ktori su zaroven aj konatelia, kto potom tvori Dozornu radu? urcuju sa uplne cudzie osoby?

 61. Dozorná rada nie je povinným orgánom s.r.o. Zriaďuje sa iba v prípade, ak tak určuje spoločenská zmluva. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti, musia to byť iné osoby.

 62. Ak 31.1.2008 podam navrh na zapis s.r.o. do OR,mozem na str. 7/13 navrhovat s.r.o. zapisat k datumu 1.2.2008?
  Staci jedne krat podat navrh na zapis?
  Dakujem

 63. beatad – nie, to nemôžeš. Oni majú zákonnú lehotu 5 pracovných dní od podania návrhu na vykonanie zápisu, takže ty tam musíš dať dátum zápisu minimálne o 5 pracovných dní väčší, než je deň podania návrhu. Ale jedna pracovníčka registra sa raz vyjadrila tak, že v tlačive nemusí byť vyplnený vôbec ten dátum, ku ktorému to navrhuješ zapísať a vtedy to oni automaticky zapíšu k najbližšiemu možnému dátumu, ktorý stihnú. A áno, tlačivo sa podáva jedno.

 64. Práve v týchto dňoch vybavujeme záležitosti pri založení s.r.o.. Na Živn. úrad už netreba odovzdať LV, len 2x spol.zmluvu overenú a ohlásenie-formulár pre právnickú osobu-netreba overiť.
  v poradí: 1. spoločenská zmluva 5x / jeden konateľ/ 6x / ak sú dvaja/ atď.
  2. vyhlásenie každého zakladateľa – každé vytlačiť 2x – overiť podpisy
  3. podpisový vzor konateľov – každý vytlačiť 2x -overiť podpisy
  4. vyhlásenie správcu vkladov – vytlačiť 2x -overiť podpisy
  5. ohlásenie na ŽÚ/formulár pre PO/-vytlačiť 1x netreba overovať- kolok 1 volná živn.= 100 Sk.
  1 remeselná ž.=500Sk atď.
  6. vyhlásenie vlastníka k sídlu spoločnosti – vytlačiť 2x -overiť
  7. plná moc / pre tretiu osobu alebo pre budúceho zamestnanca/-vytlačiť-1x overiť podpisy

  Na ŽU potom podať: ohlášku, 1x spoloč.zmluvu .
  Ostatné po obdržaní ŽL + 10.000 sk , odovzdať s návrhom do podateľni na obchodnom súde.

 65. Ja som si povedal, ze to zvladnem sam. Nakonies po dlhych peripetiach sa mi to dvoch mesiacoch podadilo. Najmilsie su tie tetusky na sude a na zivnostenskom. Nie je to moc velka zabava. Uz by som to nechcel absolvovat. Najviac ma vytocilo, ze ked som overene zmluvy tak mi nechceli na zivnostaku zapisat zivnost. Tak zas to menit. Potom mi zo sudu napisali, ze som uradne neoveril jeden papier. Odkial som to mal vediet? V zakone nic take nebolo Tie pani na sude jednaju s ludmi jak s handrou. Stalo ma to priblizne 16 tisic.
  A najlepsie na tom, ze som na internete videl nejaku firmu B… (názov a link vymazaný administrátorom, nebudeme ich tu bezplatne propagovať 😉 ) ktora zalozi srocku zo vsetkym za 12 tisic. Ake mate skusenosti so zalozenim firmy? Ja som pocul, ze jeden pan nedal jednu medzeru a oni to nezapisali.

 66. Ja som to tiez cele zakladal sam a podarilo sa mi to na prvy raz. Ale je fakt, ze som si najskor vsetko poriadne pozistoval, co treba urobit, aj zakony niektore som kvoli tomu studoval. A overit notarovi som si pre istotu dal vsetko mozne, skoro vsetky dokumenty, kde bol nejaky podpis a vsetky fotokopie. Uradnici s clovekom fakt jednaju niekedy az nehorazne drzo, ze pokial to clovek nezazije, tak by tomu ani neuveril. No ale u mna nakoniec vsetko dobre dopadlo. A ze nejaka firma zaklada srocky za 12000, v tom bude asi nejaky hacik. Ved len kolok na OR stoji 10000, plus dalsie kolky na ziv. urad, plus notarske overenie vsetkych dokumentov, to urobi dalsie 2 tisicky. Do 12000 sa zmestit len s tymito poplatkami je takmer nemozne. Tak neviem, z coho by taka firma asi mala zisk.

 67. Dobry den prajem!
  Vedeli by ste mi povedat, ci musi byt spolocenska zmluva (pripadne i ostatne dokumenty) spisana v slovenskom jazyku? Viem napriklad, ze v Rakusku je mozne spisat spolocensku zmluvu v akomkolvek zivom jazyku. Je toto mozne i u nas?
  Na zivnostenskom urade treba odovzdat i doklad o prave na pouzivanie priestorov ako sidla firmy (napr. najomnu zmluvu). Kto vsak podpisuje tuto zmluvu? Nevznika firma najomcu nahodou az zapisom do obchodneho registra? Nejedna sa tu o zacarovany kruh (na podpis najomnej zmluvy treba firmu, na firmu treba najomnu zmluvu)?

 68. Musí to byť buďto v slovenskom jazyku, alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do slovenského jazyka. Nemôže to byť iba v cudzom jazyku.

  Spoločnosť vzniká spísaním spoločenskej zmluvy, nie zápisom do OR. V spoločenskej zmluve sú ustanovení konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti, čiže aj podpisujú nájomnú zlmuvu.

 69. Na šťastie súdu nevadilo že návrh na vklad som podávala 31.1.2008 s navrhovaným dátumom zápisu 1.2.2008. Oni ju zapísali 5.2.2008.

  Chcem sa vám všetkým poďakovať za pomoc pri zakladaní s.r.o.. Podarilo sa mi ju založiť na prvý pokus. Bez vás by to nešlo. Srdečná vďaka. Beata

 70. 🙂 super, tak nech sa ti darí v podnikaní.

 71. No taktiez sme teraz zakladali sro. Nemali sme v tom ziadne skusenosti, tak sme si to dali zalozit jednej firme, aby sme nespravili chybu. Je pravda, ze za 12000 to urcite ziadna firma nezalozi. Len na poplatkoch uradom sme dali 13 000, plus provizia firme, ktora nam ju zakladala. Musim vsak povedat, ze som spokojny. Aspon sme s tym nemali ziadnu starost, nemuseli vsetko vybehavat (iba na matriku overit podpisy). Stacilo si pekne 2 tyzdne pockat doma a bolo hotovo 😉

 72. lordxor : prosím Vás, kolko bere províziu taká firma? Uvažujem nad tým, či to nie je lepšie dať niekomu založiť.

  Dakujem

 73. Dobry den, obdrzal som zivnostenske listy a chcem sa spytat dokedy po obdrzani treba s.r.o. zapisat na obchodny sud??? Aka je tam lehota???
  Dakujem.

 74. Stale plati 90dnova lehota? Obchodny zakonnik to vysvetluje trochu svojsky slovickami „alebo alebo“ pretoze spolocneska zmluva bola spisana 21.februara a vydanie zivnostenskeho opravnenia 27.februara. Takze mam si to vysvetlit ze v tejto situacii bude platit to, co nastalo skor… ?

 75. Je to v tom zákone dosť nejednoznačné. Podľa mňa to znamená, že platiť bude to, čo nastalo neskôr, čiže vydanie živ. listu.

 76. Podla coho sa voli registracny sud??? Ked mam napr. sidlo spolocnosti v Pezinku, musim registrovat iba v Bratislave? Musi byt vzdy dodrzana miestna prislusnost???

  Treba registrovat osobne, alebo staci zaslat dokumenty doporucene postou?

  Pytam sa preto, lebo sa zdrzujem v zahranici, velvyslanectva plnia funkciu notarov, takze nie je problem overit listiny a preto som aj uvazoval aj nad elektronickym podanim…

  Dakujem.

 77. Registračný súd sa musí zvoliť ten, v ktorého obvode sa nachádza sídlo spoločnosti.
  Návrh na zápis s.r.o. sa môže poslať aj poštou, nemusí to byť osobne.

 78. je jednoduchsie nechat to vsetko na tych co sa tomu venuju profesionalne – zalozenie spolocnosti stoji okolo 13 tisic /provizia pre tu firmu ktora ju zalozi miesto mna/
  a miesto vybavovania, studovania zakonov a zdrzovania sa pisanim odvolani a podobne som sa venoval skutocnej priprave na podnikanie a ked som dostal vypis z obchodneho registra mohol som hned zacat.
  a myslim ze 13 tisic nie je zas az tak vela. kazdopadne som sa docital na tejto stranke mnozstvo zaujimavych informacii.

 79. Dobry deň, chcela by som sa informovať ako je to zo založením spoločnosti ked je vklad spoločníkov v eurách.

  Čítala som si obchodný zákonník na vašich stránkach
  /zakony/Obchodny-zakonnik
  kde sa vraví
  㤠108
  (1) Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 200 000 Sk alebo 5 000 eur, ak je hodnota základného imania vyjadrená v eurách.“

  je toto už platné ? Je možne založiť s.r.o. vkladom v eurach? A to hodnotou 5000eur?
  V takom prípade v spoločenskej zmluve budu uvadzane vklady spoločníkov v eurách a nemusi tam byť aj kolko je to v Sk uvádzané?

  Ďakujem za odpoveď.

 80. Áno, je to platné a môže to byť v eurách. SK sa uvádzať nemusia.

 81. Dobry den, chcem sa spytat že na obchodný súd -na zápis- treba overiť kópie živnostenských listov?
  Dakujem.

 82. Áno, kópie overiť.

 83. Dobrý deň, chceli by sme zriadiť sídlo spoločnosti v dome môjho otca. Ako by to bolo možné najjednoduchšie urobiť? Mohli by sme to urobiť tak ako citujem nižšie aj keď otec nie je zakladateľom s.r.o.? Výpis z registra trestov už viacej nepotrebujem ak som to správne pochopil. Ten je zabezpečený živnostenským úradom? Citujem: Súhlas so zriadením sídla spoločnosti XY, s.r.o., kde napíše, že ako vlastník daných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti XY v uvedených priestoroch, ktorých vlastníctvo dokladuje priloženým LV. Hlavne, aby tam bolo jeho meno, bydlisko, rod. č., podpis, adresa nehnuteľnosti, názov s.r.o. Nemusí to byť nájomná zmluva, ak to nechcete riešiť ako prenájom priestorov, môže to byť len takýto nejaký súhlas so zriadením sídla.
  Veľmi pekne ďakujem.

 84. Áno, stačí vyhlásenie vlastníka, že súhlasí so zriadením sídla. Výpis z registra by mal zabezpečiť živ. úrad.

 85. Ja by som len z vklastnej skusenosti doplnil, ze kopie len vtedy ak mas stary tym ZL, ak uz mas novy, tam kazda zivnost = jeden zivnostensky list a vtedy sa to robi tak, ze treba si dat ist za 100SK kolok nechat spravit vypis zivnostenskeho opravnenia na zivnostenskom oddeleni. (2×100 lebo dve kopie) inak by si sa nedoplatil, ked mas trebars 20 predmetov podnikania.

 86. Chance a admin – concerning: Este nemame urobeny zivnostensky list. Ak mam ako si spominal vyssie – 20 predmetov podnikania ako mam postupovat potom? Dakujem za vase cenne rady.

 87. Pozri príspevok nad tebou od chance, to je aj tvoj prípad.

 88. Takže 1. urobiť živnosť na každý predmet podnikania = niekoľko živnostenských listov.
  Potom citujem: si dať ísť za 100SK kolok nechať spraviť výpis živnostenského oprávnenia na živnostenskom oddelení?

 89. presne tak.

 90. vie mi niekto poradiť, ako má vyzerať námietka proti odmietnutiu zápisu sro do OR. Prosím, dosť ma to naháňa. Dík

 91. Admin tlačivom na založenie živnosti je Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra (ktoré je na www. orsr.sk)? Spoločnosť s.r.o. zakladáme štyria to znamená, že každý jeden musí osobitne podať Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra osobitne? Miesto podnikania je potom budúca adresa s.r.o.? Je možne aby sme boli všetci štyria na jednom Návrhu na zápis podnikateľa fyzickej osoby. Ak nie tým pádom všetci štyria musíme platiť 100 Sk za každý predmet podnikania?
  Urobiť živnosť na každý predmet podnikania = niekoľko živnostenských listov = po novom100 Sk za každý predmet podnikania?
  Admin veľmi Ti Ďakujem za tvoju pomoc.

 92. Pri zakladaní s.r.o. sa nepodáva návrh na zápis fyzickej osoby, ale spoločnosti s ručením obmedzným do obchod. registra. Na to je jedno tlačivo, do ktorého sa vyplnia údaje o všetkých spoločníkoch a o spoločnosti. Adresa s.r.o. je adresa sídla spoločnosti, ktorú máte v spoločenskej zmluve. Toto sa podáva na súde. Živnosť sa ale musí vybaviť ešte predtým a to na tzv. živnostenskom úrade, správne sa to myslím volá Odbor živnostenského podnikania okresného úradu. Živnosť sa tiež nevybavuje pre vás spoločníkov ako fyzické osoby, ale pre vašu spoločnosť, ktorú ste založili spísaním spoločenskej zmluvy. Čiže neplatíte každý zvlášť na 4-krát, platíte iba raz. Platí sa 100 Sk kolok za každý predmet podnikania.

