Príspevok na podnikanie z úradu práce: Dotácia na živnosť

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Podmienky pre poskytnutie príspevku na podnikanie sa výrazne sprísnili. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť dostane menej uchádzačov. V tomto článku sa dozviete, aké podmienky budete musieť splniť, aby ste dotáciu mohli dostať.

Príspevok na založenie živnosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť slúži na to, aby vám pomohol v začiatkoch vášho podnikania.

Za peniaze z príspevku si môžete kúpiť veci, ktoré potrebujete k podnikaniu. Príspevok tiež môžete použiť na platenie odvodov.

Príspevok na podnikanie poskytuje úrad práce. Podmienkou jeho získania je, že musíte byť určitú dobu evidovaní na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Od 1.5.2013 vstúpilo do platnosti nové znenie zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa riadi prideľovanie príspevku.

Vyjasnenie základných pojmov

Aby ste sa nestratili v pojmoch, pre istotu uvediem, že oficiálny názov takzvaného príspevku na podnikanie alebo dotácie na podnikanie je Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

Za samostatnú zárobkovú činnosť pre účely príspevku na podnikanie sa považuje:

 • prevádzkovanie živnosti alebo
 • poľnohospodárska výroba vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách

Pozor! Už nie je možné žiadať príspevok na založenie s.r.o.

Kedy vám môže byť poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad práce vám môže poskytnúť príspevok, ak budete vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Výnimkou bude, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vtedy budete musieť byť nezamestnaní až 12 mesiacov.

Podnikateľské školenie

Po podaní žiadosti o príspevok vám úrad práce zabezpečí školenie o základoch podnikania, ktoré budete musieť absolvovať.

Školenie je krátke. Trvá iba niekoľko dní. V niektorých prípadoch dokonca iba jeden deň. Závisí to od konkrétneho úradu práce.

Na konci školenia budete písať jednoduchý test, ktorým sa overí, či ste na školení nadobudli požadované vedomosti.

Podnikateľský plán

Po absolvovaní školenia budete musieť napísať podnikateľský zámer (podnikateľský plán).

V podnikateľskom zámere musíte opísať:

 • Aké podnikanie chcete prevádzkovať
 • Akým spôsobom
 • Aké budú vaše predpokladané náklady a zisky
 • Na čo konkrétne použijete príspevok od úradu práce

Ako má presne váš podnikateľský zámer vyzerať sa dozviete na školení.

Kto rozhodne o pridelení príspevku

O tom, či vám príspevok pridelia alebo nepridelia, bude rozhodovať komisia, pred ktorou budete musieť obhájiť váš podnikateľský plán.

Komisia bude posudzovať „efektívnosť, reálnosť a účelnosť“ vášho podnikateľského zámeru.

Komisia vám bude klásť otázky ohľadom vášho budúceho podnikania a vášho podnikateľského zámeru.

Ak usúdia, že váš podnikateľský zámer je reálny, príspevok vám schvália.

Čo nasleduje po schválení príspevku

Ak vám bude príspevok schválený, podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku.

V dohode sa okrem iného zaviažete, že budete predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Túto správu musíte predkladať za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola uzatvorená dohoda (teda 3 roky).

V dohode sa tiež zaviažete, že predložíte doklady, preukazujúce na čo ste použili peniaze z príspevku.

Ako a kedy dostanete príspevok

Príspevok dostanete vyplatený na dvakrát.

 1. Najviac 60% výšky príspevku vám musí úrad práce vyplatiť do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku.
 2. Zvyšnú časť vám úrad vyplatí po predložení prvej správy o prevádzkovaní vašej činnosti po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Ako dlho musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť po poskytnutí príspevku

Po poskytnutí príspevku musíte prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej tri roky.

Čo ak ukončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti skôr ako po troch rokoch

Ak si nesplníte povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť bez prerušenia najmenej tri roky, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Kedy môžete dostať príspevok opäť

Ak ste už raz príspevok dostali, môžete ho dostať aj znovu.

Príspevok môžete dostať opäť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania tej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú vám už bol príspevok poskytnutý.

Samozrejme musíte znovu splniť podmienku, že budete aspoň 3 mesiace evidovaní ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce.

Ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavíte, prerušíte alebo skončíte prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, príspevok budete môcť dostať, až keď budete nezamestnaní najmenej 12 mesiacov.

Použitie príspevku na hmotný a nehmotný majetok

Príspevok môžete použiť na nákup hmotného aj nehmotného majetku.

 • Hmotný majetok je napríklad náradie, prístroje, počítač s operačným systémom. Cenový limit pri nákupe hmotného majetku je 1700 € na jednu položku.
 • Nehmotný majetok je napríklad softvér. Cenový limit pri nákupe nehmotného majetku je 2400 € na jednu položku.

Aká je výška príspevku

Výška príspevku závisí od výšky nezamestnanosti vo vašom okrese.

 • Čím väčšia nezamestnanosť, tým je vyšší príspevok.
 • Čím menšia nezamestnanosť, tým je nižší príspevok.

Zákonom je daná maximálna možná výška príspevku:

 • Bratislavský kraj: Najviac 2, 5-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer: Najviac 3-násobok celkovej ceny práce.
 • Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer: Najviac 4-násobok celkovej ceny práce.

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Priemerná mzda je priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok predchádzajúceho roku.

Celoslovenský priemer nezamestnanosti je celoslovenský priemer nezamestnanosti v predchádzajúcom roku.

Priemerná mzda za prvý až tretí štvrťrok 2013 bola 803 €.

Celková cena práce = priemerná mzda + preddavok na poistné na zdravotné poistenie platené zamestnávateľom + poistné na sociálne poistenie platené zamestnávateľom (poistné na nemocenské poistenie + poistenie na poistenie v nezamestnanosti + poistné na invalidné poistenie + poistenie na úrazové poistenie + poistenie na garančné poistenie + rezervný fond solidarity) + poistenie na starobné poistenie = 803 € + 10,00% zdravotné + 11,20% (1,40% + 1,00% + 3,00 % + 0,80 % + 0,25 % + 4,75 %) sociálne + 14,00 % starobné = 803 + 80,30 + (11,24 + 8,03 + 24,09 + 6,42 + 2,00 + 38,14) + 112,42 = 1 085,64 €

Maximálna výška príspevku od 1.1.2014:

 • Bratislavský kraj: 2714,10 € (2,5 x celková cena práce)
 • Okresy s priemernou alebo podpriemernou nezamestnanosťou: 3256,92 € (3 x celková cena práce)
 • Okresy s nadpriemernou nezamestnanosťou: 4342,56 € (4 x celková cena práce)

Aký je dátum účinnosti

Dátum účinnosti zákona a vstupu zmien do platnosti je 1.5.2013.

Dohody s úradom práce o poskytnutí príspevku, ktoré boli uzatvorené do 30.4.2013, sa budú riadiť ešte starými pravidlami platnými do 30.4.2013.

Dohody uzatvorené od 1.5.2013 sa už budú riadiť novými pravidlami, ktoré vstúpili do platnosti 1.5.2013.

Celé nové znenie zákona nájdete tu: Zákon o službách zamestnanosti

Najviac vás v ňom bude zaujímať § 49.

Doplňujúce informácie

Peniaze na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pochádzajú zo zdrojov Európskej únie, určených na podporu a rozvoj zamestnanosti.

Ak vás zaujímajú podrobnejšie detaily o tom, ako majú byť tieto prostriedky prideľované a na čo môžu alebo nemôžu byť použité, prečítajte si dokument Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti.

