Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Viazané živnosti sú činnosti, u ktorých je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi. Pre každú činnosť je v zákone individuálne stanovené, pri splnení akých podmienok je možné ju vykonávať.

Viazané živnosti sú:

Por. čís. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti § 52 ods. 1 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení zákona č. 221/2007 Z. z. I – platí pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona
SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – oprávnenie na činnosť alebo
– osvedčenie na vykonávanie činnosti
§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpčenosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
3.    Montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadeníx oprávnenie   § 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 577/2007 Z. z. x) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy  
4.    Vývoj a výroba zbraní alebo streliva – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore
  I
5.    Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo
– 10 rokov praxe v odbore
   
SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
6. Opravy a montáž určených meradiel osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
7. Overovanie určených meradiel
alebo
Úradné meranie
rozhodnutie o autorizácii § 24 zákona č. 142/2000 Z. z.  
8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax
– súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
9. Zubná technika – vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo
– vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.  
SKUPINA 213 – Stavebníctvo
10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  
11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  
12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  
13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo
odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a tri roky praxe v odbore
§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.  
14. Výkon činnosti stavbyvedúceho
alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru
alebo
Energetická certifikácia
– osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo
– osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti
§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov  
15. Výkon činnosti energetického audítora osvedčenie o zápise do zoznamu energetických audítorov § 9 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 7/2007 Z. z.  
16. Vykonávanie trhacích prác 1. oprávnenie strelmajstra,
vek 21 rokov alebo

2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov

§ 35 zákona Slovenskej
národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 
17. Uskutočňovanie
krajinnoarchitektonických sadovníckych diel
1. vysokoškolské vzdelanie
záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru alebo

2. odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo
lesníckeho smeru a dva roky praxe v odbore

   
18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 zákona č.
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
 
19. Vykonávanie činnosti
koordinátora bezpečnosti
1. osvedčenie
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru alebo

2. osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

§ 6 ods. 1 nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko
 
SKUPINA 214 – Ostatné
20. Prevádzkovanie autoškoly osvedčenie
o registrácii autoškoly
§ 3 ods. 8 zákona č.
93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
21. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005
Z. z.
 
22. Vykonávanie montáže plynových zariadení rozhodnutie o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení § 88 ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
23. Vyučovanie v odbore cudzích
jazykov alebo
Prekladateľské a tlmočnícke službyx)
dokončené štúdium
príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej
jazykovej skúšky, alebo preukázanie aspoň desaťročného pobytu v štáte
s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť
xnevzťahuje sa na
výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
24. Vyučovanie v odbore umenia dokončené štúdium na
príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná desaťročnou praktickou
činnosťou v odbore
   
25. Poradenstvo, výchova
a vzdelávanie v oblasti ochrany prácex)
oprávnenie § 5 ods. 7 zákona č.
51/1988 Zb.

x) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy

 
26. Výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce
oprávnenie § 27 zákona č.
124/2006 Z. z.
 
27. Odborné poradenské služby
pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa
§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa*) § 25 zákona č. 5/2004 Z. z.
*)§ 72d zákona č. 5/2004 Z. z.
 
29. Prevádzkovanie vzdelávacích
zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej
kultúry
potvrdenie o akreditácii § 11 ods. 4 zákona č.
288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
 
30. Výkon špecializovaných
činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti
doklad o odbornej
spôsobilosti
§ 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky  
31. Horská vodcovská činnosť
vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
osvedčenie o odbornej
spôsobilosti horského vodcu vydané alebo uznané Národnou asociáciou horských vodcov
alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia
asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA)
§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov  
32. Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 
33. Technik požiarnej ochrany alebo
Špecialista požiarnej ochrany
osvedčenie § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.  
34. Preskúšavanie komínov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov § 3 písm. c) zákona
č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 
35. Geodetické a kartografické
činnosti
– úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov  
36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy osvedčenie o odbornej spôsobilosti a osvedčenie o technickej spôsobilosti § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov  
37. Činnosť odborného lesného
hospodára
osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 47 ods. 4 zákona č.
326/2005 Z. z.
 