 93. Trošku sme sa nerozumeli – sorry za moje nezrozumiteľne písanie. Tlačivo na založenie s.r.o. mam. Myslel som že keď budeme zakladať živnosť na živnostensko urade tak taktiež potrebujeme tlačivo na založenie živnosti. Ak som dobre pochopil z tvojho posledného príspevku tak na založenie živnosti na živnostenskom úrade budeme potrebovat tlačivo na založeie s.r.o., spoločensku zmluvu a tak ďalej….Špecialne tlačivo suvisiace so zakladanim živnosti pre našu spoločnosť NEPOTREBUJEME.
  Veľmi pekne ďakujem

 94. zakladáme sro-čku….celá genéza je nám v princípe jasná len ani po prečítaní príslušného zákona som nezmúdrel čo sa týka počtov kópií k „Návrhu na zápis s.r.o do OR“.
  V prílohách uvádzam zoznam jednotlivých príloh:- od Spoločenskej zmluvy…. cez Vyhlásenie správcu vkladu…. až po Podpisové vzory…….Neviem však či to všetko stačí priložiť v jednej kópii alebo je potrebné zo zákona druhú kópiu do ZBIERKY LISTÍN??????
  Ak aj áno tak či v plnom rozsahu- všetky prílohy, alebo stačí len konkrétna/e prílohy????
  Ďakujem

 95. Dlhodobejšie pôsobím mimo Slovenska a preto sa tak hlúpo pýtam na niektoré možno jasné záležitosti. Jedným z problémov pri zakladaní s.r.o. možno môže byť už neplatný občiansky preukaz. Je možne dokladovať pre potrebné záležitosti cestovným pasom? Je možne v SR vybaviť občiansky do 24 hodín?
  S pozdravom

 96. Jasné, už asi rozumiem. Takže je to takto:
  1) s.r.o. sa zakladá podpisom spoločenskej zmluvy jej zakladateľmi, žiadnym tlačivom,
  2) po založení s.r.o. sa podá na živ. úrade žiadosť o vydanie živnostenského listu a na to majú na živ. úrade tiež svoje špeciálne tlačivo, ktoré ti dajú a ktoré musíš vyplniť, nie je to to isté tlačivo ako na zápis do OR, je to iné tlačivo, podáva sa to iba v jednom exemplári, žiadne kópie, žiadne overovanie,
  3) až keď bude vydaný živ. list, potom sa podáva návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra, na toto sa používa tlačivo Návrh na zápis s.r.o. do OR.

  Ohľadom nového občianskeho preukazu – tu je stránka ministerstva vnútra, kde sa o tom píše, lehota na vydanie je 30 dní, o zrýchlenom vydávaní sa tam nič nehovorí. Či by stačil pas, to bohužiaľ neviem poradiť, treba vyskúšať 🙂

 97. V článku je to napísané, ktoré treba 2x. Ta tu to zopakujem:
  1x tlačivo návrhu na zápis do OR s overenými podpismi
  2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina
  2x kópia živnostenského listu
  2x vyhlásenie správcu vkladu
  2x listina preukazujúca užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej je sídlo spoločnosti
  2x podpisový vzor konateľov,
  2x ak je jediný spoločník, vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom v inej spoločnosti

 98. Ja ti to napisem uplne jednoducho:
  nepotrebujes ziadne tlacivo na založenie živnosti. Ides v tvojom pripade so spolocenskou zmluvou (2x zmluva a overene podpisy) na zmluve – vsetkych spolocnikov!!! Tlacivo na zalozenie zivnosti, ako si to ty nazval Ti daju priamo tam a pokial vsetko mas nachystane, vratane kolkov (pocet predmetov cinnosti x 100SKK), overene 2 zmluvy a su ochotni, tak by si to tam v pohode mohol pred nimi spisat (alebo spis to na chodbe je to jednoduche a strucne). Ma to par stran a ked zenska stoji nad tebou, tak ti hned povie co vypisat a co nie. Doporucujem ti,aby si mal na 1 alebo dvoch stranach napisane len samotne predmety podnikania (vytlacene so sebou) aby si to nemusel prepisovat do formulara (daj je to nech si to zopne k tomu). To ti zaberie max.20 minut. Odovzdas a oni ti vystavia zivnostensky list (3-4 dni) na spolocnost nie jednotlivcov. Potom postupuj podla navodu, co tu admin pisal. Zivnostenske budu na spolocnost a dostanes pridelene ICO. Daj si spravit vypis (hned ako pojdes pre zivnostenske – tam sa nachystaj, ze to budes preberat 20-30 minut – kazdy zivnostensky budes musiet podpisat), na vypis potrebujes 2×100 korun kolok. Vsetko to maj zo sebou, spravis to „JEDNYM VRZOM“ 😀 Ak dodrzis postup, tak na odbor zivnostenskeho podnikania pojdes presne 2x (1.zalozit zivnost, 2. prevzat zivnosti spolu 2 dvomi vypismi)

  PS1: Vypis predmetov cinnosti zacni: ČASŤ B. Predmety podnikania (pretoze v tej ziadosti budes cast B nahradzat tvojimi vytlacenymi stranami aby si to nemusel rucne prepisovat)

  PS2: Admin, nie si nahodou Pavol?

 99. Nahodou ano. A ty si kto?

 100. Chance a Admin (Pavol :o) co si myslite o zalozeni cez firmu, ktora sa s tym zaobera. Uz to bolo spomenute skor. Vyslo by to cca 13 600,- zo vsetkym. Dotyčná firma ktora sa tym zaobera plati poplatky namiest 10 000,- Sk kolka len 5000,-. Zaručuju minimalnu pravdepodomnost zamietnutia. Vsetky tlaciva som si pripravil na zaklade tejto skvelej stranky. Viac menej vsetko mam uz hotove no a moj kolega prisiel na zaver s tymto Chance a Admin dakujem za predchadzajuce vysvetlenie.
  S pozdravom

 101. Určite to nie je tak, že TÁ FIRMA platí také poplatky a ostatní väčšie. Pozerám do zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a tam zisťujem, že § 6, ods. 4:
  Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.
  Takže áno, je možné zaplatiť iba 5000 Sk namiesto 10000, ak sa návrh podáva elektronicky. To bude pravdepodobne aj prípad tej firmy, že to asi podávajú elektronicky. Takých firiem, čo zakladajú s.r.o.čky za poplatok je dosť, aj na týchto stránkach sa často objavujú ich reklamy. Ja s tým nemám osobné skúsenosti, ale ak si človek veľmi potrebuje ušetriť čas a námahu so zakladaním firmy, tak prečo nie, treba skúsiť.

 102. Dobry den, vie mi niekto poradit, ako je to pri odmietnuti zapisu do OR so zakladateľskou listinou? Treba napisat celu este raz aj s udajmi, ktore chybali alebo iba formou dodatku k zakl. lisitne? A ked je chyba v navrhu na zapis do OR, tak vypisem kompletne novy navrh na zapis s opravenymi udajmi? odpoved dakujem dopredu

 103. ja som Marcel 🙂 To len tak, nepozname sa urcite.

 104. Ja by som do toho nesiel. Mas svoj vlastny rozum a prave tato stranka ti poradi velmi dobre. Aj spolocnosti, co sa s tym zaoberaju platia rovnake poplatky za zapis t.j. 10000 SKK, co je dane zakonom. Nemaju ziaden dovod platit menej. (iba ako pise Admin – ale to si precitaj moj prispevok niekde o zakladani sro elektronicky a zistis, ze prvotne vydavky budu este vyssie ako klasickou formou)
  Ja neviem, ake su ceny, zakladal som sam spolocnost a nemal ziaden problem. Niekde som zahliadol, ze nemenovana spolocnost si uctuje 22 tis bez DPH. Prepac, ale bol by si blazonko, aby si vyhadzoval peniaze. Vela sa pytas, chces si byt isty, takze nespravis pravdepobodne ziadnu chybu. Viac si ver a peniaze si setri na podnikanie a prvotne vydavku. Budes ich potrebovat.

 105. Vie mi prosim este raz povedat niekto kolko krat ktoru listinu pri zakladani sro s jedinym konatelom?
  Pokial viem takto:
  2x Vyhlasenie spravcu vkladu – overit notarom
  2x Vyhlasenie podla pragr. 105 – overit
  2x Zakladatelska listina – overit
  1x Podpisovy vzor konatela – overit
  2x Suhlas s vyuzivanim pristorov ako sidlo s.r.o. – overit (vlastnici)

  AK mam chybu moze mi pls niekto poradit? Najlepsie co nasjkor.
  Vdaka

 106. Aj podpisový vzor 2x.

 107. Takze vyplnam tlacivo k zapisu s.r.o. na OS.
  Ale neviem co mam napisat do kolonky zakladne imanie. ked sme dvaja spolocnici ja mam vklad 170 000SK ale splatim teraz len 70 000Sk a 2 spolocnik ma vklad 30 000Sk a splati 30 000Sk takze zakladne imanie spolocnosti je 100 000Sk ? alebo 200 000Sk

  Cize sa pytam ze co mam napisat do kolonky zakladne imanie? 200 alebo 100tis. Sk?

  Dakujem za skoru odpoved.

 108. 200 000

 109. v tlacive je kolonka ze „Spoluvlastnictvo obchodneho podielu“ ? Ma sa vyplnit aj tato kolonka a co to znamena? nakolko vo vzorovom tlacive tato strana vobec nie je.

  Dakujem

 110. A k suhlasu s vyuzivanim priestoru treba aj list vlastnictva 2x ???
  Alebo staci overit original u notara?

 111. Treba 2x.

 112. To je v prípade, ak by podiel mal viac spoluvlastníkov – je to zložitejšia právna záležitosť a vás sa to nebude týkať, treba to nechať nevyplnené.

 113. ok ideu dva LV – a to jeden na zivnost a jeden na obch. sud???
  nejdu dva na suud a 1 na Zivnostensky?

  vdaka moc – nechcem aby mi nieco chybalo

 114. Áno, LV 1x na živnostenský a 2x na súd.

 115. Prosim Vas nahodo spolocensku zmluvu po nemecky nemame? alebo aj v AJ moze byt. Dakujem.

 116. Dobry den
  1, chcel by som Vas poprosit aby ste mi poradili ake všetky doklady(papiere) potrebujem na zalozenie s.r.o cky ked to bude nakladna autodoprava nad 3.5 tony?
  2, potrebujem aj tu koncesnu listinu?
  Dakujem za odpoved

 117. Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť ako mám postupovať v prípade – ak jeden môj známy z Maďarska chce podnikať na Slovensku – nákladná doprava. Chce aby som mu pomohla založiť firmu – s.r.o.. Stačí mi na to splnomocnenie o neho?
  Už som sa pýtala na príšlušných úradoch živnostenského podnikania ale akosi nie sú veľmi ústretový v podávaní informácii čo sa týka podnikania zahraničných osôb na Slovensku. ďakujem Laura

 118. Chcela by som sa Vás opýtať, či založenie s. r. o. zakl. listinou musí obsahovať presne tie isté náležitosti ako spoločenskou zmluvou. Zaujíma ma najmä zmluva o výpožičke alebo resp. list vlastníctva nehnuteľnosti kde bude spoločnosť prevádzkovať svoju činnosť. Ustanovenie konateľa do funkcie, Vyhlásenie správcu vkladu. Sú potrebné ešte aj nejaké iné dokumenty, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis do OR.
  Vopred ďakujem.

 119. zdravím,
  chcem požiadať o radu. Zakladala som novú s.r.o. a potrebujem vedieť , či je k nájomnej zmluve potrebné doložiť originál listu vlastníctva.
  Ďakujem za radu

 120. áno, zakladateľská listina obsahuje tie isté náležitosti ako spoločenská zmluva a prikladá sa 2x overená fotokopia živnostenských listov, 2x zakladateľská listina s overenými podpismi, 2x vyhlásenie správcu vkladu overený podpis, 2x podpisový vzor konateľov, 2x vyhlásenie jediného spoločníka, 2x nájomná zmluva (teraz mi odmietli návrh kvôli tomu, že som nemala priložený originál listu vlastníctva, takže musí byť), alebo súhlas vlastníka o využívaní priestorov.

 121. Chcem sa spytat ak zakladam s.r.o ktora bude mat sidlo v mesta A, ale ja som trvalo v meste B mozem
  9. Registrácia na živnostenskom úrade
  10. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra
  11. Registrácia na daňovom úrade
  spravit v meste B, alebo to musim spravit v meste A?
  Pripadne moze tieto veci veci spravit za mna osoba splnomoctnena v meste A ?

 122. martin1988: ano, treba konces. listinu, ostatne doklady su uvedele v clanku
  hlavasr: vsetko je rovnake, ako pri spol. zmluve, iba namiesto spol. zlmuvy je zaklad. listina
  janula: vsetky doklady (teda aj LV ) musia byt originaly, alebo overene kopie
  martins: Musite to urobit tam, kde bude sidlo s.r.o., teda v meste A. Na vasom tvalom bydlisku nezalezi.

 123. Dobrý Deň! Mala by som takú otázku, že pri vyplňovaní návrhu na zápis sro v prípade že som plnomocnená osoba, tak v takomto prípade ako vyplním spomínaný návrh, kto to podpíše – múžem aj ja_? – kto je v takomto prípade navrhovateľ? Ďakujem!

 124. Mám otázku – jako jednatel s.r.o. na Slovensku, ale s místem bydliště v Čechách – musí mít s.r.o. na Slovensku účet v bance na Slovensku anebo by stačil jeden účet v Čechách či v Německu ?
  Je to povinnost anebo již jen rutina (po našem vstupu do EU)

  Děkuji za odpověď

 125. Pokial tu obchodujes a robis obraty mal by si mat ucet. Pokial robite obraty (mozete za hotovost a pokladnu) nik nekaze mat ucet. Len si neviem dobre predstavit ako funguje prevod a platba za sluzby (tovar) ked mate sidlo v cechach a ucet vedeny tam. Tunajsi potom musia robit medzinarodny prevod pouzitim IBAN, kto potom nasa tieto naklady na prevod??? (pretoze ja by som ich rozhodne ako vas klient odmietol znasat) a to su pálky 🙂

 126. rad by som sa pripojil do diskusie o lacnych firmach, ktore zalozia srocku.
  sestra si nedavno zakladala firmu a vygooglila taku firmu o ktorej hovorite. dokopy ju to stalo asi 13 tisic aj s poplatkami, takze to nie je 12 tisic, lebo k tomu este prirataju poplatky za zivnosti (100 korun za jednu). aj tak sa mi to zda dobre, lebo co tu pisete, tak len poplatky stavaju 13 tisic.
  ona bola spokojna, a firmu jej normalne zalozili, takze to asi mozne bude aj v takej cene. ja keby som od nej nevedel, velmi by som rozmyslal, ci ich vyuzit, ved firmu zaklada clovek raz a nechce riskovat.
  tolko moj prispevok, prajem vela stastia

 127. dobrý deń všetkým
  potreboval by som poradiť, ako je to so sídlom s.r.o.
  sídlo sme si určili v zaklad. listine v jednom kancelárskom komplexe. máme platnú nájomnú zmluvu kt. doložíme k návrhu na vklad.
  avšak v niektorých príspevkoch na tejto stránke som sa dozvedel že je potrebný aj súhlas majiteľov budovy ohladom sídla, dokonca originál LV budovy. Ten súhlas majiteľov budovy by som ešte možno získal, ale LV asi tažko. vie mi niekto poradiť mám málo času
  dakujem za reakciu,
  naozaj nestačí len nájomná zmluva ?