Schéma pomoci DE MINIMIS na podporu zamestnanosti

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 139 komentárov

 1. Ja som počula, že aj výška príspevku sa mení smerom na dol. V Trnavskom regióne z 2600,- /aj nejaké drobné/ na 1800,- € Ale nemám to overené….

 2. Pozdravujem Vás z Košic.
  Od kedy platia nove smernice? V članku je spomenuty Maj 2013. Som v evidencii od 5.11.2012. Plati 3 mesiace alebo 12?
  Pokial aj začnem podnikat, možem sa zamestnat na trvaly pracovný pomer popri tom?!
  Srdečne vďaka za pomoc!

 3. Dobrý deň. V prvom rade ďakujem za pomoc.
  Chcem sa spýtať, či existujú aj niake výnimky pre žiadosť o príspevok lebo ja som študent najneskor do 1.9.2013 a teda splnenie 12 mesačnej nezamestnanosti dosiahnem 1.9.2014 čo je za 19 mesiacov! Ďakujem.

 4. Ako študent nemáte nárok na príspevok. To je príspevok pre nezamestnaných. Nie je na to žiadna výnimka.

 5. Čiže ked chcem hned po škole začať podnikať (už nebudem študent, ale nezamestnaný), tak možem zabudnúť na príspevok lebo som nezamestnaný, povedzme, len dva dni? Vážne musím byť až 12 mesiacov na úrade práce a chodiť na brigády atď ?

 6. Áno, tak je to. Príspevok je určený výhradne iba na podporu začatia podnikania u nezamestnaných. Tá časová lehota je na to, aby sa zabránilo špekuláciám s príspevkom, ako napríklad že niekto sa prihlási na pár dní na úrad práce, len aby mohol získať príspevok.

 7. Ja to chápem, ale hlavným cielom je pomocť podnikaniu v začiatkoch a ja skončím školu chcem hned začať podnikať, čestne, žiadne špekulácie veď nato sú tam tie 3 roky vrátenia, a nemám nárok na príspevok lebo som rok života nestratil sedením doma na podpore. Trochu ma mrzí že toto schválili a že su nie niake výnimky.
  Veľmi pekne ďakujem za odpovede a teším sa na ďalšie články 🙂

 8. Jasné, no ja len píšem, ako to je. Môj osobný názor je, že akékoľvek dotácie sú nespravodlivé, pretože znevýhodňujú tých, ktorí podnikajú bez dotácií, pričom tie peniaze pochádzajú práve z ich daní. Napríklad ja som nikdy žiadnu dotáciu nedostal, platím štátu dane a štát potom tie moje peniaze z daní dá ako dotáciu nejakému inému podnikateľovi, ktorý môže byť kľudne moja konkurencia.

 9. .Dobrý deň. Tiež plánujem požiadat o príspevok na podnikanie z úradu práce, konkrétne v Prešove, kde je suma nejakých 4137 eur. Na úrade mi bolo povedané že na nákup dlhodobého hmotného majetku môžem íst do sumy max. 900 eur …pri nákupe softvéru tiež myslím do sumy cca 1200 eur . Pri nákupe materiálu a tovaru tiež do určitej sumy…. Chcem sa opýtat či je to naozaj takto nejako obmedzené? ak áno kde by som našla presnejšie info? …. A dalšia otázočka: kedy sa vlastne majú zvyšovat dotácie v daných regionoch? respektíve budú sa zvyšovat? …dakujem 🙂

 10. …chcela by som sa spytat,ci je skutocne pravda,ze ak by som si chcela otvorit bar/pohostinstvo,nepatri mi ziadny podnikatelsky prispevok??…

 11. Nikydread:

  Limit na hmotný majetok (napr. počítač s operačným systémom) je 1700 eur.

  Limit na nehmotný majetok (napr. softvér) je 2400 eur.

  bobeek32:

  Príspevok sa nedáva na činnosť v poľnohospodárstve a spracovaní poľnohospodárskych produktov. Ale na pohostinskú činnosť myslím by malo byť možné získať príspevok. Aby ste mali istotu, informujte sa na úrade práce.

 12. dobry vecer,
  prispevok je mozne pouzit len pri zakladani zivnosti , NIE sro ako sa uvadza na zaciatku clanku.
  Bol som sa na to osobne pytat osoby za to zodpovednej v BA na Vazovovej.

 13. Dobrý deň,
  ja by som mala viac otázok. Či príspevok sa dá žiadať a využiť na ambulantný predaj a prevádzkovanie e-shopu. Čiže by som nemala kamenný obchod s trvalou prevádzkou, a prevádzka by bola nahlásená napr. na svoju adresu, kde mám trvalý pobyt. Ak áno, ako treba pripraviť, napísať podnikatellský plán. Neviem mi niekto poslať nijaký vzor? Ďakujem

 14. …ved prave preto,som sa chcela spytat,ci mi neviete povedat nieco viac prave vy…pretoze na urade prace mi bolo povedane,ze pokial si chcem otvorit bar,ci pohostinstvo,tak ze nedotanem ziaden prispevok…jedine,ak by to bolo nieco restauracneho typu…ze pohostinstvo,ci bar nie su „socialneho“ charakteru…

 15. dobrý deň, na úrad práce sa budem registrovať 1.4.2013. pre mňa bude platiť aká dlhá doba na poskytnutie príspevku 3 alebo 12 mesiacov? dakujem. lenka

 16. Rado123 – príspevok je možné použiť aj pri založení s.r.o. Pozrite si § 49 ods. 1 a § 5 písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

  Monika13 – príspevok sa dá použiť na to, čo píšete.

  Bobeek32 – neviem vám viac o tom povedať. Ale podnikanie „sociálneho charakteru“ je nezmysel. Taká podmienka určite v žiadnom zákone nie je.

  Lenka21 – zmeny zatiaľ nie sú v platnosti. Isté to bude až potom, keď bude novela definitívne schválená a platná. Zatiaľ platí to, čo doteraz, teda 3 mesiace.

  Teraz dokonca SDKÚ navrhuje úplne zrušiť čakaciu dobu, takže uvidíme. Ale keďže je to opozičný návrh, veľké šance tomu nedávam.

 17. Peter – Prešovský úrad práce má najnovšie zverejnené dohody o poskytnutí príspevku naposledy za rok 2011. Vtedy to bolo 4023,52 eura. Novšie dohody zverejnené nemajú, takže neviem, koľko presne to je teraz.

 18. Dobrý deň, chcem si založiť živnosť a následne zobrať príspevok na podnikanie ale keď len od 26.2 budem zaevidovaná na úrade práce ako nezamestnaná tak po 3 mesiacoch ma budú brať už pod nový zákon, alebo ešte pod starý? A koľko dávajú z úradu na začiatok podnikania?
  Ďakujem za odpoveď.

 19. Dobrý deň, ak dovtedy vstúpia avizované zmeny do platnosti, tak pod nový. Ale zatiaľ všetko platí po starom. Takže zatiaľ stačí byť evidovaná na ÚP 3 mesiace. Zatiaľ nie je 100% jasné, kedy presne zmeny začnú platiť.

  Výška príspevku býva približne 2000-4000 eur. Záleží to od nezamestnanosti v regióne.

 20. Prosím vás, sú tieto zmeny už definitívne odsuhlasene? Je iste, že od 1.5.2013 budú platne tieto nové podmienky?? Na úrade prace mi to nevedeli alebo nechceli potvrdiť… Ďakujem za odpoved.

 21. Zmeny sú schválené vládou, ale pokiaľ viem, zatiaľ ešte nie parlamentom. Takže je pravdepodobné, že to od mája bude platiť, ale nie je to na 100% isté.

 22. Dobrý večer,prosím vas ja som evidovaná už dva roky,chcela by som začať podnikať doma ako krajcirka keď dostanem príspevok môžem si za tie peniaze kúpiť aj látky ??