38. Zber, spracúvanie,
skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných
drevín
osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
39. Výroba tabakových výrobkov osvedčenie § 8 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov v znení neskorších predpisov  
40. Projektovanie pozemkových úprav osvedčenie § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  
41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších
predpisov
 
42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh § 18 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov  
43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov § 18a ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z.  
44. Inseminácia – vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 
45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom*) alebo
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej
spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.
 
46. Výroba a spracovanie výbušnín
vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej
výroby výbušnín
vysokoškolské alebo postgraduálne
vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu najmenej dvoch semestrov
alebo štyroch trimestrov
§ 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1
zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
         I
47. Ničenie a zneškodňovanie
výbušnín pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom  
48. Vykonávanie ohňostrojných prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov
ohňostrojov a pyrotechnikov
 
49. Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 – oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo
– potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov
§ 36d ods. 12 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona
č. 577/2007 Z. z.
         III
50. Prevádzkovanie cestovnej
kancelárie
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
    II
51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore
    II
52. Sprievodca cestovného ruchu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
§ 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
53. Masérske služby – absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
– absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej
správy alebo
– absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo
– absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
   
54. Ubytovacie služby
v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch
tried 3 a 4
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
– úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore
   III
55. Reštaurovanie s výnimkou
kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia
(§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod)
– stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 3 roky praxe v odbore reštaurovania alebo
– úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 5 rokov praxe v odbore reštaurovania alebo
– vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a 1 rok praxe v odbore reštaurovania
  I
56. Činnosť vodohospodára – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná
prax, alebo
– úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne
– vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax
§ 70 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov

Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemickotechnologického smeru alebo
iného príbuzného smeru

 
57. Činnosť bezpečnostného
poradcu
– osvedčenie o odbornej príprave alebo
– osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
§ 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
§ 36 ods. 1 písm. i) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
§ 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
 
58. Vykonávanie školení
a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
bezpečnostného poradcu
poverenie § 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.
§ 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z.
 
59. Činnosť autorizovanej osoby rozhodnutie o autorizácii § 11 zákona č.
264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.

 
60. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej
spôsobilosti
§ 126 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
 
61. Sprostredkovanie predaja,
prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
– vysokoškolské vzdelanie
ekonomického alebo právnického, alebo stavebného, alebo architektonického smeru alebo

– úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a päť rokov praxe v odbore

   
62. Bezpečnostnotechnické služby – oprávnenie alebo
– osvedčenie bezpečnostného technika alebo
– osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
63. Bezpečnostný technik osvedčenie bezpečnostného
technika
§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.  
64. Autorizovaný bezpečnostný technik osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
65. Pracovná zdravotná služba oprávnenie § 21 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  
66. Prevádzkovanie verejných
vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až
III. kategórie
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie
   
67. Správa registratúry – úplné stredné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore
§ 23 ods. 2 zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
68. Odborné poradenstvo
v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného
prostredia
osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania § 7 ods. 2 zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
 
69. Činnosť environmentálneho overovateľa osvedčenie o akreditácii environmentálneho overovateľa § 12 zákona č.
491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme
Európskeho spoloeenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
 
70. Odborná príprava v oblasti
environmentálneho manažérstva a auditu
oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu § 18 ods. 1 zákona č.
491/2005 Z. z.
 
71. Kvalitatívne a kvantitatívne
zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely
posudzovania ich možného vplyvu na zdravie alebo
Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
72. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky osvedčenie o zápise do registra oprávnených overovateľov § 15 ods. 4 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
 
73. Havarijný technik alebo
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti havarijného technika alebo
– osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií
§ 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
 
74. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií oprávnenie § 13 zákona č. 261/2002 Z. z.  
75. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií autorizácia § 14 zákona è. 261/2002 Z. z.  
76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom – vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického,
poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo
– stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore
§ 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  
77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia
Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  
79. Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov osvedčenie § 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
80. Prevádzkovanie pohrebiska alebo
Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo
Prevádzkovanie krematória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 
81. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z.  
82. Zmenárne devízová licencia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  
83. Zasielateľstvo – stredoškolské vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v odbore alebo
– vysokoškolské vzdelanie a najmenej jednoročná prax v odbore
   
84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.  
85. Organizovanie dobrovoľných dražieb – vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo
– úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.  
86. Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla poverenie § 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. znení zákona č. 556/2010 Z. z.  
87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z.  
88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.  