 128. Skutocne zalezi na serioznosti firiem. Ja mam 2 sro a obe som zalozil sam. Drzim sa hesla doveruj, ale preveruj. A v konecnom dosledku so tu usetrene peniaze, lebo 13 tisic je skutocne len zaklad, v ktorej nie je zahrnuta provizia firmy ktora to zaklada. V mojom pripade su to usetrene peniaze a dalsie skusenosti, ktore rad odovdavam aj tu.
  S troskou namahy to ide zalozit uplne v pohode a tento server poskytuje dobry zdroj ako si to zalozit aj sam.

 129. Staci Vam najomna zmluva (suhlas majitelov budovy) kde bude napisane ze suhlasia so zriadenim sidla spolocnosti – overene notarom, matrikarkou nevyhnutne!!! LV sa dava len vtedy, pokial nemate najomnu zmluvu (napr. sidlo spolocnosti bude vas bytovy priestor) Tam nemate ziadnu najomnu zmluvu, takze by ste nemali ako vydokladovat pravo uzivania a vtedy nastupuje list vlastnictva. LV budovy o ktorom hovorite nebude nik od vas ziadat. Smelo do toho 🙂

 130. Ďakujem za rýchlu odpoveď, avšak majiteľ budovy, v ktorej chceme mať sídlo ma informoval, že nemôže vytvoriť nájomnú zmluvu s sro, ktorá ešte neexistuje, ale môže s nami spísať zmluvu o budúcej zmluve, kde potvrdí, že tam môžeme mať sídlo. Bude nám takáto zmluva o budúcej zmluve stačiť alebo máme počkať na vydanie živnostenského oprávnenia pre s.r.o. (a teda pridelené IČO v danej zmluve ako údaj už založenej s.r.o., ale ešte nezapísanej v registri) ?

 131. Zdravim, akurat som sa vratila z OR, kde mi povedali, ze okrem najomnej zmluvy, ktora vraj nemusi byt overena notarom, musim prilozit aj LV prenajimatela. Pani na registri mi povedala, ze nech to ani neskusam podat bez LV, ze to mi urcite nazapisu. Neviete mi poradit? Ma pravdu?
  Tiez by som sa chcela spytat – v tlacive na zapis do OR sa za navrhovatela povazuje konatel, alebo spolocnici?

 132. Myslim, ze mate rovnaky problem. Ja by som postupoval: Spravte si zmluvu o buducej zmluve, z ktorej bude jasne, ze majitel vam dovoli prevadzkovat priestory pre vasu spolocnost. To dodajte k ziadosti o zapis do ORSR. LV to nie je pravda. Ja si neviem predstavit, ze by LV budovy ktora ma 5000 stvrocov a vy ju mate dokladovat. Co vy mate spolocne s budovou, ktora Vam nepatri? Vy ste najomnik, poziadajte o najomnu zmluvu (alebo buducu zmluvu a o suhlas mohlo by vam to moct, ze suhlasi s poskytnutim priestoru na podnikatelske ucely)

  LV sa priklada v priapade, ze na prietor chcete pouzit napr. byt a vtedy je LV opodstatneny lebo nemate najomnu zmluvu.

  Misela – prepacte za vyraz, ale na OR su obcas take pani – truby, co nevedia, o com kraca. Sedia tam, lebo niekde sediet musia a je im uplne jedno, co vam povedia.

 133. Vie mi pros9m niekto poradiť, ci pri zmene s.r.o. kde boli dvaja spoločníci na s.r.o. s jedným vlastníkom treba pri doložení na obchodný súd novú spoločenskú zmluvu alebo novú zakladateľskú listinu, kedze pôjde o jedného vlastníka podielov v s.r.o..

 134. Ďakujem za super článok a návod k založeniu s.r.o. Rada by som sa ešte spýtala: Nájomná zmluva má byť aj podpísaná obidvoma stranami?, aj keď vlastne ešte firma s.r.o. aj jej konateľ nie sú zapísaní v OR a vlastne nemôžu konať?
  Pri s.r.o. a predmete činnosti, kde sú len činnosti spadajúce pod voľné živnosti, je tiež potrebné žiadať o živnostenský list?
  ďakujem za odpoveď

 135. koscova – nie, zasadnutie valneho zhromazdenia kde vacsinovy podielnik rozhodne o prevode prav. Valne zhromazdenie a zapis z neho poslat na ORSR. Zaklada sa do zbierky listin.

  drobuliakova – firma vznikla aj ked nemoze podnikat podpisom spolocenskej zmluvy. 100percent som si nie isty, ale inak to nepojde.
  VZDY je potrebne ziadat o zivnostenske listy a nasledny vypis – 2x, ktory sa posiela na ORSR spolu s navrhom na zapis.

 136. Dobry den,
  chcela by som sa spytat ci pri zakladani s.r.o. musia byt tlaciva
  (zakladatelska listina, kopia ZL, vyhlasenie spravcu vkladu a ostatne)
  overene notarom alebo stacia byt overene na matrike?
  Bolo by to asi ovela lacnejsie…
  Dakujem velmi pekne za odpoved.
  Lucia

 137. Matrika a notar je to iste v tomto pripade. Matrika Vam staci, lebo overuje listiny. Notar robi tie iste ukony plus notarske zapisnice apod a je to drahsie…

  Pekny den.

 138. Chcela by som sa spýtať. V návrhu do OR pribudli oproti ich vzorovému návrhu na internete strany P7/8 a P7/9 Spoluvlastníctvo obchodného podielu. Kedy sa tieto listy vypĺňajú?
  Má niekto skúsenosť, že či by bol problém, ak by som v návrhu pri sídle neuviedla v adrese orientačné číslo a iba súpisné?
  Ďakujem

 139. Ahojte,
  chcel by som ako sidlo spolocnosti pouzit byt, ktory je pisany na otca. Co vsetko musim vydokladovat, kam a kolko kopii? Vdaka.

 140. Dobrý deň, som študent VŠ a chcel by som spolu s kamarátom založiť s.r.o. Plynuly by mi nejaké výhody z totho, že som študent denného štúdia? Ďakujem

 141. List vlastníctva a súhlas so zriadením sídla s.r.o. od vlastníka bytu. 1 x na živ. úrad + 2 x na obchod. register.

 142. Žiadne výhody. Všetky práva a povinnosti ako ostatní.

 143. Som vlastníkom bytu spolu s manželkou a mame na neho založenu aj hypoteku v banke.
  Môžem aj takýto list vlastníctva LV predložiť ? Potrebujem ešte súhlas od manželky ako spoluvlastíčky bytu, alebo stači iný doklad?
  Alebo nepotrebujem nič, len LV?

 144. Môžem aj takýto list vlastníctva LV predložiť ?
  MOZETE, nie je problem. Tam ide vydokladovat sidlo spolocnosti.

  Potrebujem ešte súhlas od manželky ako spoluvlastíčky bytu, alebo stači iný doklad?
  Potrebujete pokial nie je spolocnik.

 145. Vo Vašej odpovedi pre sumaka…nie je to práveže tak, že v prípade s.r.o./ teda PO, ktorá sa zapisuje do OR/ sa LV, resp. nájomná zmluva dáva až na OR……na ŽÚ mi povedali, že netreba….

 146. Podľa skúseností ľudí z rôznych miest Slovenska to vyzerá tak, že na ŽÚ je to asi rôzne v rôznych mestách. V každom prípade pri zápise do OR to určite treba.

 147. Dobrý deň,

  Chcela by som sa opýtať, môj otec ma živnosť,keby som chcela preprať jeho obchodné meno a otvoriť s.r.o. aj so zamestnancami , dá sa to prepísať všetko na mňa alebo čo musím spraviť? Chcela by som rozšíriť tú činnosť čo robí teraz on a vlastne pokračovať v tom len vo väčšom.

  Ďakujem

 148. Dobrý deň, chcem sa ešte opýtať, či podpis na Vyhlásení správcu vkladu musí byť osvedčený…..v zákone som túto povinnosť nenašla…. a či LV a súhlas vlastníka treba dvojmo-prečo? to sa dáva do zbierky listín???

 149. Dobrý deň!
  Potreboval by som vedieť, či mám nejakú „šancu“ založiť novú s.r.o., keď mám aktuálne „podmienku“ za majetkovú trestnú činnosť.
  Ďakujem!

 150. Dobrý deň, chcem sa spýtať na rozšírenie predmetu podnikania s.r.o. Čo treba urobiť v tomto prípade? Aký je postup? Čo sa týka poplatkov (kolkov), sú rovnaké ako pri zakladaní novej s.r.o. ? Živnostenské oprávnenie pre nový predmet podnikania na existujúcu s.r.o. už je vybavené …
  Ďakujem za info

 151. Dobry den……

  Moohli by ste mi poradit ako mam postupovat pri zakladani s.r.o. v pripade ze mam zaznam v RT a som v podmienecnom treste….
  Ak mam zaujem byt konatelom spolocnosti a jedinym jej zakladatelom to nemozem je mi to jasne….
  Ale ako je to s prokuristom a kde by som nasiel nejake tlacivko na spisanie prokury?
  Musim mat spolocnika ktory bude zaroven aj jedinym konatelom?Ako budem figurovat ja ako spolocnik?alebo…..?

  Dakujem za skoru odpoved……

 152. Prosim Vas chcel by som sa opytat na par veci. Moja zena si zalozila s.r.o. jej predmetna cinnost je sluzby a velkoobchod maloobchod. Ja si chcem s kamaratmi zalozit tiez velkoobchod maloobchod. Mame priestory dodavatelov odberatelov len jedna vec ma trapi. A to ci sa mozem registrovat nejako na manzelkinu s.r.o. alebo je lepsie dat si k svojej zivnosti este jednu zivnost to su v podstate volne zivnosti aj ta co mam aj ta co by som mal len chcem vediet ktora varianta by bola vyhodnejsia. Dakujem

 153. Dobry den,

  vie mi prosim Vas niekto poradit, ak si chce znamy zalozit sro, ale je casovo velmi zaneprazdneny, ci mu mozem sro zalozit aj ja? Myslim tym teda, zeby ma splnomocnil na ukony vo veci zalozenia spolocnosti s rucenim obmedzenim, pricom sro bude len jeho, ja nebudem ani zamestnanec ani konatel. Je to mozne? Je to obcan slovenskej republiky. Aky obsah ma mat dane splnomocnenie? Mozete mi prosim Vas niekto poradit? Je to dost surne,

  Dakujem.

 154. Chcem podakovat autorovi stranky za pomerne dobry navod na ziskanie zivnostenskych opravneni pre novozakladanu s.r.o. Tie som uspesne ziskal, samozrejme, ze uz su mierne zmeny od momentu napisania navodu (ZU vyda na kazdu cinnost separatny ziv. list, ZU nepozaduje suhlas majitela priestorov, je potrebne pomenivat cinnosti podla doporucovaneho zoznamu Ministerstva, atd.), ale prebehlo to vcelku hladkoa stacila len jedna navsteva za ucelom porady a po druhej navsteve som asi o tyzden drzal v ruke balicek dokladov.

 155. Touto cestou by som sa velmi rada podakovala za uzitocne informacie. Podarilo sa mi zalozit s.r.o. na prvy krat. Postupovala som podla informacii, ktore som nasla na tejto stranke. Este raz vdaka…..Jana J.

 156. Prosim vas o odborne poradenstvo v mojom pripade. Som slovenska obcianka zijuca na uzemi Rakuska s trvalym pobytom v rakusku.Som slobodna a mam slovenske obcianstvo.
  Chcela by som zalozot s.r.o na slovensku. Komu budem odvadzat odvody resp kde budem poistena?
  V rakusku som na materskej dovolenke mam 16mes dvojcata cize poistenie mi plati stat….
  ako je to potom v pripade posobenia spolocnosti na SK…..??Musim si sama platit poistenie na sk aj ked zijem v rakusku?a co poistenie deti?dochodok, socialka….nemam prehlad 🙁

 157. Dobrý deň,
  chceme si založiť s.r.o., kde je hlavný predmet čisnnosti bezpečnostný technik. Na živnostenskom úrade žiadajú od nás osvedčenie vystavené na meno firmy. Sme dvaja zakladajúci spoločníci a zároveň aj konatelia a obaja máme riadne osvedčenie BT vystavené na meno. Boli sme aj na Inšpektoráte práce a volali aj písali sme na ministerstvo vnútra ale zatiaľ bez odpovede. Ide o nejaké povolenie Inšpektorát práce vykonávať túto činnosť ako s.r.o. ? Lebo inak si to vysvetliť neviem a momentálne prešľapujeme na mieste a nevieme sa pohnúť ďalej.
  Za každú radu vopred ďakujem.

 158. Dobry den
  Idem podat navrh na zápis sro do obchodného registra.Zivnostensky urad mi uz vydal zivnost.

  Chcem zdoraznit ze jedine co na zivnostenskom urade potrebujete je overena spolocenska zmluva.Tlacivo Vam tam pomoze vyplnit uradnicka.Vypis z registra trestov na zivnostenskom urade nepotrebujete.

  Chcel by som sa spytat ked planujem mat sidlo sro-cky u mojich starych rodicoch -cize nie v mieste svojho trvaleho bydliska a v podstate nebudeme mat ziadnu najomnu zmluvu.Staci ak urobim tlacivo ze stari rodicia suhlasia a podpisu toto tlacivo?Musi byt overene notarom?

  Dalsia vec ktoru sa chcem spytat: podpisovy vzor musi byt overeny notarom?

  Vyhlasenie spravcu vkladu musi byt tiez overene notarom je vobec potrebne?