 23. Dobrý deň, môžete.

 24. Dobrý deň,
  mala som v pláne otvoriť si bagetériu a grilom.Ale pani z úradu práce mi povedala,že reštauračných zariadení je všade dosť,že ona nevie,či mi to podporia,a že skôr by podporili niečo ako predajný stánok,bez výroby jedál.Keď som ja jej spýtala,či bagety sú výroba jedál,povedala že áno. Tým pádom asi uvažujem,že si požiadam o príspevok na voľnú živnosť ako iba na predaj,bez výroby,s tým že by som si popri tom zriadila ďaľšiu živnosť,kde budem jedlá aj vyrábať.Môžem to mať v tej istej prevádzke? Neviem,prečo majú problém s výrobou,keď osobne si myslím,že skôr sa udržím,keď budem vyrábať ako keď budem iba predávať. Je to takto možné urobiť,si myslíte?Ona mi totiž povedala,že ako myslím,ale si to musím obhájiť. Myslím že dokážem podnikteľský plán spraviť lepšie,keď už mám všetko naplánované na výrobu bagiet a grill.Neviem,čo mám robíť,lebo sa bojím,že mi to neschvália. Prosím o skorú odpoveď,lebo tento týždeň musím odovzdať podnikateľský plán. Je možné že povedia nie,len preto,že sa im to nepáči? ďakujem

 25. Dobrý deň, je fakt, že celý tento systém schvaľovania je totálne hlúpy a neobjektívny. A to chcú teraz ešte zriaďovať dokonca nové 11-členné schvaľovacie výbory. Nejakí úradníci, ktorí v živote nepodnikali a nevedia nič o danej problematike (vo vašom prípade o prevádzkovaní bagetérie) majú posudzovať, či váš podnikateľský plán bude úspešný.

  Môžete to urobiť tak, že si zoberiete príspevok na to, čo vám oni odporúčajú a potom si živnosť rozšírite o to, čo chcete vy. Vy si môžete časom živnosť rozširovať o všetko, čo chcete. V tom vám nemôže nikto brániť. Z pohľadu úradu práce je dôležité len to, aby ste príspevok použili na nákup tých vecí, ktoré vám schválili.

 26. Dobrý deň,

  tento nárok na príspevok je automatický? Teda ak si teraz požiadam o príspevok budem posudzovaný ešte podla starých pravidiel? alebo nie? Na úrade mi pani povedala že už sa to nedá, len podľa nového vraj podľa starého zákona už nedávajú dotáciu. Tak ako to vlastne je. Ak by som si dal žiadosť napríklad budúci týždeň, je možné že mi úrad nevyhovie a povedia mi že mám čakať. Alebo majú povinnosť mi poskytnúť príspevok na základe žiadosti ak splním podmienky. Ďakujem

 27. Dobrý deň, nárok na príspevok nie je automatický. Každú žiadosť posudzuje komisia, ktorá môže žiadosť aj zamietnuť.

  Čo sa týka momentálnej situácie v prideľovaní príspevkov, zatiaľ som ešte tento rok nepočul o nikom, kto by príspevok dostal. Žiadnou oficiálnou cestou som to nezisťoval, ale od ľudí, ktorí mi píšu, mám samé správy, že príspevky momentálne neprideľujú a čaká sa na nové pravidlá.

 28. Dobrý deň pán Ing. Varhaník. Chcela by som sa spýtať na dotáciu som viac ako 3 mesiace nezamestnaná a chcem si otvoriť dielňu,kde by som vyrábala šperky a opravovala šperky. Prosím som zo Žiliny mám nárok na dotáciu a môžem ju dostať poradte mi prosím a tiež neviem či musím mať pokladňu ja nebudem predávať. Ďakujem za odpoveď.

 29. dobrý deň, chcela by som sa opýtať som na rodičovskom príspevku, končí mi v júli tohto roku, zamestnávateľ mi dal výpoveď dohodou z dôvodu nadbytočnosti, chcela by som takisto požiadať o príspevok na podnikanie, plánujem otvoriť živnosť a pracovať ako účtovníčka, nakoľko mám dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdrav.stavom bolo by pre mňa najvýhodnejšie pracovať doma, môžem sa prihlásiť so žiadosťou o príspevok aj ke´d poberám rodičovský príspevok?viem,že to trvá dosť dlho, do júla,kedy mi končí by som absolvovala školenia,založila si živnosť. pred rodičákom som odpracovala 3 roky..ďakujem za odpoved

 30. Pekný večer. Ako je to prosím s tými lehotami na príspevok reálne? Priateľka mala od februára 2012 zažiadané v Prievidzi. Po školení, vypracovaní plánu, jeho predstavení a schválení podpísala dohodu. Bol jún 2012. Teraz je marec 2013 a peniaze nikde. Podobné skúsenosti má viac ľudí, ktorých poznám. Každý mesiac odchádzajú z ÚP so slovami : ,, dlho trvá , kým sa dostanú z Bratislavy do Prievidze,,. Je to naozaj tak ? čakajú všetci tak dlho ?

 31. Zlatník – Keď ste viac ako 3 mesiace nezamestnaná, máte nárok žiadať dotáciu.
  A šperky, ktoré vyrobíte, nebudete predávať? Načo ich budete teda vyrábať? Ak by ste ich naozaj nepredávali, a poskytovali by ste iba službu oprava šperkov, potom registračnú pokladňu nemusíte mať.

  sonix – o príspevok môžete žiadať iba v tom prípade, ak ste najmenej 3 mesiace evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Nie je dôležité, koľko ste odpracovali pred rodičovským príspevkom. Dôležité je, že v čase podania žiadosti o príspevok na podnikanie musíte byť evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná.

  Martin S – Nie je to tak vždy, ale často sa to stáva. Najdlhšia doba čakania u človeka, ktorého ja osobne poznám, bola pol roka. Pokiaľ viem, tak zákon úradu práce neukladá presnú lehotu, v ktorej by mali vyplatiť schválený príspevok. A takto to potom vyzerá.

 32. S tymto nazorom “ prispevok je mozne pouzit aj pri zalozeni s.r.o. “ nemozno suhlasit, pretoze vlastna skusenost mi potvrdila, ze od maja minuleho roku nieje mozne pridelit prispevok pri zivnosti pre pravnicku osobu t.j. s.r.o. . Mal som naplanovanu s.r.o. a prispevok som chcel ziadat na nu, ale na urade prace v BA ma hned zrusili, ze uz sa to neda!!!

 33. Dobry den, mam otazocku podla akeho kriteria sa budu radit ziadatelia o prispevok este k starym podmienkam?Termin je stanoveny od 1.maja 2013. Ale je otazne, ak podam ziadost o prispevok 26. aprila v BA, ci budem spadat este pod stare podmienky, alebo uz sa budem musiet riadit novymi???

 34. Marek, neviem, na základe čoho vás hneď odmietli, ale úrad práce sa musí riadiť zákonom o službách zamestnanosti.

  Tento zákon v § 49 hovorí, že príspevok sa poskytuje na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5.

  § 5 definuje, kto sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu:

  ————————-

  Citát zo zákona:

  Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je

  a) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách9) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, 10)
  b) fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu, 11)
  c) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, 12)
  d) fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu, 13)
  e) fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25,
  f) fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29,
  g) fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58.

  ————————-

  Čo sa týka toho, kto bude ešte spadať pod staré podmienky, to zatiaľ nie je jasné ani mne. Ešte som stále nevidel nové oficiálne znenie zákona. Ale logika mi hovorí, že tí, ktorí podajú žiadosť o príspevok v čase, keď ešte bude v platnosti staré znenie, mali by ešte spadať pod staré podmienky. Pod nové podmienky by potom mali spadať až tí, ktorí podajú žiadosť, keď už bude v platnosti nové znenie.