Druhy živností
Ohlasovacie živnosti
Remeselné živnosti
Voľné živnosti
Koncesované živnosti

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 11 komentárov

 1. Chcela by som sa opytat co vsetko potrebujem ked si chcem zzalozit sukromnu skolku. Dakujem

 2. Dobry den,chcela by som sa vas opytat na radu.Moj muz je vyuceny stolar a pracuje ako lakirnik v drevovyrobe.Ja som evidovana na Urade prace 3 mesiace a chcela by som si zalozit zivnost a poziadat o dotaciu.Mozem si zalozit zivnost aj na odbor,v ktorom nie som vyucena?Mozem napisat podnikatelsky plan na lakirnicke prace a nie na drevovyrobu?Za odpoved vam dakujem.

 3. Môžete si založiť aj živnosť v odbore, v ktorom nie ste vyučená. Ale ak je to remeselná alebo viazaná živnosť, musíte zamestnať zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienku príslušného vzdelania.

 4. Dobry den,
  prosim o radu v nasledovnom:
  Prekladatelstvo je viazana zivnost, ja nesplnam podmienky dane v zivnostenskom zakone, doteraz som prilezitostne robila odborne (medicinske) preklady na dohodu o vykonani prace.

  Chcem zacat podnikanie a to primarne v inej oblasti ako je prekladanie, ale rada by som – ak uz budem kvoli podnikaniu zakladat zivnost alebo s.r.o – tuto vyuzila aj na preklady, aby som ich mohla – namiesto dohody o vykonani prace – fakturovat.

  Ak som to spravne pochopila, do predmetu zivnosti si prekladatelske sluzby z/do jazyka anglickeho nemozem dat, kedze nesplnam podmienky dane v zivnostenskom zakone (statnica, 10 rokov pobyt etc…)?

  Neda sa to „obist“ nejakym inym predmetom cinnosti? Ale akym? A mohla by som v takom pripade potom na fakturu napisat „fakturujem vam preklad…“?
  (Ide o situaciu, ze klient akceptuje moje preklady i ked nemam formalne vzdelanie..)

  Ak by som zalozila s.r.o, mozem mat prekladanie ako jeden z predmetov cinnosti, alebo aj v pripade s.r.o musim dokladovat sposobilost(statnica, etc)?

  Zamestnavat zodpovedneho zastupcu nechcem. (financne by mi to nevyslo)

 5. Dobry den, chcela by som sa opytat. Chceli by sme rozsirit nasu prevadzku kadernickeho salona o sluzby tykajuce sa nechtov. Hlavne sluzby by boli Kompletna starostlivost o ruky a nechty, spa manikura ( masaze ruk), spevnovanie prirodzenych nechtov. Mozu sa tieto sluzby zaradit medzi Viazanu Zivnost Skraslovanie ludskeho tela?
  dakujem za odpoved
  Denisa

 6. AndreaDan, nedá sa to obísť. Rovnaké požiadavky musíte spĺňať aj pri s.r.o.

 7. Zdravim vas chcem sa opytat ci je tato informacia este aktualna pocul som od jedneho znameho ze uz sa to neda ci sa mylil? Ak ano rad by som si zalozil zivnost na tesarske prace kedze to uz 10 rokov robim len problem je v tom ze som vyuceny elektrikar .Tak ked si zalozim zivnost chcel by som si uplatnit aj prispevok a zamestnam zivnostnika ktory ma zivnost na tesarcinu mozem si aj ja dat remeslnu zivnost tesar ?Ako dlho musim zamestnavat tohto cloveka aby som ziskal tesarsku zivnost? Znamena to ak ho zamestnam ako zivnostnika ze budem za neho platit odvody?Alebo som to cele zle pochopil?Dakujem.

 8. Nemôžete ho „zamestnať“ ako živnostníka. Musíte ho zamestnať ako zamestnanca.

 9. Na vydanie zbrojnej licencie na predaj zbraní a streliva sa podľa zákona o zbraniach a strelive vyžaduje koncesná listina, ale od r. 2010 predaj zbraní a streliva nie je podľa zákona o živnostenskom podnikaní koncesovanou živnosťou ani viazanou živnosťou… Ako sa to teraz rieši? Ďakujem!  

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.