  Chcel by som podotknut ze minimalne zakladne imanie po novom moze byt 5100 EUR nepotrebujete do spolocenskej zmluvy pisat 200 000 SK

 159. Chcel by som byt ako spolocnik v novozakladanej spolocnosti ale mam zapis v registry trestov a mam podminecny trest, ktory mi skonci az v aprili 2009, trest nemam ale za ziadnu majetkovu alebo financnu trestnu cinnost. Viete mi niekto odpovedat? Takato podobna otazka tu uz zaznela ale nebola zodpovedana. Moc krat dik za odpoved.

 160. Cau, minule som riesil podobny problem, ked som zakladal sro-ku. Kamarat mi doporucil nech sa obratim na KEY Business, ze vraj tam su schopni chlapici, co sa tomu rozumeju. Moc nemam rad taketo doporucovacky, ale skusil som tam zavolat. Necakal som, ze mi dajako pomozu, ale bol som milo prekvapeny. Boli maximalne ochotni, a promptne mi poradili, ze co a ako. Takze skus ich kontakovat, mozno ti tiez pomozu. Tu je odkaz na ich stranku: ***.
  Duro.

 161. Hrivnak si tu nenapadne robi reklamu 🙂 medzi nami ta stranka neposobi moc skor amatersky ako profesionalne.

 162. Pri zakladaní s.r.o. je treba na zivnostenskom úrade založiť najprv živnosť. Ak už živnosť mám, môžem ju „použiť“ pri zakladaní s.r.o.? A ak áno, môžem naďalej prevádzkovať aj živnosť aj s.r.o.? A ak nie, ostane daná živnosť „spiaca“, bez akýchkoľvek účtovných operácií a nebudem musieť z nej platiť dane ani odvody? Ale budem musieť u „spiacej“ podávať daňové priznanie?

 163. Zdravim,

  ak pouzijem Vas vzor na jednoosobovku, je tam napisane: “ Prvý konateľ spoločnosti podľa tejto zakladateľskej listiny, svojim podpisom prijíma funkciu konateľa a zároveň tento podpis bude slúžiť ako podpisový vzor. “

  Netreba potom uz prikladat Ustanovenie konatela do funkcie, co je vlastne aj podpisovy vzor?

  Chapem to OK???

  Vdaka

 164. Dobry den, vie mi niekto poradit ohladom prevadzkarne. Zalozili sme s manzelom s.r.o. sidlo i prevadzkaren mame uvedenu v mieste trvaleho bydliska. Je potrebne este niekde nahlasit prevadzkaren? (ako napriklad: stavebny urad, hygiena, miestny urad……)
  Pripadne ci je nutne poziadat o zmenu v liste vlastnictva, ze byt sa vyuziva aj na podnikatelske ucely?
  Prevadzkujeme internetovy obchod (predaj tovaru – pricom mame aj tovar skladom) Vopred dakujem za uzitocne inormacie. Jana J.

 165. Dobry deň, chcela by som vas poprosit o radu pri vyplnani tlaciva. Co vsetko tam treba vyplnit, ak sa zaklada s.r.o. s 2 konatelmi, treba aj zodpovedného zástupcu? Dakujem

 166. Dobry den,
  chcem si zalozit s.r.o., konatelom budem len ja a zaujima ma ako je to so zakladnym vkladom a jeho preukazanim sa.
  1/ Postaci pri zakladani aktualny vypis z mojho uctu alebo je nutne niekde pred notara donies ciastku 200.000?
  Ak sa nemylim tak spravcom vkladu budem ja sam, takze ako to je?

  2/Dalsia vec ktora by ma zaujimala je, co mam spravit aby som mohol predavat tovar aj v CR, musim to mat zapisane v obchodnom registri?

  3/Mozem si na na moju s.r.o zalozit firemny ucet v banke v CR, nato aby mi platby chodili tam,?

  4/ak si student vysokej skoly zalozi s.r.o, strati tym neake studentske zlavy od statu?

  Dakujem velmi pekne za reakcie.

 167. Dobrý deň, musim pri zakladaní s.r.o. preukazovať úradom výšku základného imania s.r.o., napr. výpisom s účtu s.r.o. respektíve či to úrady aj skutočne preverujú. alebo postačuje „výhlásenie správcu vkladu“, v mojom prípade mojej osoby ako jediného zakladajúceho a zastupujúceho s.r.o. Ďakujem za odpoveď.

 168. Dobrý deň, najprv chcem pochvaliť túto stránku, viem, že už to tu bolo viac krat povedané ale pre začínajúcich podnikateľov je to veľká pomoc.

  Ideme s priateľom zakladať s.r.o.. Ja som ešte študentkou posledného ročníka vysokej školy a on je riadne zamestnaný. Budeme vlastníci aj konateľia. Zaujímalo by ma ake poplatky a odvody nás po založení s.r.o. čakajú, ak táto s.r.o. nebude aktívna určite aspoň najbližší polrok, kvôli čakaniu na financie z európskej únie, a potom neviem odhadnuť kedy sa výroba spusti, lebo podľa zmluvy máme 2 roky na realizáciu projektu. Podmienkou pre peniažky z EU bolo založenie s.r.o..

  Ďakujem za pomoc 🙂

 169. chcela by som sa opytat,ked si zalozim s.r.o z inym konatelom,som zodpovedna za jeho dlhy,ktore si urobil bez toho,aby som o tom vedela? dakujem za odpoved

 170. chcem sa spytat,co vsetko potrebujem na zolozenie Bezpecnostnej sluzby? ake su vsestranne podmienky na jej zalozenie?? dakujem.R.

 171. Vďaka za tento portál, ktorý mi velmi pomohol s potrebnými informáciami. Rád by som sa spýtal na následovné:
  Na základe spoločenskej zmluvy sme s manželkou začali zakladať s.r.o. Živnostenský úrad nám vydal živnosť, ale zatial nebol podaný návrh na súde.
  Chceli by sme zmeniť , respektívne prepísať manželkin podiel na tretiu osobu, s tým že by maželka nebola spoločníkom ani konateľom.
  V zmluve je zakotvená možnosť previesť podiel na iný subjekt.
  Neviem čo by bolo vhodnejšie
  – či podať návrh a dotiahnuť založenie do konca a potom spraviť zmenu
  – alebo je spôsob ako upraviť, alebo doplniť spoločenskú zmluvu ešte pred podaním návrhu na obch. súde
  Ďakujem

 172. Ahojte. Chcem si zalozit sro s predmetom podnikania (okrem ineho) – dodavanie programoveho vybavenia pocitaca (software). Moze tuto cinnost vykonavat pre sro aj moj manzel i ked nie je ani spolocnikom, ani konatelom? Alebo musi so mnou ( ako firmou sro) uzavriet nejaku zmluvu? Resp. byt aspon spolocnikom? Dakujem

 173. Dobrý deň,
  chcem si založiť s.r.o. Teraz pracujem na živnosť a ak si chcem založiť s.r.o. musím najprv zrušiť živnosť a potom si začať zakladať s.r.o.??

 174. Živnosť zrušiť nemusíš, môžeš ju prevádzkovať ďalej a súčasne byť spoločníkom v SRO. Ide o to, čo tým sleduješ? Eliminovať hrozbu vysokých odvodov, alebo niečo iné? ŽL si môžeš ponechať, pozastaviť min na 1/2 roka alebo zrušiť. S SRO, v ktorej budeš figurovať nemajú tvoje ŽL nič spoločné. Budú to dva rôzne subjekty.

 175. Dobrý večer,
  prosím Vás o radu. Nevie tu náhodou niekto ako je to po novom so ZI v s.r.o.? Mám na mysli aké je ZI v eurách. Taktiež ma zaujímajú poplatky, ako sa zmenili po prechode na euro.
  Ďakujem

 176. Mozete prosim upresnit aké je základné imanie v EURách po novom? alebo sa len prepocita 200.000SKK na EURo? co sa rovna 6.638,78 EUR? Dakujem

 177. Takže po novom živnostenský úrad nezaujíma nájomna zmluva!!! Na živnostenský treba priniesť zakladateľsku listinu zviazanu trikolorov a overenym podpisom u notara, dalej najlepšie doma si vyplniť formular pre právnicku osbu na ohlásenie živnosti, je teraz nový,da sa stiahnuť z internetu na stránke príslušného ministerstva, so sebou nezabudnut občiansky preukaz. Kolky sa kupiť nedajú momentalne v SR takmer na žiadnej pošte a ak ano,tak urcite nie v hodnote,kt. treba, preto je lepšie zaplatiť v pokladni živnostenského úradu a nezhanať nemožné na poštách. U notára treba skontrolovať, či sa notár nepomylil pri čitaní občianskeho. Matrika, resp. obecný úrad podpis overí,ale nezviaže trikolóru. Základné imanie je 5 000 EUR.

 178. ahoj hladam niekoho , kto by mi trosku pomohol pri ziskavani dalsich a dalsich informacii pri zakladani s.r.o.

 179. Zdravím všetkých, potrebujem poradiť: sme traja a ideme založiť s.r.o.- hlavná činnosť – reštaurácia.Ideme založiť novú reštauráciu.
  Potrebujeme na to aj tú remeselnú živnosť na pohostinstvo? Ani jeden z nás nie je vyučený kuchár – čašník, všetci máme vysokoškolské vzdelanie-ja manažment-štátnica z ekonomiky, oni dvaja sú zdravotníci. Riadiť reštauráciu chcem ja. Poraďte či môžem viesť reštauráciu, keď dám napríklad zodpovednosť za kuchyňu na vyučeného kuchára s praxou.Ďakujem za radu.

 180. Veľmi rád pomôžem. Stačí sa len opýtať

 181. Pri reštaurácii potrebuješ remeselnú živnosť Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne. Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste. Na získanie tejto živnosti je potrebné doložiť doklady o odbornej spôsobilosti. Doklad o ukončenom VŠ vzdelaní v manažmente je nepostačujúci. Je však možnosť ustanoviť odborného zástupcu, osobu, ktorá bude spĺňať podmienky dané zákonom a ona bude zodpovedná za prevádzkovanie živnosti – t.j. za ustnoveného zástupcu je možné určiť vyučeného kuchára. Táto osoba musí byť po celý čas prevádzkovania živnosti v zamestnaneckom pomere (okrem prípade, kedy táto osoba je členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom).

 182. Bola dana na zapis sro s piatimi predmetmi podnikania.Odmietli to zapisat,aj po odvolaniach,pretoze k jednemu predmetu podnikania neboli dolozene potrebne doklady.Je tu nejaka moznost,aby to zapisali so styrmi predmetmi,ktore vyhovuju,alebo je treba dat novu ziadost so vsetkymi tymi papiermi a poplatkami?A je vobec mozne dat ziadost so styrmi predmetmi podnikania,ked na zakladatelskej listine ich je pat?

 183. Poprosim o odpoved:
  1.Je nejaky rozdiel (okrem poctu zakladajucich osob) medzi zalozenim sro-cky zakladatelskou listinou a spolocenskou zmluvou?
  2. Aka forma je najvyhodnejsia z hladiska platenia dani a odvodov, je lepsie byt spolocnik , konatel a zamestnanec zaroven, alebo je lepsie ostat iba ako konatel a spolocnik? Ake odvody sa platia v jednotlivych pripadoch? Srocku chceme zalozit spolu s manzelkou, ja som zaroven zamestnany, budem platit rovnake odvody ako manzelka?
  Dakujem pekne.

 184. Ak okresný súd odmietol vykonať zápis, pričom odmietol aj námietku, tak jedinou možnosťou je podanie nového návrhu. Pri návrhu požadujete zapísať určité skutočnosti, informácie o spoločnosti. Každá táto informácia musí byť doložená príslušným dokladom, ktorý ju preukazuje. Nemôžete požadovať zapísať predmet podnikania, ku ktorému nemáte potrebné oprávnenie, hoci aj zakladateľská listina ho uvádza. V takomto prípade v návrhu uvediete len tiež živnosti, ku ktorým máte oprávnenia (t.j. uvediete len štyri predmety podnikania).

 185. 1. pomenovanie dokumentu, ktorý zakladá danú spoločnosť, nehrá rolu. Či to bude zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, rovnako dôjde k založeniu spoločnosti. Samozrejme, pod zmluvou rozumieme dokument, kde sa zmluvné strany zaviazali k určitým povinnostiam a z toho majú určité úžitky. Je jasné, že takýto dokument je spísaný medzi viacerými stranami. Na druhej strane, ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, tak nemôže spísať zmluvu, lebo je jediným spoločníkom – nemá ďalšiu zmluvnú stranu. V takomto prípade spíše len zakladateľskú listinu.
  2. Odpoveď na túto otázku, chce poznať Vaš uhol pohľadu na najvýhodnejšiu formu platenia odvodov. Ide o optimalizáciu s cieľom platiť minimálne, resp. žiadne odvody? Cez spoločnosť s ručením obmedzeným je možné bez problémov optimalizovať odvodové zaťaženia. Na druhej strane však môžete prísť o určité daňové zvýhodnenia seba ako fyzickej osoby. Konateľ ako aj spoločník platia preddavky na verejné zdravotné poistenie, len ak poberajú príjem – a to 10 % z odmeny platí spoločnosť a 4 % platí spoločník/konateľ. Ak spoločník, konateľ nepoberá žiadnu odmenu, neplatí ani žiadne odvody.

 186. Zdravím,
  som tu nový. Je to super stránka ale k veci.
  Mám založenú živnosť. Chcel by som prejsť na s.r.o. Ide mi o to či naozaj treba pri s.r.o. imanie min. 5000eur alebo či to stačí len fiktívne alebo nie. Na založenie s.r.o. by som bol sám. Čiže iba jeden konateľ.
  Ďalej ma zaujíma akým spôsobom je najlepšie zamestnávať v s.r.o. Myslím či na dohodu, živnosť alebo trvalý prac. pomer.
  Ďakujem za odpoveď.

 187. Minimálne základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je vo výške 5 000 Eur – spoločnosť musí pri založení disponovať majetkom v tejto minimálnej hodnote. Pri založení sro je možné pripraviť dokumenty tak, že spoločnosť sa založí, aj bez dokladovanie peňazi vkladom na účet. Je však potrebné upozorniť, že keď tieto peniaze pri založení boli vložené do spoločnosti, musia v nej aj figurovať.
  Otázka odvodov je obšírnejšia – tu je potrebné vedieť presný zámer, ktorý sa sleduje založením sro (optimalizovať odvody, znížiť odvody, resp. neplatiť žiadne odvody).