 35. Pozor všetci! Prečítajte si aktualizáciu článku, ktorú som dnes pridal! Sú v nej dôležité nové informácie.

  V návrhu novely zákona nie je povinnosť byť nezamestnaný 12 mesiacov, ako sme sa obávali.

  Zostáva povinnosť byť nezamestnaný 3 mesiace, ako bolo aj doteraz.

  Lehota 12 mesiacov sa vás bude týkať iba v tom prípade, ak sa stanete nezamestnanými z dôvodu prerušenia alebo ukončenia podnikania.

 36. Som zivnostnik a chcem prejst na s.r.o. budem platit manej?Je aj s.r.o. samostatne?Dakujem vopred za odpoved. Viktor.

 37. Pre všetkých koho to zaujíma: v piatok 15.3. mi na úrade práce bolo oznámené, že pozvánky na školenie, kt. musíte absolvovať, ak chcete získať príspevok na podnikanie rozposielali momentálne žiadateľom, ktorí si podali žiadosť v auguste 2012 (stredoslov.kraj).
  Priamo od zamestnankyne úradu práce mám tiež informáciu, že rozhoduje dátum pri podpise zmluvy, na to aby určili pod ktorý zákon, starý alebo nový, budete spadať. Myslela tým zmluvu, ktorú podpisujete s UP po schválení príspevku.

 38. Zdravím chcel by som sa spítat . Ak by my schválili ten príspevok, či by som s neho mohol zaplatit aj rekonštrukciu priestorou. Vopred vam Ďakujem.

 39. dobry večer,som na RD a konči mi v juli 2014 od septembra 2013 by som chcela začat podnikat ako SZČo.pred nástupom na matersku som čerpala dotaciu pre živnostnikou, ktorej podmienky (byt zamestnana 2 roky) splnila 2 roky mi skončili v maji 2009 v auguste 2009 som odchadzala na MD.chcem vediet či mám narok opat čerpat dotaciu a či možem sa popri RD zaregistrovat na UPSVAR, aby som splnila podmienku min. 3 mes. zaevidovania…Ako mám dalej postupovat. dakujem

 40. Dobrý den.Chcel by som sa spýtať.Od 14.decembra do 15.marca som bol evidovany na urade prace ako nezamestnany.Od 15.marca mam živnosť.Možem ešte požiadať o príspevok na samostatne zarobkovu činnosť?Na urade mi povedali,že som mal on požiadať mesiac pred založením živnosti a že aj tak ešte zakon nebol novelizovaný.Dakujem za odpoved.

 41. Dobrý deň,
  Prosím Vás o radu. Požiadala som príslušný úrad práce o dotáciu na začatie podnikania a splnila som podmienku ako školenie a test. V piatok som doniesla na schválenie PP, ale ten mám na základe odporúčania prepracovať, nakoľko dotáciu žiadam pre s.r.o.. A to je z pohľadu úradu ako problém. Poukázala som na § 5 odst. d ale neuspela som. Argumentujú tým, že sa príspevok takýmto spôsobom nemôže čerpať. Prípadne môžem popri živnosti mať aj s.r.o. ale oprávnené výdavky môžem výlučne čerpať len na živnosť. V prípade kontroly by som mala problém a musela by som dotáciu vrátiť. Prosím Vás, ako mám legislatívne potvrdiť , prípadne na akú kompetentnú osobu sa mám odvolať, aby pochopili, že sa dá dotácia čerpať aj na s.r.o.? Je nejaká poradňa na ústredí ohľadom tejto problematiky?
  Pani, s ktorou komunikujem, je tam krátko a nemá dostatok informácií a tie čo mám nemá podložené. Pôvodne som chcela stihnúť termín na dotáciu do 30.04. ešte po „starom“, keďže by som po „novom“ musela byť evidovaná nezamestnaná 12 mesiacov ale to už našťastie neplatí. Dozvedela som sa však, že možnosť použiť príspevok na s.r.o. bude len do 30.04. Je to pravda? Lebo ak áno, tak asi o túto možnosť prídem, nakoľko posledný mesiac bude len 1 komisia a v nej je už plný stav.

 42. Takže trošku som pátrala na nete a našla som tento dokument http://www.epredpisy.sk/images/stories/pdf/pripravovaneTBL/osluzbachzamestnanostitz.pdf ktorý sa zaoberá novelou zákona o službách zamestnanosti. §5 odst. d nie je zrušený práveže je rozšírený o konateľov vo verejných spoločnostiach plus ďalšie. Takto to chápem ja. Ale zatiaľ sa jedná o pripomienkové konanie, takže uvidím čo bude naozaj schválené v zákone.

 43. Zdravím.
  Chcem sa opýtať , či môžem prerušiť dotovanú živnosť kôli rodičovskej dovolenke v povinnej lehote (48 mesiacov)?Som muž ( otec dieťaťa ), bola by to pre mňa alternatíva , ak by sa mi nedarilo v podnikaní. Zatial som vedený ako nezamestnaný , manželka je na materskej dovolenke.
  Ďakujem.

 44. Dobrý den, chcem sa spytat ci mam narok na prispevok, ak ide o pracu na zivnost pre inu spolocnost. Presnejsie ide o pracu obchodneho zastupcu, prispevok by som potreboval na rozbehnutie, pokryl by som nim naklady na odvody, nakup pohonnych hmot do automobilu a podobne. Je to možné? Ďakujem.

 45. Dobrý deň,
  už nejaký čas vyrábam a predávam bižutériu.
  Chcela by som podnikať z domu a vytvoriť si nejaký e-shop, možno aj nejaký malý kamenný obchodík.
  Na úrade práce som evidovaná už cca asi 2 roky.
  Mám nárok na príspevok z úradu práce a aké všetky náležitosti by som k tomu potrebovala?
  ďakujem vopred veľmi pekne za odpoveď.
  S pozdravom
  Adriana

 46. Taktiež sa pripájam so skúsenosťou – možnosť čerpať príspevok ako spoločník v s. r. o.. Keď som sa o tejto možnosti informovala na ÚP, bolo mi povedané, že „právnici rozhodli, že na našom ÚP sa neposkytuje, nakoľko majú problémy s kontrolou“. Celé slovenské!!!

 47. Ako by ste mi hovoril z duse. Moj pripad je taky, ze som bola zamestnancom s.r.o. 6 mesiacov a z toho za 5 mesiacov som nedostala vyplatu. Spolocnost som dala na sud, ktory v skratenom konani vydal rozhodnutie o vyplateni dlznej sumy, ale odvtedy presli 3 roky a nic sa nedeje. Spolocnost nie je konkurze ani ho nehodla vyhlasit a tak mi neprislucha ani vyplata za posledne 3 mesiace z garancneho fondu. Momentalne je „mrtva“ nema ziadne prijmy ani vydavky, nevlastni ziaden majetok a ma nevycislitene dlhy (aj v st. instituciach). Dozvedela som sa, ze casom moze byt takto vymazana z OR. Konatel vyhlasil osobny bankrot. (Bol jedinym konatelom vo viacerych spolocnostiach, ktore su velmi zadlzene – cize jasny podvodnik, ale to viem az teraz.) Po ukonceni tohoto zamestnania som sa zamestnala v inej spolocnosti, kde po urcitom case mi bol sktrateny uvazok na ciastocny, samozrejme aj plat. Takto pracujem cca 1 rok a kedze mi ta mzda samozrejme nepokryje moje vydavky, od zac. marca mam vybavenu zivnost a popri tomto uvazku budem aj podnikat. Pisem to to najma preto, ze po kazdom zamestnani (kde so mnou „vybabrali“), mohla som ist na urad prace a poberat podporu, ktora by bola vyssia ako kazdy moj dalsi plat. Moja poctivost a slusnost mi to to vsak nedovolila. A tu je ta nespravoslivost, ze keby som poberala na urade podporu dostala by som prispevok, ale kedze som usetrila statu peniaze, nemam nan narok.

