Výpovedná lehota a skúšobná doba

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Od 1.9.2011 vstupujú do platnosti zmeny v zákonníku práce, ktoré ovplyvnia aj dĺžku výpovednej lehoty a skúšobnej doby zamestnancov. V tomto článku sa dozviete, aké zmeny nastávajú.

Výpovedná doba a skúšobná lehota po starom

Podľa doterajšieho znenia zákona bolo možné so zamestnancom dohodnúť skúšobnú lehota najviac tri mesiace. Výpovedná doba bola stanovená na dva mesiace.

Výpovedná doba a skúšobná lehota podľa nových pravidiel

Najnovšia novela zákonníka práce zavádza nové pravidlá.

Skúšobná doba

Skúšobná doba u bežného zamestnanca môže byť, rovnako ako doteraz, najviac tri mesiace.

Avšak výrazná zmena nastáva u vedúcich pracovníkov. Skúšobná doba u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je po novom najviac šesť mesiacov.

V skúšobnej dobe môže dať zamestnávateľ zamestnancovi alebo zamestnanec zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.

Výpovedná lehota

Nové pravidlá pre stanovenie výpovednej doby sú zložitejšie a odvíjajú sa hlavne od počtu rokov, ktoré zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa.

Štandardná výpovedná lehota pre zamestnanca, ktorý nespadá do žiadnej z ďalej uvedených kategórií je jeden mesiac.

Ak zamestnávateľ dáva výpoveď zamestnancovi

Ak zamestnávateľ dáva zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že

  • sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť
  • sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách
  • z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

je výpovedná doba

  • tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov
  • dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov
  • jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako sú uvedené vyššie, je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

Ak zamestnanec dáva výpoveď zamestnávateľovi

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac.

Všeobecné pravidlá

  • Do doby trvania pracovného pomeru sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
  • Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Odstupné

Zamestnanec, ktorý dostane výpoveď, sa môže rozhodnúť alebo dohodnúť so zamestnávateľom, že sa nebude uplatňovať výpovedná lehota. Takéto rozhodnutie zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď, musí zamestnávateľ akceptovať. V takom prípade má zamestnanec nárok na odstupné vo výške priemerného platu, aký by mu prináležal za dobu výpovednej lehoty.

V tomto článku sme si vysvetlili, aké zmeny prináša novela zákonníka práce vo výpovednej lehote a skúšobnej dobe.

Ďalej si prečítajte, aké zmeny nastávajú v súbehu výpovednej lehoty a odstupného.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.