 188. Vďaka za odpoveď. Mňa zaujíma či sa nejako skúma to či tie peniaze tam naozaj v skutočnosti sú. Tak uvediem toto: Ja si idem založiť s.r.o. budem v nej iba ja sám. takže aký je postup pri založení s.r.o.???

  Takže ak som to pochopil správne stačí aj fiktívne aby tie peniaze boli vložené, áno???

 189. Ahojte, stačí na založenie s.r.o., ak živnosť má len jeden spoločník, alebo musia mať živnosť všetci spoločníci?

 190. Veľmi dobrá je kniha Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, autor: Fekete.

  Je tam naozaj všetko ohľadom s.r.o.. Odporúčam!!!!

 191. dobrý deň,

  prosím Vás naozaj musím platiť za overovanie 4 kópií spoločenskej zmluvy, alebo stačí
  spraviť 6 originálov a dať overiť len podpisy.

  ďakujem pekne

 192. Stahovac, mozete prosim upresnit, ako ste myslel, ze mozem prist o urcite danove zvyhodnenie ako fyzicka osoba?Ak sa rozhodnem platit iba zdravotne poistenie 10+4%, tj. nebudem platit soc. poistovnu, prejavi sa na to neskor na vyplacanom dochodku?Dakujem.Co by si nam odporucil, z hladiska platenia odvodov, ak spolocnikmi a zaroven konatelmi sme spolu s manzelkou, ale ja som popritom aj zamestnany, manzelka vsak bude cinna iba v nasej novej srocke.Este raz vdaka.

 193. Ako je to pri založení sro, keď mám sídlo na prevádzku na inom mieste. Ako mám prevádzku zaevidovať a čo k tomu potrebujem.

 194. Ako je to pri založení sro, keď mám sídlo na prevádzku na inom mieste. Ako mám prevádzku zaevidovať a čo k tomu potrebujem.

 195. Ahojte, chcem vedieť, či je tento vzor zakladateľskej listiny použiteľný ak zakladám v tomto období sro? Resp. nemáte niekto platný, už so všetkými zmenami? Ďakujem pekne. 🙂

 196. Ahojte, neviete či je ten vzor zakladateľskej listiny ešte použiteľný, ak zakladám sro v tomto čase? Resp. nemáte niekto aktuálny? ďakujem

 197. Dobry den,

  vlani 2008 som zalozil s.r.o. s celkovim splatenym vkladom 100 000 SK cize zostava mi splatit 100 000Sk (3320.053 EUR), ktore by som chcel splatit teraz.

  Preto sa chcem spytat ci je postup rovnaky ako pri novozapise? Je to treba dat aj do dodatku k spolocenskej zmluve? A je potrebne na sud dat aj vyhlasenie spravcu vkladu pripadne ake ine doklady treba prilozit?

  Taktiez sa chcem opytat ci je potrebne pred návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným treba dat návrh na zápis premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro.

  Alebo staci ked sa uvedie nove zakl. imanie v novom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným?

  Dakujem

 198. je platna len vyska zakl. imania sa zmenila na eura myslim ze je to 5000EUR teraz treba pozriet obch. zakonnik (s.r.o.)

 199. caute,
  mna by zaujimalo, ci je treba mat list vlastnictva a opravnenie uzivat nehnutelnost pri zakladani s.r.o. overene od notara…a ci je treba tieto dokumenty dvojmo…??? diky za odpoved

 200. Dobry den,
  nam sa uz podarilo zalozit s.r.o-cku aj vdaka skvelym radam z tohto portalu, dakujeme.
  Firma funguje uz skoro rok, potrebujem aktualny vypis z obchodneho registra.
  Kedze nemam momentalne cestu do Presova, mozu mi ho zaslat aj postou na zaklade
  ziadosti. Len potrebujem prilozit kolok, ale neviem v akej nominalnej hodnote (minuly rok
  to bolo tusim 200 Sk). Vedel by mi niekto poradit tu sumu alebo ako je to najlepsie ziskat
  ten aktualny vypis? Dakujem

 201. Chcela som sa spýtať ako je to zo založením s. r. o.-čky keď som ešte študentka… sú tam nejaké iné podmienky?

 202. Ak s.r.o. zakladá jeden spoločník zakladateľskou listinou a je zároveň aj konateľom, je potrebné, aby ustanovil orgán – valné zhromaždenie, na ktorom sa bude zhromažďovať sám?

 203. Ja by som sa chcela dozvedieť, či ako konateľ spol s r.o., a ak táto spoločnosť vydosahuje žiadny zisk sa môžem evidovať na úrade práce ako nezamestnaná alebo musím spol. s r.o. jednoducho zrušiť ?
  Nie je u s.r.o niečo také ako u podnikateľov FO – pozastavenie živnosti ?

 204. Vzťah konateľ a spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej vykonáva túto činnosť nie je pracovnoprávny vzťah. Konateľ je len vymenovaný do funkcie. Buď je to pri založení s.r.o. zakladateľom, alebo po založení môže byť vymenovaný do funkcie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. (Viete koľko nezamestnaných a bezdomovcov – tzv. biele kone, je súčasne konateľom s.r.o.?)
  Pokiaľ je ale konateľ tá istá osoba ako spoločník (resp. zakladateľ), to celú situáciu mení. Neviem o nijakom takom prípade, kde by bol spoločník (zakladateľ) evidovaný na úrade práce.

 205. Chcem založiť s.r.o. Budem jediným konateľom a spoločníkom. Ja budem zároven zamestnancom s mojou manželkou. Akú zmluvu musím spísať s manželkou, stačí zmluva o dohode? Aké odvody musím platiť a kde za mna a za manželku? Vopred vdaka za odpoveď.

 206. dobrý deň, je potrebné pri zakladaní sro aj založenie živnosti fyzickej alebo práv.osoby?ďakujem

 207. chcem sa spytat ako približne dlho môže trvt vybavovanie s.r.o ked to dam na starosti pravnikovi.

 208. dobrý deň : otázka môže s.r.o. zamestnávať len živnostníkov a čo je k tomu potrebné

 209. Ahojte,

  s.r.o. zakladam ako jediny spolocnik/ konatel. Ak moj rocny zarobok bude minimalne prve 2 roky podnikania cca. 20.000 EUR (+DPH), zaujimalo by ma, aky model podnikania je pre mna najvyhodnejsi. Ide o podnikanie v oblasti medii. Snahou su co najnizsie odvody, najvyssi zarobok:)

  1. Mam sa ako konatel vo firme aj zamestnat? Ako sa budu v tomto pripade menit povinnosti odvodov? O ake odvody ide?
  2. Od akeho rocneho obratu je sro zakonne povinna stat sa platcom DPH?
  3. Ak by zarobok sro bol nizssi, cize firma nema povinnost byt platcom DPH zo zakona, ci sa oplati byt dobrovolnym platcom DPH? Ide mi o moznost odpisu DPH (nakup elektroniky na firmu, tlace, benzin…)
  4. Ak mam zatial nemenny mesacny prijem (vid hore) platia odvody do zdravotnej poistovne – konatel 4%, firma 10 %, ktore z mojich ziskov budem musiet platit?
  5. Tieto odvody sa platia kvartalne?

  Dakujem za pomoc, trochu som z toho vsetkeho zmatena. Neviem, aky model zo zaciatku zostavit, tak aby podnikanie bolo co najefektivnejsie…

 210. Potreboval by som poradit, keďže s.r.o. je založená dňom podpisu spoločenskej zmluvy, či môžu dvaja spoločníci podpísať zmluvu aj v rôzne dni a v rôznych mestách, a ktorý dátum sa potom považuje za založenie s.r.o.. ? Počítam že ten posledný.

 211. Dobry den, prosim vas o radu ako s.r.o zrusit, ked bola len nedavno zalozena, ale este ziadna cinnost neprebehla a je registrovana v inom meste, nez je trvale bydlisko zakladatela. SRO je iba na 1 osobu. Dakujem.

 212. Dobry den prajem,

  plánujem založit s. r. o., ale nikde som nezistil či je možné založiť s. r. o. a byt zároveň aj jej konateľom, este v dobe pokial som zamestnany na hlavny pracovny pomer. Dôvodom je zdlhavost pri zalozeni a nasledne vybavovanie priestorov, objednavanie strojov a pod. Po uspesnom dokonceni zariadenia firmy(cca mesiac – dva) by som samozrejme HPP ukoncil a venoval sa uz iba firme. Je vôbec niečo takéto možné ak áno poprosil by som čo najviac informácií, poprípade aspoň ktorý zákon presne takýto model upravuje. Ďakujem

 213. prosim vas uz som zufala….mozte mi niekto poradit?mam zivnost-pozastavenu a chcem teraz zalozit s.r.o na prevadzkovanie herne na vyherne automaty ale aj prevadzkovat butique s textilom sucasne.viem ze na prevadzkovanie herne musim mat s.r.očku a licenciu ale teraz mam zrusit zivnostensky list?lebo ked zalozim s.r.o. tak bude nazov firmy ten isty iba na konci s.r.o. a ked sa vybavuje s.r.o. tak sa tam vybavuju aj zivnosti….takze neviem.budte taki dobri a poradte mi prosim ak sa vymotate z mojej otazky…dakujem pekne

 214. dobry podvecer.ak zalozim s.r.o na jednu osobu kolko musim dat imanie a kedy mozem cerpat,ci vlastne mozem?(vsetko)?dakujem za odpoved.

 215. Dobry den,
  prosim Vam mohol by mi niekto poradit pripadne poslat vzor zmluvy o zalozeni ticheho spolocnestva do spolocnosti s.r.o? Pozor nejde o obcana SR. Ide o cudzinca mino EU (Afrika) zmulva nie je zrejme totozna ako by sa jednalo o obcana SR.
  Dakujem

 216. Sa mi zda ze je to vzdy 5000€ ci si sam alebo si s niekym…

 217. rad by som vedel co potrebujem na dodanie spolocnika do S.R.O ked je uz vytvorena .ake dokumenty potrebujem alebo kde mozem ziskat informacie ohladom dodanie konatela
  dakujem

 218. Minimálne základné imanie je 5.000,-EUR aj v prípade založenia s.r.o. jednou osobou.

 219. Nový konateľ musí byť vymenovaný valným zhromaždením spoločnosti. K zápisnici z valného zhromaždenia a listine prítomných spoločníkov ešte priložíte podpisový vzor nového konateľa.

 220. Ak chcete ušetriť čas a zaoberať sa priamo podnikaním nie jeho zakladaním skúste radšej využiť služby nejakej spoločnosti

 221. Založenie firmy je momentálne v zásade veľmi jednoduchý proces. Stačí zohnať dobré vzory a dobre ich vyplniť, navštíviť živnostenský úrad kde všetko skontrolujú a o dva týždne Vám pošlú postou výpis z obchodného registra. Funguje to takto uz asi mesiac.

 222. Zdravim,
  s,r,o, mam , len chcel by som rozsirit cinnost ale nemam na to opravnenie (inžinierska činnost) no znamy má povolenie ale nechce byt spoločnikom ani živnostnikom no svoje opravnenia je ochotný ponúknut a v pripade potreby i inziniersku cinnosť vykonať pre nasu firmu.
  Ako to zapisat do obchodného registra a ko postupovať
  Ďakujem

 223. Zdravím, vie mi niekto poradiť? Je potrebná neaká licencia na otvorenie predajne automobilov? Alebo si v podstate môže hocikto otvoriť predajňu? Alebo je potrebné k založeniu niečo špeciálne?
  ďakujem

 224. Mame sro s majetkom, ktorym chceme zalozit novu spolocnost a presunut tento nehnutelny majetok do novej spolocnosti, ako na to ist?

 225. odporúčal by som pri zakladaní s.r.o. vsadiť na skúsených ľudí, ušetríte tým peniaze čas.

 226. Sme dve kamaratky,ktore chcu zalozit sro. Len jedna z nas splna kriterium – vzdelanie, ktore je pre dany druh cinnosti povinne. Je mozne zalozit spolocnu sro?

 227. Stačí, ak jeden spoločník spĺňa odborné požiadavky a ustanovíte ho za zodpovedného zástupcu.

 228. Dakujem za odpoved. Maju v spolocnosti rovnake prava a povinnosti? Mozu byt obaja konatelia? Co znamena „ustanovit za zodpovedneho zastupcu“?

 229. Spoločníci majú „práva a povinnosti“ také, na akých sa dohodnú v spoločenskej zmluve. Konateľmi môžu byť obidvaja.

  Ustanoviť za zodpovedného zástupcu znamená, že aby vám mohlo byť vydané oprávnenie na vykonávanie remeselnej alebo viazanej živnosti, musíte na živnostenskom úrade nahlásiť zodpovedného zástupcu – človeka, ktorý spĺňa požiadavky na vykonávanie tejto živnosti. Pri s.r.o. to môže byť aj niektorý zo spoločníkov. Pre voľné živnosti samozrejme žiadneho zodpovedného zástupcu netreba. Vy ste písali vo vašom príspevku, že jedna z vás spĺňa kritériá – tak predpokladám, že hovoríte o kritériách pre remeselnú alebo viazanú živnosť.

 230. Dakujem za Vasu odpoved!!!!
  Pekny den!!!

 231. Dobrý deň, chcel by som sa spytat, ako je na tom aktuálnosť údajov v 11 krokoch, boli pridane už dávno, a chcel by som podla nich založiť s. r. o., kedže sa mi zdaju zrozumitelne…s pozdravom

 232. Je to aktuálne – naposledy aktualizované minulý mesiac.

 233. Dobry den, v prvom rade dakujem za odpoved a dovolim si prilozit zopar otazok:
  1. to si pri zakladaní sro musim najskor zalozit na vsetky cinnosti zivnostenské oprávnenie?
  2. ak bývam u rodicov, musim s nimy prejednat nájomnú zmluvu ked chcem, aby sidlo spolocnosti bol ich dom?
  3. správca vkladu je notár? alebo to moze byt ekonomka a podobne, je blizsie specifikovaná táto osoba?
  4. Mám živnostesnké oprávnenia na ktoré mám vedení podnikatelský účet, budem moct dalej využívať tento účet?
  5. Tak isto mám pridelené DIC, ICO a vsetky podobné nálezitosti…to sa bude menit?