 48. Dobry den chel by som sa opytat Uz som raz dostal prispevok na podnikanie cca 6 rokov dozadu.
  Podnikal som 2 pol roka a potom som bol nuteny podnikanie ukoncit nakolko mi to zdravotny stav nedovoloval od toho dna som bol prihlaseny na urade prace teraz je to uz 3 a pol roka co som na urade a chcel by som zas podnikat kedze urad mi pracu najst nevie.
  Neviem ako to traz bude od posledneho prispevku preslo 6 rokov teraz citam ze musi prejst 8 rokov …
  Neviem ako to budu posudzovat alebo inac sa opytam ako mozem dostat prispevok v mojom pripade ak som uz 1 prispevok raz dostal pred 6 r.
  Je tam nejaka moznost alebo stat zas ide proti nam a najlepsia moznost je zutekat zo Slovenska cim sko.
  Dakujem

 49. Dobrý deň!
  Chcel by som sa opýtať, ako je to s poskytnutím príspevku pre občanov z ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa rozhodnú založiť si živnosť a pre aké účely to môžu/musia použiť. ĎAKUJEM!

 50. Dobry den, chcem sa spytat ci je mozna zmena zo szco na sro napr po uplynuti jedneho roka, ak mi bol schvaleny prispevok.
  Dakujem Rasto

 51. Dobrý den moja skúsenosť na úrade…píšem znova ako prihlasená:)
  2.3.2013 som s idala žiadosť o príspevok na úrade v BB…pani mi povedala,že mi príde SMS …2.4. som sa bola informovať či náhodou neposielali SMS a vraj zatial ešte nie…inač pozerala na mna akoby dávala zo svojich penazí

  Chcem sa opýtať…ako to prebieha pred komisiou…či je to také ako na skúškach,že si budem musieť obhájiť svoj plán,alebo to len prečítajú bezo mna a pošlú mi vyjadrenie:)ďakujem za odpoved

 52. Dobrý deň!
  Požiadala som o príspevok s výnimkou-idem robiť grafické práce, potrebujem výkonný počítač za cca 1500 eur. Schválili mi výnimku tak, že z 1550 eur 627 pojde z dotácie, zvyšok z vlastných. Dnes mi volali, že im prišlo nejaké nové usmernenie ZHORA, z ktorého vyplyva, že Urad práce v Dun.Strede nemá v kompetencii schváliť tieto výnimky-teda ani môj prípad. Ale to som sa nedozvedela, že kto to potom chvaluje…Prosím, je to vôbec možné? Celé sa to ťahá od aug.2012, je to veľmi ponižujuce, správaju sa ku mne úplne neochotne…ale tomu sa tu na slovensku vôbec nečudujem. na koho sa mám obrátiť? dakujem za radu. L

 53. Dobrý deň, ja by som sa rada opýtala, či som správne pochopila, že príspevok na podnikanie nebude možné použiť na úhradu nájmu za podnikateľské priestory.
  Tiež by ma zaujímalo, ako je to v prípade, že si založím chránenú dielňu pre 2 zamestnancov. V rámci dotácie sú potom odvody a plat pre zamestnanca? Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Marianna

 54. dobry momentalne sa chystam vypracovat podnikatelsky plan,no jedna vec mi vrta hlavou.Ide o posledny bod-kalkulaciu.Mam opisat presne tovar,alebo pristroje ake si chcem zakupit,no teraz nechapem ci musim napisat presny nazov stroja o aky mam zaujem,uvediem priklad.Ide o kozmeticke sluzby,napisem ze chcem taky a taky stoj,no o 1 rok zistim ze potrebujem uplne iny stroj v kozmetike ktory je novinka alebo mi bude viac prospesny,to znamena ze ak som neuviedla jeho konkretny odborny nazov,nemam pravo si ho z dotacie zakupit?ved co ak tiez sme sa v skole ucili ze ten stroj sa vola „alfa“ no internetovy predajca ma tento produkt zapisany pod inym nazvom,pod takym aky nepoznam,ale stroj je presne ten isty aky som uviedla v plane…ako mam postupovat,ako sa to robi?dakujem

 55. Dobrý deň,
  požiadal som o dotáciu a na úrade mi povedali, že mám čakať na pozvánku. Môžem už teraz založiť s.r.o., alebo musím čakať kým neprebehne celý proces pridelenia príspevku?
  Ďakujem.

 56. Dobrý deň,
  naozaj sa príspevok na začatie podnikania po novom nedá získať na založenie s.r.o.? Klikla som na váš odkaz o schválení novely zákona a tam je jasne toto:

  Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je
  d) fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu

  Tak ako to teda je?

 57. Dobry den pan Varhanik, som ZTP nad 70% a chcem si otvorit zivnost, nakolko je malo pravdepodobne, ze si najdem zamestnanie. Ake su podmienky pre zivnostnika na prispevok, kolko, ak vobec z UP.
  Velmi pekne dakujem.
  Olka

 58. Dobrý deň,
  som zamestnaná, a mám aj živnosť ale s príjmami len do 500 € ročne , z dôvodu budúceho prepúšťania sa čisto teoreticky zaujímam – v prípade, že budem nezamestnaná a zruším živnosť ktorú sa mi tým pádom neoplatí prevádzkovať…bude pre mňa platiť lehota byť nezamestnaná 3 mesiace alebo 12 mesiacov podľa nového zákona ?

 59. Dobrý večer, tiež sa chcem opýtať, či je možné, že dotácie sú zatial pozastavené kvoli tým zmenám, čo majú prísť? Mne tak bolo povedané na úp v Poprade, že si nemôžem podať žiadosť, lebo žiadne príspevky sa už nedávajú. Je to pravda?

 60. Dobry den ,mal som zivnost od roku 2005.v marci 2013 som ju prerusil ,chcem ju zrusit ale opatovne zalozit novu na tu istu činnost t.j oprava ,udrzba ,montaz el. zariadeni.
  za svoju dlzku podnikania od r.2005 som nepoziadal o prispevok na podnikanie , mam nan narok pri opatovnom
  založeni živnosti v aprili tohto roku? Dakujem

 61. Mna odbili tym, ze mi povedali od maja 2012 je mozne prispevok poberat iba na zivnosti pre fyzicke osoby a pre pravnicke teda s.r.o. to uz nie je mozne.

  Co sa tyka novych podmienok platnych od 1.maja 2013, ma zase odbili, ze budem spadat do novych lebo podla starych idu ti, ktori budu mat podpisane dohody do maja. V tomto state nic nejde podla logiky.

 62. Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať ako je to s príspevkom na začatie podnikania v zdravotníctve. Ide o zlepšenie zdravia a uľahčenie života obyvateľom, či už postihnutým alebo zraneným. Platia pri podnikaní v zdravotníctve aj nejaké iné pravidlá na príspevok (dá sa získať napr. vyšší príspevok?) alebo platia také isté, ako tu už spomínané ? Ďakujem vopred za odpoveď.

 63. Dobry den, pred tyznom som bola na urade a chcela som podat ziadost o dotaciu ale povedali mi,ze uz mam prist len po 1.5.2013 a preto by som chcela vediet , ze ak podam ziadost o dotaciu 29.4.2013 budem spadat este pod stary zakon alebo uz pod novy.