  Vopred dakujem za vzacne informacie, s pozdravom Miroslav M.

 234. Miroslav11:

  1. Áno potrebujete najskôr získať na všetky činnosti živnostenské oprávnenie, ale nie vy ako osoba, ale vaša novozakladaná s.r.o.

  2. Nájomná zmluva nemusí byť, ale musí byť písomný súhlas majiteľa domu so zriadením sídla vašej s.r.o. v tomto dome.

  3. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov s.r.o. (spoločníkov), ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve (alebo zakladateľskej listine). Ak zakladáte jednoosobovú s.r.o., tak správcom vkladu budete tým pádom vy.

  4. Vaša existujúca živnosť nebude mať s vašou s.r.o. nič spoločné – budú to dve rôzne firmy. Každá musí mať aj svoj vlastný účet, vlastné účtovníctvo, majetok, atď.

  5. Ako v predchádzajúcom bode – vaša existujúca živnosť nebude mať s vašou s.r.o. nič spoločné – budú to dve rôzne firmy. Každá bude mať svoje vlastné IČO a DIČ.

 235. Nadvazujem na Miroslava. Ak sidlo spolocnosti budem mat v rodicovskom dome, v ktorom mam spoluvlastnicky podiel, aj vtedy potrebujem suhlas ostatnych spoluvlastnikov?
  Spravca vkladu- jeden zo spolocnikov musi mat na vklad zriadeny osobitny ucet, alebo to moze byt ucet danej sro? Moze spravca vkladu z tohto uctu po zriadeni sro tieto prostriedky vratit na sukromne ucty spolocnikov?
  Dakujem

 236. Danuša, myslím si, že potrebujete súhlas všetkých.

  Správca vkladu nemusí mať žiadny účet. Nie je stanovené, kde tie vklady má mať – môže ich mať aj doma. Po založení spoločnosti musí správca vklady odovzdať spoločnosti – vložiť ich na účet spoločnosti, prípadne do pokladne a pod. Nemôže ich vrátiť spoločníkom – tie peniaze už nepatria im, ale spoločnosti. Pozrite si § 60 obchodného zákonníka – Správa vkladu (sú to len 4 krátke a dosť zrozumiteľné odstavce).

 237. zvažujem založenie pre mňa novej spoločnosti vlastne skúsenosti s podnikaním nemám. Konkrétne mala by som dve otázky na ktoré by som rada dostala odpoveď ak mi niekto vie poradiť.
  1 . mne by sa konkrétne jednalo o viazanú živnosť a tam sú dve úpodmienky vysoká škola (tak tú nemám čiže táto možnosť padla) a druhá podmienka prax v odbore 5 rokov a tu je otázka počíta sa do toho obdobia aj čas strávený na materskej a rodičovskej dovolenke?

  2. dá sa skombinovať do s.r.o. dve činnosti jedna viazaná a druhá neviazaná?

  ďakujem za odpovede

 238. janka1847:
  1. materská sa nepočíta
  2. do jednej s.r.o. sa môžu ľubovoľne kombinovať rôzne činnosti bez ohľadu na to, či sú viazané alebo nie.

 239. čiže vôbec sa nepočíta ani rodičovská?

 240. a viem mio niekto aj poradiť alebo odpovedať že prečo sa nepočíta veď som stále zamestnancom ktorý má platnú pracovnú zmluvu nerozumiem tomu akože teraz mám ako vyriesiť 5ročnú prax. ak chcem založiť s.r.o. s viazanou činnosťou

 241. tu sa chcem pri tom prenajme spytat kedze si planujem zalozit s.r.o ze ci musim aj za ten prinajom uvadzat ze nieco platim? Byvam este u rodicov a chystam sa prejst na s.r.o a zaujma ma ako to najlepsie spravit s tym sidlom firmy? rozmyslal som uz aj o virtualnom sidle ale naj by som to na zaciatku vyriesil cim lacnejsie tym lepsie a rodicia by mi dali suhlas len ide o to ze ci tam musi byt nejaka ta cena a tak..
  za odpoved vopred dakujem

 242. pedro4444 – žiadny prenájom ani cena nemusí byť. Potrebné je prehásenie majiteľa priestorov (teda vašich rodičov), že súhlasí so zriadením sídla vašej s.r.o. Tento súhlas je potom potrebné priložiť k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra spolu s výpisom z katastra (stačí vytlačiť z internetu, nemusí byť ani notársky overený).

 243. Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať, či pri zakladaní jednoosobovej sro môžem byť zároveň aj správca vkladu, alebo to musí byť niekto iný. Ak to nemôžem byť ja, môže to byť hocijaká fyzická osoba, aj nepodnikateľ? Ďakujem za radu a pekný deň prajem!

 244. zuzu1105, áno, to je v pohode, správcom vkladu môže byť zakladateľ s.r.o., teda vy osobne.

 245. Dobrý deň, chcel by som sa poradiť o nasledovnej veci. Chcem založiť s.r.o., mám živnosť s viacerými činnosťami – zhodujúcimi sa s činnosťami s.r.o. . Jedna z činností s.r.o. je však na viazanú živnosť a tu by som potreboval radu. Stačí mi priniesť k návrhu na zápis do o. r. kópiu živnostenského listu „známeho“, ktorý je oprávnený túto činnosť vykonávať, alebo musím splniť aj iné náležitosti ? A ešte jedna otázka, je možné v budúcnosti dodať živnostenský list inej oprávnenej osoby a zmeniť takto „garanta“ (so súhlasom valného zhromaždenia napr.)? Ďakujem.

 246. Podľa § 11 živnostenského zákona musí byť zodpovedný zátupca v pracovnom pomere s vašou s.r.o. Nemôže to robiť na živnosť, čiže jeho živnostenský list je tu úplne nepodstatný. Ak by zodpovedným zástupcom bol spoločník s.r.o., teda napríklad vy sám, alebo iný váš spoločník, ak nejakého máte, tak ten nemusí byť v pracovnom pomere.

  Zodpovedného zástupcu môžete v budúcnosti zmeniť. Musíte to ale nahlásiť na živnostenskom úrade.

 247. Zdravim
  Pri Suhlas vlastnika nehnutelnosti kde sa priklada aj list vlastnictva, moze byt aky stary?
  A v tom dokumente treba podpis vsetkych vlastnikov, ci staci len jedneho?
  Este pre utvrdenie ma zaujimava v pripade krachu spolocnosti sro sidlo spolocnosti, kedze je to len sidlo povolene vlastnikmi nejako nespada do sro a nemozu im urady nan siahnut a podobne ?

 248. Výpis z listu vlastníctva stačí aj vytlačený z internetu (katasterportal.sk). Ten si môžete hocikedy vytlačiť aktuálny. Ja som to tak urobil a nebol problém.

  Podpisy by mali byť všetkých.

  Spoločnosť ručí svojim majetkom. Prenajaté priestory nie sú jej majetkom, takže sa na ne siahať nebude.

 249. oki diki za radu uz osm to tam nasiel..:)
  a inak mma este otazku ked som zamestnany a chcem byt este aj konatelom spolocnosti sro a nebudem od sro. vykazovat si ziadny zisk, som povinny si z tej sro platit ako konatel zdravotnu alebo socialku?

 250. Pedro, v takom prípade nemusíte platiť žiadne odvody – zdravotnú, ani sociálku. Odvody za vás platí váš zamestnávateľ . Ak vo vašej vlastnej firme nie ste zamestnancom a ani ako konateľ nepoberáte žiadnu odmenu, tak nič neplatíte.

 251. diki pavol 🙂
  Super forum, vazne vela poradili a uz len vkrocik od zalozenia s.r.o
  Dakujem vazne za vzacne rady 🙂

 252. Zdravim
  Este by ma zaujimala jedna vec. Ako to je s firemnym uctom a peniazmi, ktore chodia nan (vlastne od klientov). Z toho uctu mozem hocikedy vybrat ci to musia byt len platby za tovar ktory sluzi pre firmu? A vyber z bankomatu mozem hocikedy vyberat?
  A mozem si z toho uctu sro poslat kedze vacsinou tieto podnikatelske maju obmedzene vybery kartou, zeby som si poslal na svoj sukromny ucet cez interbanking a tak vybral tie prachy? (a pak za to kupil tovar, lebo nie vzdy sa da platit kartou)
  Ake su tam vlastne pravidla pri s.r.o. a manipulovany s tymi peniazmi na ucte mozem posielat, kde chcem ci to vzdy musim fakturaciou? Vystavit ci ako?
  By ma zaujimalo ako to je vlastne s tymi firemnymi peniazmi, ze ked to aj teda z uctu vyberiem ich musim mat vsetky ako pri sebe, ci akoze by ich mala mat firma ako v pokladni?
  za usmernenie vopred dakujem 🙂

 253. Peniaze môžete oficiálne používať len na účely podnikania. Všetky pohyby na účte musia byť dokladované v účtovníctve. Tie peniaze nie sú vaše, ale patria firme. Pred zákonom je s.r.o. samostatný subjekt oddelený od vás ako osoby. Keby ste nemali s.r.o. ale iba živnosť, vtedy je to iné. U živnosti firma = vaša osoba, u s.r.o. nie.

  Keď vyberiete z účtu peniaze, môžete ich mať akože v pokladni. Musíte to mať všetko ošetrené v účtovníctve. Treba mať účtovníka a konzultovať takéto veci s ním.

  Keď firma v danom roku vygeneruje zisk, tento zisk si spoločníci môžu vyplatiť (na svoje súkromné účty). Ak ste jediný spoločník, tak všetok ročný zisk alebo akúkoľvek jeho časť budete môcť vyplatiť sebe. To už potom budú vaše súkromné peniaze a môžete si s nimi robiť, čo chcete.

 254. diki pavol!
  Jasne pochopil som. Takze posielanie na sukromny ucet nehrozi radsej obetujem ten poplatok a tak vyberiem tie prachy a za to kupim tovar, alebo naj ked sa bude dat platit kartou alebo provodom na ucet. Uctovnictvo jasne bude mat na starosti dobra uctovnicka, ale vzdy som rad ked sa v tom aj ja troska orientujem a tym padom dokazem s nou viac veci poriesit a dohodnut sa.
  Este raz diki za info uz som zas o nieco mudrejsi 🙂

 255. Zdravim vo spolok..:)
  Riesim dalsi problem…:)
  Neviete mi poradit ako najlepsie v spolocenskej zmluve zabezpecit a napisat aby moj spolocnik nedokazal priviest firmu do krachu?
  Lajicky povedane moj spolocnik troska viac v sukromi mina a niekedy nevie kde si narobi dlhy a by ma zaujimalo ako sa mozem poistit aby ked on bude mat dlhy napriklad exekutor nesiahol na podiel co ma v spolocnosti a nedaj boze este aj zamrazil firemmny ucet.. Ako najlepsie nieco taketo definovat do zmluvy a mat to nejako poistene viete mi nejako poradit?? (aby ked on ma sukromne dlhy sa to neriesilo v nasej s.r.o, ale len jeho sukromi…)

 256. Ak máte vážne obavy a chcete mať 100 % istotu, tak to treba dať riešiť nejakému právnikovi. Ale podľa mojich vedomostí takéto nebezpečenstvo nehrozí. On ako súkromná osoba je právne oddelený od s.r.o. ako právnickej osoby. Keď on má súkromné dlhy, nikto vám nemôže kvôli tomu zobrať peniaze z s.r.o. S.r.o. je samostatná entita, ktorá nemá nič spoločné s jeho súkromnými dlhmi.

 257. No skusim este znamych pravnikov popytat…:) a v kratkosti este no ja budem konatel aj spolocnik a on len spolocnik. A presne o to mi ide aby nestiahol kvoli jeho nezodpovednosti, kedze budeme v tej sro obaja celu nasu firmu.
  Kedze bude len spolonik v pripade ze sa rozdhodnem ho ako konatel vylucit je to mozne a je to nejake narocne?
  A do zmluvy asi nie je naj riesenie rozdelit podiel firmy 50 na 50 ale naj dat mne ako konatelovi vacsi podiel a jemu mensi aby som tym padom mal vacsie slovo.
  Ci ake riesenie by si vedel najlepsie navrhnut 🙂
  za odpoved vopred diki…:)

 258. Pedro, konateľ má nižšie postavenie ako spoločník. Spoločníci určujú, kto bude konateľom. Konateľ neurčuje, kto bude spoločníkom a konateľ nemôže vylúčiť spoločníka.

  Odporúčam preštudovať si obchodný zákonník. Základné veci z neho dokáže pochopiť aj bežný človek, ktorý nie je právnik. Keď už vopred vidíš takéto možné problémy, treba sa čo najlepšie pripraviť. Časť pojednávajúca špeciálne o s.r.o. sa začína od § 105.

  Ja som si to tiež teraz pozrel a teba by hlavne mohli zaujímať tieto časti:

  § 114, ods. 1 – obchodný podiel a z neho vyplývajúce práva a povinnosti spoločníka – ich podiel určuje výška vkladov. Takže keď je výška vkladov 50:50, aj práva v spoločnosti sú 50:50. Dá sa to zmeniť v prospech jedného zo spoločníkov buďto tak, že pomer vkladov bude iný, alebo sa pomer práv v spoločnosti dá stanoviť iný v spoločenskej zmluve, nezávisle na pomere vkladov. To už by ale bolo treba radšej dať vypracovať právnikovi.

  § 125, ods. h), § 149 vylúčenie spoločníka – podať návrh na vylúčenie je možné iba v prípade závažného porušenia povinností a rieši sa to súdne. Čiže nie je to nič jednoduché, práve naopak.

  A nakoniec, keďže hovoríš, že spoločník má problémy s dlhmi, mohol by ťa zaujímať § 117a, kde sa hovorí, že na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Treba sa poistiť, aby nemohol dať svoj podiel niekomu do zálohy za nejaký dlh. Našťastie podľa ods. 3 sa tomu dá zabrániť znením spoločenskej zmluvy (tiež radšej riešiť s právnikom).

  Takže na záver len toľko, že keď už si raz s niekým spoločníkom v s.r.o., nie je to jednoduché zbaviť sa ho proti jeho vôli. To, že si konateľ, ti nad spoločníkom nedáva žiadnu moc.

 259. no uz som to mrkol a veru viac dozvedel zas o nieco mudrejsi diki..:)
  a k veci no presne tak to mame aj rozdelene ja mam 4000 a on 2000 vklad, tym padom mam vacsie prava. Ved presne uz teraz este kym som tesne pred podpisom tej listiny tak uvazujem nad vsetkymi vecami co mozu nastat. Nech v buducnosti nie je ziadny problem a teraz uz len presne tie dlhy aby nemohol zalozit svoj podiel o to mi ide, presne ako pises ta 117 to zalozne pravo. Budem to tam musiet niekde pri manipulacii spolocnika s podielom nejako domysliet a dopisat tam. Popytam pravnicky a tak a dam vedeit co som preskumal, ak ta nieco este napadne co k mojej situacii pavol rad privitam..:)
  Inak ako sa ti moze clovek odvdacit?
  Uz si mi dost pomohol a samozrejme som vdacny.

 260. Som rád, že som mohol pomôcť. Odvďačiť sa môžeš tak, že budeš odporúčať tieto stránky ostatným ľuďom 🙂

 261. Zdravim tka uz rieism ten problem a trocha by ma zaujimalo kde do ktoreho bodu to naj strcit ci do obchodneho podielu alebo do prava spolocnikov…
  Chcem tma doplnit do tej zmluvy bod ze citujem:
  Spolocnik nemoze rucit za svoj sukromny dlh svojim obchodnym podielom.

  Co myslsi mohlo by to byt takot napisane?

 262. pavol akurat som to konzultoval s pravnickou takze ze naj to napisat takto citujem:
  Spoločník môže založiť svoj obchodný podiel len na základe predchádzajúceho súhlasu VZ.
  a drbnut do obchodneho podielu a by to malo byt oki..:)

 263. Takže teraz by musel mať súhlas valného zhromaždenia, čiže bez tvojho súhlasu to nebude môcť urobiť.

 264. inac pavol teraz som trocha pocital zakon a zaujal ma tam jeden odsek
  citujem:
  § 136
  Zákaz konkurencie
  (1) Pokiaľ zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, konateľ nesmie:

  a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
  d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

  to znamena ze uz teraz nebudem moct byt spolocnikom v nejakej inej sro s rovnakym predmetom podnikania?? alebo pracovat naprklad nejakej firme s rovnakym zameranym? spravne to chapem?? bo do buducna urco chcem mat este nieco bo v dnesnej dobe clovek s jednym povolanim tazko a teraz ma toto zaskocilo ze ci budem moct vobec este nieco popritom robit.. hmmm spravne to chapem???

 265. Ide o to, že nemôžeš byť spoločníkom s neobmedzeným ručením v inej spoločnosti. V s.r.o. nie sú spoločníci s neobmedzeným ručením, ale s obmedzeným do výšky nesplatených vkladov. S neobmedzeným sú v menej využívaných formách spoločností ako verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť.

  Ďalej ak budeš konateľom v jednej s.r.o., nemal by si byť členom štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania. Štatutárnym orgánom v s.r.o. sú konatelia, čiže v inej s.r.o. s rovnakým predmetom podnikania by si už nemal byť konateľom.

  Ak si konateľom v jednej s.r.o., asi by si nemal byť ani spoločníkom v inej s.r.o. s podobným predmetom podnikania, lebo spoločník je členom najvyššieho orgánu spoločnosti – valného zhromaždenia. Ale to sa dá ľahko vyriešiť tak, že nebudeš konateľom v žiadnej z týchto s.r.o.

  Takže ak nie si konateľom, spoločníkom môžeš byť aj v iných s.r.o. s podobným predmetom podnikania.

  Ak si konateľom, nemal by si byť konateľom alebo spoločníkom len v inej s.r.o. s podobným predmetom podnikania.

  V iných s.r.o. s rozdielnym predmetom podnikania môžeš byť bez problémov spoločníkom aj konateľom.

 266. Takze dakujem tomuto forum a hlavne pavlovi za rady, pretoze sro bola uplne v pohode na prvu supu zalozena a zapisana do OR. 🙂
  Vyslo ma to okolo cca 400 eur a uz aby prisli dico a ide sa na to..:)
  Inac este by ma zaujimalo prechadzam teraz zo zivnosti na tu sro a by ma zaujimao, ze zariadenia co som pouzival pri podnikani a nakupil pri zivnosti teraz, ked chcem pouzivat v sro musim vystavit nejaku fakturu akoze predaj zo zivnsti pre sro alebo ako?
  Vsak v sro mozme povedat, ze zariadenia kupil ale blocik stratil ukracujem seba nie stat, ze si to nedam do nakladov a zivnost kedze zrusim s tym nebude mat nic?
  ak zle chapem opravte ma..:)

 267. Ak to nepotrebuješ oficiálne evidovať ako majetok s.r.o., tak nemusíš robiť nič. Po zrušení živnosti to zostane tvojím osobným majetkom ako fyzickej osoby a môžeš si s tým robiť, čo chceš. Napríklad dovoliť svojej s.r.o., aby to zadarmo používala.

  Keby si to chcel mať v majetku s.r.o, to by bolo zložitejšie. V princípe by boli asi dve možnosti.
  1) Ty ako fyzická osoba by si to predal s.r.o. Ale to by ti ako fyzickej osobe vznikol príjem, čo by mohlo mať ďalšie dôsledky daňové, atď.
  2) Ako spoločník s.r.o. by si to vložil do s.r.o. ako nepeňažný vklad. To by ale najskôr muselo byť ocenené znalcom a muselo by sa to zapísať do obchodného registra, atď.

 268. no evidovat to nechcem nikde, presne zbytocne.
  Ide mi len o to ci to budem moct v sro v pohode pouzivat. Vsak hovorim, ked pride kontrola a budu sa pytat a na tie zariadenia, no co stratil blocik. Ved som ukradil seba, takze nemaju preco mat problemy…

 269. Zdravim, v prvom rade chcem podakovat, navod pre zalozenie srocky je uplne super. Dakujem este raz.
  Mam jednu otazku. Ked chcem zalozit sro a moj spolocnik ja napr z CZ, ako je mozne co najjednoduchsie vybavit celu administrativu? Moze byt aj on uvedeny ako spolocnik, s tym, ze ma trvaly pobyt v CZ? Sidlo spolocnosti by vsak bolo na SK, na mojej adrese. Dakujem velmi pekne za pomoc a radu.

 270. Zdravim vo spolok
  Riesim dalsi problem 🙂
  Zaujimalo by ma ako to je v pripade ze spol. s.r.o. zmeni miesto podnikania v tom pripade ked sa tak stane sa musia vsetky zmluvy, kde je napisane stare miesto podnikania prepisat a uzatvorit nove, alebo su normalne platne?? Kedze su uzatvorene na dobu neurcitu.
  za odpvoed vopred diki 🙂

 271. WW24 – Spoločník môže byť českým občanom a môže mať trvalý pobyt v ČR. Bude musieť prísť na Slovensko kvôli overeniu podpisu na spoločenskej zmluve (prípadne na iných dokumentoch) u slovenského notára. Okrem toho by už nemalo byť z jeho strany potrebné nič viac vybavovať na Slovensku.

 272. Pedro4444 – zmluvy budú normálne platné aj tak.

 273. Dobrý deň,
  Odmietli mi vykonať zápis spoločnosti s 2 spoločníkmi kvôli:
  „Navrhovateľ navrhol na strane P7/8-9 zapísať údaje o spoluvlastníctve obchodného podielu. Keďže zo žiadnej z predložených príloh nevyplývajú údaje o spoluvlastníctve obchodného podielu, registrovaný súd návrh na zápis odmietol.“
  Podľa mňa toto spĺňa spoločenská zmluva, alebo?
  Môžte mi prosím poradiť?

  Ďakujem

 274. Toto sa vypĺňa iba v prípade, ak váš obchodný podiel spoluvlastní s vami ešte niekto iný. V takom prípade by ste museli doložiť spoluvlastníctvo nejakým dokladom.

  Za bežných okolností vy iba sám vlastníte váš obchodný podiel a váš spoločník zasa sám vlastní jeho obchodný podiel a vtedy sa strany 8 a 9 nechávajú nevyplnené.

 275. Ďakujem za odpoveď

 276. ešte by som sa Vás chcel opýtať, čo mám napísať ako námietky? že som to napravil alebo?
  ďakujem za odpoveď

 277. Ďakujem za pomoc

 278. Zdravim vo spolok 🙂
  Zakladal som si ucet pre sro v tatra banka a zaskocili ma tam jedno vecou:
  Ze pre ucely rozlisovania vkladov chranenych podla zakona o ochrane vkladov Tatra banka a.s. oznamuje ze:
  a) nemusi mat podla osobitneho zakona uctovnu uzavierku overenu auditorom a teda splna podmienky pre ochranu vkladov
  b) musi mat podla osobitneho zakona uctovnu uzavierku overenu auditorom a teda nesplna podmienky pre ochranu vkladov

  Nejako som ostal zarazeny a vobec nevedel o com toci, ale dosli sme k zaveru, ze urco ked som zalozil teraz sro tak to nemusim mat overen kedze osm len zacal…tak som dal moznost a… Ale opravte ma ak sa mylim..
  a postupom casu to bude ako? to kedy musim mat tu auditorku?
  za odpoved vopred diki

 279. Kto musí mať účtovnú uzávierku overenú audítorom, určuje zákon o účtovníctve § 19, ods. 1:

  Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,
  a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
  2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
  b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
  c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, 24)
  d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

  Dá sa povedať, že tú povinnosť mahú viac-menej len veľké firmy s veľkými obratmi.

 280. diki pavol

 281. Dobrý deň. Založil som novú jednoosobovú s.r.o a tá vznikla 11.10.2011. Reagujem na vyššie uvedené informácie ohľadom sociálky a zdravotného. Keďže je to jednoosobová s.r.o je potrebné sa prihlasiť na sociálku a zdravotnu? Alebo stále platí odpoveď na túto otázku z roku 2007? Zmenilo sa odvtedy niečo alebo ostáva to isté čo tu bolo uvedné v odpovedi? Ďakujem.

  Doplňam sem priamo otázky a odpovede, na ktoré som tu našiel informácie:

  Nova s.r.o. – prihlasenie na socialku, zdravotku a danovy urad

  Pridané používateľom miki dňa 28. november 2007 – 12:53

  Zdravim,
  1. prihlasuje sa nova s.r.o. na socialku, zdravotku a dan.urad po zapise do OR? a kolko dni je podla zakona na to?
  2. ak s.r.o. nema ziadneho zamestnanca, len konatelov, ake odvody musi platit?
  3. ake odvody platia konatelia sami za seba? (berme do uvahy, ze im valne zhromazdenie schvalilo mesacne odmeny)
  Vdaka
  odpovedať
  Ak s.r.o. nemá žiadnych

  Pridané používateľom admin dňa 28. november 2007 – 15:06

  Ak s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov, neprihlasuje sa nič do soc. ani do zdrav. poisťovne. Na daňový úrad sa s.r.o. musí zaregistrovať. Z odmien konateľom sa platia odvody iba do zdravotnej poisťovne vo výške konateľ 4 % a firma 10 %. Do sociálnej poisťovne sa neplatí nič.

 282. Ak s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov, do zdravotnej ani do sociálnej poisťovne takáto s.r.o. nič neprihlasuje.

  Avšak ak vy osobne nebudete nikde zamestnaný, ani nebudete SZČO (napríklad živnostník) alebo poistenec štátu (napr. študent), budete sa musieť prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatca – takzvaný dobrovoľne nezamestnaný (vy ako fyzická osoba, nie s.r.o.). Do sociálnej poisťovne nemáte povinnosť sa prihlasovať, ale ak chcete, môžete sa prihlásiť ako dobrovoľný platca.

  Ak budete mať popri s.r.o. aj nejaké zamestnanie, živnosť, budete poistencom štátu, alebo z nejakého podobného titulu budú za vás odvádzané odvody, nemusíte sa prihlasovať ako samoplatca.

 283. Ďakujem za odpoveď. Ja som ešte stále živnostník, ale živnosť chcem ukončiť ku koncu mesiaca a mať už len s.r.o. Ak tomu správne rozumiem, tak zatiaľ do konca mesiaca vlastne zaplatím ako živnostník socialne a zdravotne a potom od budúceho mesiaca sa vlastne môžem rozhodnuť ako ďalej. A ešte by som sa chcel opýtať na daňový úrad je nejaká lehota sa ísť prihlásiť? IČO mi vzniklo pri vzniku novej s.r.o a DIČ by som si mal ešte ísť zriadiť. Je tam teda nejaká doba, do ktorej by som mal si vlastne zriadiť DIČ?

 284. Na daňovom úrade sa musíte zaregistrovať do 30 dní (Zákon o správe daní a poplatkov, § 31).

  Pokiaľ si platíte odvody ako živnostník, neprihlasujete sa ako samoplatca. Keď si prestanete platiť odvody ako živnostník, budete sa musieť prihlásiť ako samoplatca do ZP.

 285. A sociálne si nebudem musieť platiť, ak nebudem chcieť? Lebo napr. viem že pri živnosti to už je povinné.

 286. Keď nie ste zamestnanec ani SZČO, sociálne nie je povinné.

 287. Ďakujem za všetky odpovede. Každopádne sa ešte poradím s účtovníčkou, aké by boli najlepšie riešenia. Pekný zvyšok dňa

 288. Dobrý deň.
  Mal by som jednu otázku : Som zamestnaný v jednej firme na dobu neurčitú ,ktorá za mňa platí plne odvody.
  Mohol by som si založiť s.r.o a zároveň byt zamestnaný?
  Ďakujem

 289. Áno, môžete si založiť s.r.o. a byť stále aj zamestnaný. Nie je v tom žiadny problém.

 290. Ďakuj za odpoved.
  Bude treba o tom informovat aj zamestnavatela?
  Budem v buducej s.r.o platit za seba odvody, ked ich uz v podstate plati za mna zamestnavatel?
  Dakujem.

 291. Zamestnávateľa by ste o tom museli informovať vtedy, ak by vaša s.r.o. podnikala v rovnakej činnosti ako váš zamestnávateľ.