 64. TOTH VIKTOR:

  Pozrite sem: Odvody zo živnosti a s.r.o

  Danielle:

  Vďaka za užitočnú informáciu.

  Janci1992:

  Pokiaľ viem, tak áno.

  dominika:

  Keď ste už raz príspevok dostali, opäť ho budete môcť dostať až po 8 rokoch od začatia prevádzkovania živnosti, na ktorú vám už bol poskytnutý príspevok.

  Vladko01:

  Keď už máte založenú živnosť, nemôžete žiadať o príspevok. Založením živnosti ste boli vyradený z evidencie úradu práce, preto už nespĺňate podmienky pre jeho získanie.

  Andrea Vraniaková, Olive, Marek Lepeš:

  Od 1.5.2013 už nebude možné žiadať o príspevok na založenie s.r.o.

  V §49 ods. 1 bude toto znenie:

  Úrad môže poskytnúť príspevok … uchádzačovi …, ktorý bude samostatne zárobkovo činnou
  osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d).

  Písm. b) je živnosť a písm. d) je poľnohospodárska výroba.

  Pozrite hore prílohu, ktorá pochádza z parlamentu.

  Neviem, ako je to možné, že prestali poskytovať príspevok na s.r.o., kým ešte platí starý zákon. Ťažko povedať, čo by ste proti tomu mohli urobiť. Možno sa súdiť, ináč neviem.

  peter1975:

  Nemôžete.

  Matus Ilenćík:

  Je to možné.

  adriana 1983:

  Máte nárok na príspevok. Podmienka je byť evidovná na úrade práce minimálne 3 mesiace. Vy ste evidovaná už 2 roky, takže podmienku spĺňate.

  rigollete:

  Presne ako píšete: Celé slovenské. Nebolo by od veci, keby sa s nimi niekto išiel za to súdiť.

 65. Peter Jezensky:

  Ďalší príspevok budete môcť dostať až po uplynutí 8 rokov od začatia podnikania s prvým príspevkom. Obísť sa to nedá.

  Mautyn, Sonina, Olka:

  Pre občanov so zdravotným postihnutím sa poskytujú iné príspevky. Pozrite sem: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317

  Anonym:

  Nie je to možné. živnosť musíte mať najmenej dva roky a ak vám príspevok schvália až v máji alebo neskôr, tak si živnosť musíte ponechať najmenej tri roky.

  Lija:

  Na obhajobe sa vás len budú pýtať otázky k vášmu podnikateľskému plánu. Pozrite sem: /comment/3497#comment-3497

  lindaangyalova:

  Neochota a arogancia úradníkov sa tu často spomína. Skúste sa obrátiť na Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Sonina:

  Príspevok môžete použiť na úhradu nájmu.

 66. kajka400:

  Podľa mňa nemusíte písať presnú značku a typ. Iba popíšte, o aký stroj ide.

  marian:

  Musíte čakať, kým neprebehne celý proces.

  Janar, monos07:

  Ak živnosť ukončíte viac ako 6 mesiacov pred prihlásením na úrad práce, bude pre vás platiť lehota byť evidovaná na ÚP 3 mesiace.

  Ak živnosť ukončíte v období 6 mesiacov pred prihlásením na ÚP, budete musieť byť nezamestnaná až 12 mesiacov.

  Gabika v.:

  Je to možné.

  Šimon Stehlík:

  Úrad práce poskytuje príspevok na začatie podnikania len za tých podmienok, ktoré sú tu uvedené.

  Lucca02:

  Budete spadať asi pod nový zákon. Nebude záležať, kedy podáte žiadosť, ale kedy podpíšete zmluvu o pridelení príspevku s úradom práce. A to už do konca apríla nestihnete.

 67. Dobrý deň,prosím Vás o radu.V marci som si podala žiadosť o prísp.na podnikanie,(zatiaľ sa mi neozvali),medzitým mi však ochorel syn,dlhšie nemá chodiť do škǒlky.Preto by som chcela žiadať o rodič.príspevok kvǒli nepriaz.zdrav.stavu,podnikať chcem z domu.Daju mi v takom prípade príspevok na podnikanie?Alebo mám najskǒr začať podnikať?Ďakujem pekne.

 68. Dobrý deň, potrebovala by som poradiť.

  Chcem požiadať o príspevok na podnikanie. Som na 50% ZŤP- mám celiakiu. Môžem si vytvoriť chránenú dielňu? Aké iné výhody môžem mať oproti ostatným(zdravým) živnostníkom? Viete mi poradiť, čo by som mala vedieť pred začatím podnikania? Ďakujem:)

 69. Dobry den.
  Mam uz schvaleny prispevok. Miesto podnikania mam v mieste UP od ktoreho som dostala dotaciu. V mieste podnikania chodim ja ku klientkam domov, ale prevadzku si chcem otvorit v inom meste, je to nejaky problem? Dakujem

 70. Ak som pred dvoma rokmi bola vedena na UP SR, potom som pracovala na zivnost v zahranici, tak mozem teraz zase sa zaregistrovat na UP a po 3mesiacoch poziadat o prispevok na podnikanie?
  Dakujem

 71. Dobry den prajem pan Varhanik,potrebovala by som poradit nakolko som invalidna na viac ako 70% a ZTPS.Momentalne som zamestnana v chranenej dielni,dotacia mojho zamestnavatela konci v septembri a chce aj ukoncit cinnost,robim v oblasti marketingu.Neviem ako by som mala postupovat ak by som si chcela otvorit zivnost s dotaciou ,musim byt registrovana na urade prace 3 mesiace.Ak by som mohla si nejako pomoct aby som mala dotaciu od statu ,mohla by som zamestnat popripadne dceru,ktora je nezamestnana.Za radu vopred dakujem.Prajem pekny zvysok dna.

 72. Dobrý deň,

  pán Varhaník,

  chcel by som sa spýtať, či nemáte prehľad približne v akej hladine sa pohybuje príspevok v Trnave.

  Ďakujem.

 73. Dobrý deň,
  od 25.2.2013 som evidovaná na úrade práce. Chcem požiadať o príspevok na podnikanie. Od decembra 2011 do 24.2.2013 som pracovala ako realitný maklér v RK – s.r.o., Pracovala som na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení uzavretej podľa par. 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník. Mala som pridelené DIČ z daň. úradu, nemala som živnostenský list ani IČO. Na úrade práce majú problém ma zaradiť, keďže som nebola živnostník. Ktorá podmienka sa na mňa vzťahuje – po 3 mesiacoch evidencie môžem požiadať o príspevok, alebo po 12 mesiacoch (pretože viem, že kto bol živnostník a prerušil, pozastavil, zrušil živnosť – podnikanie, môže o príspevok požiadať až o 12 mesiacov)
  Ďakujem

 74. Dobrý deň.
  Chcela by som Vás poprosiť o informácie na viac otázok.
  Chcela by som požiadať o príspevok.
  Ako dlho trvá schválenie príspevku?
  A či je možné popri vybavovaní alebo po ziskani prispevku zamestnat sa na tpp?prevadzkvala by som zivnost, ale aj pracovala.