  Ak nebudete vo svojej s.r.o. zamestnancom, tak ako iba spoločník a konateľ bez odmeny neplatíte odvody.

 292. Dobry den.

  Potrebovala by som poradiť ohľadom s.r.o. .Manžel ma s.r.o a ja som uňho zamestnaná ale chcela by som si firmu založiť aj ja.Musím skončiť pred tym pracovný pomer v manželovej firme alebo nie? ďakujem za odpovede.

 293. Nemusíte skončiť pracovný pomer v manželovej firme. Môžete byť naraz aj zamestnaná a zároveň aj podnikať – mať vlastnú firmu.

 294. ďakujem za odpoveď a mohla by som tym pádom aj uzatvárať obchodu s manželovou firmou ano? ďakujem a pekný deň

 295. Áno, môžete.

 296. Dobry den.
  Mam zaujem zalozit s.r.o ,bude to jednoosoba spolocnost v ktorej budem majitelom iba Ja.
  Chcel by som sa opytat ohladom zakladneho imania.
  Je to zakladne imanie nutne zlozit hned na zaciatku alebo ako mam dalej postupovat?
  Dakujem.
  S pozdravom peter

 297. Základné imanie musí byť najmenej 5000 eur a tvoria ho vklady spoločníkov spoločnosti. Keďže ste jediným spoločníkom, musíte vložiť celých 5000 eur vy. Vklad musí byť odovzdaný pred zápisom do obchodného registra správcovi vkladu. Predpokladám, že správcom vkladu budete tiež vy. Správca vkladu musí po vzniku spoločnosti odovzdať vklad spoločnosti – napríklad uložiť ho do banky na účet spoločnosti.

 298. Cize mi bude treba na zaciatok zalozenia s.r.o 5000eur,ziadna ina moznost neexistuje?
  Dakujem

 299. Ahojte, chcem sa spytat ako je so zalozenim sro, ked manzelka je momentalne na RD zo zamestnania (trojrocna RD konci o par dni a chce si ju predlzit na neplatenu RD pri ktorej davky nedostane). Nebude musiet si platit odvody, ked nebude dostavat plat z firmy, popripade bude robit par hodin tyzdenne na dohodu?

  Dalsia otazka do buducna, ci ja mozem byt spolocnikom alebo konatelom (bez odmeny) v tej firme, ked som inde zamestnany ale mam obavy ze moja praca zanikne o par mesiacov. Keby som bol spolocnikom alebo konatelom vo firme, tak asi by som nemal narok na nezamestnanecky prispevok ked stratim pracu, vsak? Dakujem za odpoved!

 300. Dobrý deň,

  u Vás najoptimálnejšie by bolo si založiť s.r.o. s tým, že konateľkou a zároveň spoločníkov by bola vaša manželka, ktorá nemusí mať uzavretý HPP, ale aj môže mať. Odvody by sa platili z minimálnej mzdy. Vy po ukončení pracovného pomeru sa môžete stať v sro konateľom – alebo už pri založení sro . Nemusíte mať ani vy uzavretý HPP v sro. Nesmiete však byť spoločníkom v sro, pretože tým pádom by ste nemali nárok na dávku v nezamestnanosti. Po vybratí dávky v nezamestnanosti, môžete urobiť zmeny na OR-kde by ste sa stali aj vy spoločníkom uvedenej sro.

 301. tento vklad pri založení sro sa môže splatiť do 1 roka.

 302. Dobry den,
  v sucasnosti som na „rodicovskej dovolenke“ a chcela by som zalozit sro s este jednou osobou – mam narok na poberanie rodicovskeho prispevku, ked budem spolumajitel firmy s sro? Dakujem.

 303. Rodičovský príspevok vám zostane aj keď budete podnikať.

 304. prosim Vas vie mi niekto poradit co v pripade ak súd vykonal zápis obchodného mena spoločnosti do obchodného registra v rozpore s podaným návrhom na zápis spoločnosti do obchodného registra a/alebo s priloženými listinami. dakujem pekne

 305. Ahojte, prosím o radu ohľadom Súhlasu so zriadením sídla spoločnosti, musí byť tento súhlas overený notárom? Ďakujem

 306. Nie, súhlas so zriadením sídla spoločnosti nemusí byť notársky overený.

 307. Zdravim … ja by som potreboval zapisat do sro cinnost: Viazany financny agent. Mam uz aj papiere z NBS. Zapise sa to na zaklade tychto certifikatov z nbs? dakujem

 308. Rozšírenie činnosti musí schváliť valné zhromaždenie, musí sa doplniť do spoločenskej zmluvy a potom podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.

 309. prave mi prisla odpoved.
  odmietli, ze vraj musi byt vydany certifikat na pravnicku spolocnost. nestaci to na konatela a spolocnika?

 310. Keď vám prišla takáto odpoveď, musíte sa tak zariadiť, ináč vám to asi nezapíšu.

 311. ahoj som na tom istom bode chcem si zalozit sro (na otvorenie kaviarne…) teda neviem co je lepsie ci to vziat na zivnost… ale ako je to nakoniec aby tie peniaze boli aj fitktivne vlozene ??

 312. Dobrý deň,
  koncom júna tohto roku som odkúpila ready made spoločnosť a menila som názov firmy, sídlo a aj konateľov. Zaujímalo by ma, aké povinnosti mám voči štátu, napr. už prvý mesiac alebo od kedy mi vzniká povinnosť. Teda chcem sa opýtať, či ja ako začínajúci podnikateľ (s.r.o.) som 1.rok oslobodená od poplatkov , alebo to platí len pre novovzniknuté spoločnosti. Takisto ma zaujíma, firmu máme spoločne s priateľom, ale on popri tom je zamestnaný -že aké on má povinnosti. Nechcela by som totiž nič premrhať, a neviem čo všetko mám dodržať.
  Či hneď prvý mesiac čo podnikáme, máme nejaké povinnosti, či máme niečo oznámiť nejakým úradom atď. Ďakujem pekne za radu.

 313. Dobrý deň, ak v tejto vašej s.r.o. nie ste zamestnancami a ak nepoberáte odmenu za výkon funkcie konateľa, tak táto vaša s.r.o. nemá žiadne povinnosti voči štátu.

  Zmenu názvu, sídla a konateľov musíte nahlásiť na živnostenskom a daňovom úrade.

  Ak nie ste nikde zamestnaná, ani nie ste poistencom štátu (napr. študentka, na materskej a pod.), mali by ste sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatca.

 314. Nie som zamestnancom, ale prácu vykonávam sama ako špeditér, tak neviem aké povinnosti mám voči štátu. Mám sa zamestnať ako zamestnanec alebo nemusím, ak mám zisk ako konateľ? odmenu za funkciu konateľa nepoberám.

  ďakujem veľmi pekne za rady, veľmi mi tým pomôžete
  s pozdravom marianna

 315. Nemusíte sa zamestnať ako zamestnanec. Tým pádom nebude mať vaša s.r.o. žiadne povinnosti.

  Vy ako súkromná osoba (nie vaša s.r.o.) sa musíte prihlásiť ako takzvaný dobrovoľne nezamestnaný, čiže samoplatca, do zdravotnej poisťovne. Budete platiť mesačné odvody na zdravotné poistné vo výške minimálnych odvodov, čo je v súčasnosti 47,58 €.

 316. Ahojte chcela by som poprosiť o odpoveď, či po založení s.r.o. môže ostať táto spoločnosť „spať“, alebo musí hneď vykonávať nejakú činnosť = mať hneď výdavky a príjmy. V prípade, že spoločnosť je založená, ale „spí“ mám povinnosť nejakých odvodov? S.r.o. budem mať popri zamestnaní. V s.r.o. budem konateľ, nie zamestnanec. Kým som zamestnanec v inej spoločnosti a už podnikám cez svoju s.r.o. kde som konateľ, musím platiť odvody? prípadne musím sa aj tak prihlásiť ako samoplatca do ZP? alebo mi stačí to, že platím odvody ako zamestnanec v inej spoločnosti. Dávajú sa náklady zo založenia do nákladov účtovníctva? Ďakujem.

 317. Rammira – po založení nemusí s.r.o. vykonávať žiadnu činnosť.

  Ak nebudete vo vašej s.r.o. zamestnaná, ale budete zamestnaná niekde inde, nebudete mať povinnosť žiadnych odvodov a nemusíte sa prihlásiť ako samoplatca do zdravotnej poisťovne. To platí bez ohľadu na to, či s.r.o. vykonáva činnosť alebo nie.

  Ak si niekedy vyplatíte z vašej s.r.o. zisk na váš súkromný účet, potom budete musieť jednorazovo zaplatiť takzvaný odvod z dividend. Pre bližšie info o odvodoch z dividend pozrite tento článok: Odvody z s.r.o. a zo živnosti.

  Náklady na založenie spoločnosti sa dávajú do nákladov v účtovníctve.

 318. alex04210 – pokiaľ viem, nie je stanovená maximálna dĺžka názvu s.r.o.

 319. Ďakujem za odpoveď. 🙂

 320. Dobrý deň

  Rád by som sa dozvedel, ako je to pri zakladaní s.r.o s väčším počtom konateľov, povedzme piatimi. Platia pre tento prípad nejaké zvlášť kritéria?
  Ďalej, čo sa týka dotácii. Aké možnosti má začínajúca firma so zameraním – výroba, predaj, sprostredkovanie, pri získaní dotácíi a čo tento zisk ďalej obnáša. Na čo všetko môžu byť tieto dotácie používané, napr. či s nimi môžme vynaložiť aj na zaplatenie nájmu priestoru, na platenie odvodov atď.
  A nakoniec by som sa rád spýtal, ako je to s priestorom, teda so sídlom firmy. Pravdepodobne bude v byte, ktorý je ale evidovaný ako nebytový priestor. Čo všetko by mal takýto priestor obsahovať a aká prítomnosť konateľov sa v sídle firmy vyžaduje, ak povedzme zo začiatku nebudú zamestnanci, iba konatelia, či musia byť v sídle prítomní počas celej otváracej doby a či musí byť táto otváracia doba fixná.

  Za odpoveď vopred ďakujem.

 321. Dobrý deň,

  chcela by som poprosiť o radu ohladom sídla spoločnosti. Vlastník domu je mama, súhlas dostanem. Známy mi spomínal ohladom platenia daní ak by mama chcela dom predať, pretože sa používal na podnikanie čo je na tom pravdy? aká daň sa platí? Chcem tam mať len sídlo podnikania platí sa potom pri prípadnom predaji nejaká daň? Resp. kedy sa platí a kedy nie? Ďakujem.

 322. mohli by ste mi prosim poradit. idem zalozit sro, ja budem spolocnik, otec konatel. kazdy mame ine bydlisko, sidlo firmy bude v mieste bydliska otca. moze vybavit zivnostensky urad on, alebo musim vsetky nalezitosti ohladne zalozenia sro riesit ja ako spolocnik ak to musim riesit ja, musi to byt na ZU v mieste, kde bude mat sidlo spolocnost, alebo mozem na hociktorom ZU? pripadne bude stacit nejake splnomocnenie, aby vsetky veci mohol riesit on? este by som si chcela potvrdit ci je spravne, ze nakolko bude jedna z cinnosti koncesia bude tiez urceny ako zodpovedny zastupca, kedze bude konatel nemusim ho v tom pripade zamestnat.

 323. pre doplnenie, treba aj suhlas spravcu dane

 324. Zdravim chcem sa spytat pri sro je co vsetko povinne spravit na konci 31.3.2013 zaniest danove priznanie na danove to mi je jasne ako pri zivnosti ale pocul som neico ze pri sro sa musi nieco zaniest aj na sudnictvo ci kde (okresny sud) alebo inde a popripade co dakujem za odpoved..

 325. dobry den,chcem sa opytat ked mam uz zivnostensky list a chcem si zalozit s.r.o. tak nazov musi byt ten isty ked uz mam pridelene ICO aj DIC ?chcel by som zamestanat ludi-zivnostnikov v zahranici a je lepsia s.r.o. ,alebo mi staci zivnost?mali by to byt zvaraci,murari,lesenari a podobne ohladom stavebnictva tak ktore cinnosti si mam zapisat ,alebo mi staci len nejaka jedna na zamestnanie ludi ak taka existuje?ak maju ti ludia zivnosti napr. ako zvarac,murar,lesenar,stoler… tak ja to isto nemusim mat ked ich len zamestnat ci ako to je s tym?za odpoved vam Vam vopred dakujem

 326. ahoj palo.som tu novy a potreboval by som poradit.chcem si zalozit s.r.o.ale teraz uz neviem ako je to s platenim odvodov a co by som musel byt aby som tie odvody neplatil.som zacinajuci takze chcem mat co najmenej nakladov.chcem kupovat isti stavebny material zo zahranicia bez dph.a tu to predavat s dph.a porad prosim ta

 327. pokud se nedáš na výplatní listinu pak neplatíš odvody… tedy jestli se nepletu. Ale o založení sro je na začátku toho napsaného dost.

 328. ak zatial neviem ako mi podnikanie pojde, rada by som bola zatial len konatel (jediny) nie zamestnanec. S vyplacanim podielu na zisku, bez mesacnej odmeny. 1. Je potrebne aby som mala zmluvu o vykone funkcie konatela s odmenovanim (podiel na zisku?) Alebo staci len Vyhlasenie jedineho zakladatela spolocnosti? 2. Staci byt v tomto pripade samoplatcom v zdravotnej poistovni a rozumiem spravne, ze odvody do Soc.poistovne sa ma ziadne netykaju? Dakujem

 329. Dobry den.
  Chcel by som vediet pod akým predmetom podnikania pri založení s.r.o. by som sa mal zaregistrovat, ked sa chcem venovať obchodovaniu na kapitalových trhoch a či potrebujem nejake povolenie k tejto činnosti.

 330. Chcel by som si založiť s.r.o., ale neviem aký predmet podnikania mam uviesť. Venujem sa obchodovaniu na kapitálových trhoch. Potrebujem k tomu aj nejaké povolenie? Ďakujem

 331. Chcel by som si založiť s.r.o., ale neviem pod aký predmet podnikania sa mam zaregistrovat. Obchodujem na kapitálových trhoch. Potrebujem k tomu aj nejaký certifikát?
  Viete mi poradit?

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.