 75. za radu vopred ďakujem

 76. Dobry den pan Varhanik, ja mam otazku k dobe evidencie na urade pred poziadanim o prispevok Od 1.7.2013 budem v evidencii na urade prace, doteraz som bol zamestnany na trvaly pracovny pomer, zivnost mam uz par rokov ale neaktivnu, resp. prerusenu vyse roka s terminom prerusenia do augusta 2013. Posledna aktivita na zivnost bol prijem cca pred 6 rokmi.
  Mozem poziadat po troch mesiacoch v evidencii o prispevok aj ked budem mat zivnost od augusta funkcnu? alebo sa na tento pripad vztahuje 12 mesacna lehota evidencie na urade?

  dakujem vopred za odpoved
  d

 77. Dobry den pan Varhanik rada by som sa spytala…v pripade otvorenia zivnosti a ziskania dotacie od statu sa zivnostnik zavazuje udrzat zivnost na urcite obdobie… Zaujima ma co ak zivnostnik nebude moct vykonavat cinnost na ktoru ziadal dotaciu. napr. otvorila by som si zivnost na podnikanie v maserstve a po pol roku by som otehotnela. vo vyssom stadiu tehotenstva by som nemohla vykonavat tuto cinnost mozem zrusit zivnost aj pred ukoncenim obdobia na ktore som sa zaviazala ponechat zivnost?

 78. Dobry den, prosim vas mozte mi potvrdit tu vysku prispevku pre Bratislavu? Je to 2643,10 eur?lebo sa stretavam z roznymi cislami. Dakujem!!! V ziadosti o prispevok mam zase inu sumu, lebo tu mali vycapenu na uradre prace v petrzalke a to 2706,53 eur.

 79. Mam zaujem na dotaciu a rozumne zacat zarabat a pracovat v oblasti podnikania na zivnost a dufam ze to vyjde a budem moct viest a zivit svoju rodinu svojim obchodnym napadom so spokojnostou oboch stran dakujem.

 80. Dobrý večer,
  chcel sa spýtať, či sa to dá urobiť takto. Som na úrade práce od 1.12.2013 a plánujem otvoriť centrum 1.3.2014. Dá sa byť na urade práce 3 mesiace presne do dátumu otvorenia, aby som splnil kritérium, vytvoriť si medzi tým živnosť,riešiť prevádzku, zahlásiť sa na príspevok obhájiť ho pred komisiou? Moc dakujem za odpoved

 81. Dobrý deň! Muž dostal dotáciu na živnosť v r. 2012. Z tejto dotácie bolo vyčlenených 500 EUR na nákup notebooku. Muž si však kúpil notebook za 665 EUR s tým, že 500 pôjde z dotácie a zvyšok z vlastných zdrojov, tak sme to zaúčtovali aj v peňažnom denníku a do výkazu pre úrad práce o čerpaní dotácie sme tiež uviedli sumu 500 EUR. Dnes mu na úrade práce povedali, že mohol kúpiť NB len za 500 EUR, inak bude musieť túto časť dotácie vrátiť úradu späť. Je tento postup úradu práce správny? Ďakujem za odpoveď.

 82. Dobrý deň.chcel by som sa spytat ci mozem podnikat ako stavebne prace.som vyuceni agropodnikatel..prosím poraďte

 83. Dobrý deň pán Varhaník, som na Inv.dôch. (nad 40% ) chcem si otvoriť živnosť, nakoľko mám problém sa zamestnať. Aké sú podmienky pre živnostníka na príspevok.Na aké živnosti sa dáva či nedáva tento príspevok.Chcem si otvoriť malú predajničku s krmivom pre zvieratá a so školskými potrebami na našom sídlisku.Našla som článok na internete poradca podnikateľa,kde sú vypísané živnosti ,na ktoré sa neposkytuje príspevok :KAPITOLA 23
  Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; upravené krmivá pre zvieratá .Čo sú to „upravené krmivá“Poraďte mi prosím.Ďakujem za odpoveď.

 84. ta podmienka…tie 3 mesiace evidencie na urade prace musia byt nepretrzite ?

 85. Dobrý den.Chcm kupit auto v čechach priviest a prihlasit tu na Slovensku.Neviem ako to je s dph.Mam zaplatit v čechach dan,alebo sa dph plati na Slovensku?Som fyzicka osoba-nepodnikatel.Dakujem.

 86. Dobrý deň, práve mi neschválili príspevok na podnikanie, chcem sa opýtať má niekto skúsenosti s odvolaním alebo sa radšej pokúsiť o vypracovanie nového plánu?

 87. Dobrý deň.Podal som žiadosť o príspevok na podnikanie,absolvoval som školenie,test,vybavil som si potrebné doklady(potvrdenia od každejzdravotnej poistovne,danový urad,živnostenský urad,socialnej poistovne,inšpektorátu práce)a zistil som nové skutočnosti ktoré ma odradujú od mojho zámeru.Takto- , živnost začnem prevádzat od 1.7 .2014 tento rok dostanem prispevok okolo 2000€ a automaticky vznikne povinost platit odvody do socianlej poistovne na druhy rok,kedže na rok je stanovených 4904€ na vzniknutie povinosti platit odvody do socialnej poistovni.Za pol roka je to 2452€. Ak budem mat prijem viac ako452€ v tomto roku,vznikne mi povynosť platiť odvody do socialnej poistovne? ďakujem za odpoved

 88. Dobry den,

  v texte su podla mna chyby, vychadzam z aktualnej praxe.

  1. Peniaze nemozete pouzit na platenie odvodov. Mozu sa za ne kupit iba nove hmotne alebo nehmotne veci suviasiace priamo s vykonom predmetu cinnosti a nevyhnutne pre zaciatok. Aj tam su limity (napr: Notebook max. 589€, viď Dohoda o poskytnutí príspevku).
  2. Na skolenie sa treba prihlasit Ziadostou na UPSVaR. Nie je to vsak povinne, na prispevok mate narok aj tak. Povinne je iba ak si podam Ziadost, vyhoveju mi a ja s UPSVaR podpisem Dohodu, ze tam budem chodit.
  3. Skolenia su intenzivne a trvaju spravidla 5 – 10 pracovných dni, pricom su celkom dobre na pripravu uradneho Podnikatelskeho zameru, ktory je gro celej Ziadosti o prispevok.
  4. Podnikatelsky plan ci zamer je najpodstatnejsou sucastou Ziadosti o prispveok. Predlohu si treba stiahnut z webstranok UPSVaR a vyplnanie potom prisposobit uradnickemu zmyslaniu, napr. ze v Charakteristika zameru musi byt strucne uvedena jedna primarna zivnost a jej cislo a tak treba potom k tomu aj v celom zamere pristupovat.

 89. Dobry den. Chcela by som vediet, ak ukoncim podnikatelsku zivnost v zahranici ,mam narok na podnikakelsky prispevok na Slovensku ak si otvorim zivnost a za akych podmienok?

 90. Andrea1 – podmienky sú uvedené v článku a videu. Základná podmienka je, aby ste boli vedená ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce najmenej 3 mesiace.

 91. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mi bude poskytnutý príspevok na podnikanie na otvorenie prevádzky baru. ďakujem

 92. Dobrý deň,

  Chcem sa spýtať už mi schválili príspevok na živnosť .Viem že si musím odkladať každy bloček načo som použil príspevok ale otázka znie či je potrebné aby to sedelo aj na výpise z účtu . napr platím za nájom 233€ a vyberiem si z príspevku 230€ zvýšné 3e doplatím zo svojho vrecka mám normálne potvrdenku že som zaplatil 233€ na výpise z účtu je len že výber z bankomatu 230€ …..je potrebné aby to sedelo aj na výpise z učtu alebo stači ked je to podložene dokladom o zaplatení . ( and3311@gmail.com)
  Ďakujem za odpoveď

 93. ANdrej123 – stačí, aby ste mali správne doklady o zaplatení. Nie je prikázané, aby ste platili priamo z účtu. Z účtu si môžete vyberať hotovosť a s ňou platiť. Môžete si vybrať koľko chcete. Vaša účtovníčka/účtovník vám to papierovo usporiada tak, aby to bolo v poriadku. Väčšinou sa takéto prípady evidujú ako vklad hotovosti do pokladne (nemyslí sa tým registračná, je to iba taký účtovný termín pre peniaze, ktoré nemáte na účtoch, ale v hotovosti). Jednoducho môžete to urobiť tak, ako ste napísali.

 94. Dobry den, chcem sa opytat, ci existuje ŽIADOSŤ O VÝNIMKU Z UPLATNENIA LIMITU v súlade s Usmernením RO č. N3/2007 v platnom znení a internými predpismi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, resp, ci je stale v platnosti. Viacerym kolegom sa podarilo vramci tejto vynimky zakupit drahsi pocitac ako obmedzuje limit. Moj problem je totiz ten, ze som architekt a moja praca si vyzaduje uplne ine naroky na parametre pocitaca. Avsak v anskej ystrici na urade prace mi povedali, ze nic taketo neexistuje, neexistovalo..pytam sa preto Vas. Pre mna je totizto bezpredmetne kupovat si pocitac za 500-600 eur, ked mi absolutne nepostacuje. Dalsia vec, uvazovala som teda, ze si zakupim aspon ostatne komponenty ako monitor, tlaciaren, neviem vsak, ci je vobec mozne zakupit ich bez kupi samotneho PC, lebo v smerniciach sa pise PC zostava. A este jedno, je podla Vas normalne ze v BB neprebieha ziadne skolenie, len Vas jednoducho poslu domov, aby ste vsetko vypracovali sam a doniesli hotovy podnikatelsky plan a vsetko? Dakujem

 95. Dobrý deň!
  Pracovala som na český ŽL v ČR, živnosť mám pozastavenú. Mám nárok na príspevok, ak budem evidovaná 3 mesiace na úrade práce, alebo to bude posudzované ako prerušenie činnosti v posledných 6 mesiacoch bez ohľadu na štát?
  Ďakujem za odpoveď.

 96. Dobry den,
  mozem dostat prispevok na podnikanie aj v pripade, ze mam zivnost uz dva roky, alebo tym ze ju uz mam cela tato moznost pada?

 97. Veronika Rehakova – O príspevok môžete žiadať iba na založenie novej živnosti, nie na obnovenie pozastavenej živnosti.

  Yuko – V prípade, že už živnosť máte, príspevok na založenie živnosti nemôžete dostať. Čiže táto možnosť padá, ako píšete.

 98. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Otvoril som si živnosť 2.5.2013 a dostal som príspevok na podnikanie. Otvoril som si bar, avšak dostávam sa do mínusových čísiel. Chcel by som podnik zatvoriť. Ak ho teraz zavriem, musím vrátiť určitú čiastku UPSVAR-u alebo stačí ak si nechám živnosť naďalej otvorenú, hoc podnik už nebudem mať. Ďakujemsa odpoveď

 99. Dobry den, minuly rok som dostal statny prispevok na podnikanie. Chcel by som sa opytat, aky je casovy limit na kupu hmotnych a nehmotnych „veci“ z podnikatelskeho zameru? Napriklad notebook si myslim treba kupit do 6 mesiacov od poskytnutia prispevku, ale ako je to s inymi vecami, napr. kupou kancelarskeho balika (ms office) ci objednanim www stranky, atd? Musim to fakt vsetko stihnut kupit uz prvy polrok ci nehmotne veci staci aj neskor? Dakujem

 100. Dobrý deň, prosim Vás potrebujem poradiť ohlande príspevku, či ho možem dať do uplatnenia alebo nie. Živnosti som si otvorila 1.10.2013 a príspevok 60% musím vydokladovať do 30.9.2014 V pláne mam napísane ktoré veci si možem uplatniť. Mám tam aj internet v sume 65 eur mesačne. Zostavajú mi peniaze, ktoré potrebujem vydokladovať. Mohol mi moj dodávateľ vystaviť fakturu aj PPD v septembri 2014 v sume 195 eur za obdobie 10-12/2014, ktoré vydokladujem ešte za ten jeden rok podnikania, čo potrebujem? Dakujem 

 101. Dobry den, je mozne prispevok na podnikanie pouzit aj na nakup tovaru, ktory budem dalej predavat konecnemu zakaznikovi vo svojej predajni? Ide o textil. Dakujem pekne!

 102. Molkogurl – áno, príspevok môžete použiť na nákup tovaru, ktorý budete predávať v predajni.

 103. vaz.pan Varhaník. Rád by som sa Vás opýtal.  Mám nedoplatok do ZP 650eur. Ovplývní to nejakým spôsobom rozhodovanie komisie,pri posudzovaní o pridelení príspevku ak ide o prvú živnosť? ďakujem

 104. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či si môžem založiť živnosť, kým čakám na schválenie príspevku, alebo musím počkať do testov a obhajob pred komisiou?

 105. Alexandra025 – musíte počkať na schválenie. Ak by ste si ju založili skôr, museli by ste sa ihneď odhlásiť z úradu práce a tým by ste stratili nárok na príspevok.

  Riandorps – dobrá otázka. Neviem vám na ňu s istotou teraz odpovedať. Ak zistím odpoveď, napíšem.

 106. Dobrý deň. Tak dozvedel som sa že kurz na Podnikateľský plán nebude a že si ho mám spraviť sám. 
  Vie mi niekto poradiť niaky dobrý vzor ktorý bol schválený?
  Ďakujem

 107. Dobrý..chcem sa spýtať.. Som na materskej..teda skôr na rodičovsko.. Predtým som bola nezamestnaná 8 mesiacov, ale poberala som aj dávku v nezamestnanosti…myslíte že mám nárok na príspevok keby som chcela založit živnosť? ďakujem za odpoveď..

 108. dobry den chcela by som sa opytat ked chcem zalozit zivnost a vybavit si dotaciu od uradu prace chcem robit vo financnej sfere ale nie ako financny agent alebo poradca to nie ale je to v tom zmysle ale nie celkom a chcela by som vediet co mam napisat do dotaznika o aku cinnost ide dakujem.

   

 109. Kde nájdem definíciu § 19 ods. 1 písm. c) ? Ďakujem

 110. iwka7590 – ak nie ste momentálne evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nemáte nárok na príspevok. Aby ste mali nárok, musíte byť evidovaná najmenej 3 mesiace. Ale nie evidovaná v minulosti, ale teraz.

  zuzana – musíte napísať, čo chcete konkrétne robiť.

  Katarina – Príspevku na podnikanie sa týka zákon o službách zamestnanosti. Myslíte ten? Ten nájdete tu.

 111. Chcela by som Vas velmi pekne poprosit o radu.
  Vraciam sa na Slovensko po tom čo som pracovala v Cechach. Som prihlasena na Ceskom urade prace, kde mam narok na podporu v nezamestnanosti. Zaroven premyslam, ze by som zacala pracovat samostatne na Slovensku a docitala som sa o moznostiach financnej podpory od Slovenskeho uradu prace. Samozrejme, nasla som podmienky, ktore musi ziadatel splnat a teda sa chcem opytat ci v mojom pripade, ak poziadam CZ urad prace o transfer podpory v nezamestnanosti na SK a prihlasim sa na urad prace tu na Slovensku viem splnit podmienku 3mesacnej registracie alebo vzhladom na podporu od CZ UP spadam cely cas pod „nich“ a tym padom podmienku registracie na SK UP splnit neviem ?? Prípadne existuje medzistatne nejaka dohoda aj v takychto pripadoch? Uznal by SK urad prace ze som 3 mesiace nezamestnana i ked v CZ ? Viem, ze mame medzistatne zmluvy a vyplacaju sa dochodky, materske, nezdvojuju sa dane a podobne. …
  Velmi pekne Vam dakujem a prajem nech sa dari.

 112. Píše sa že príspevok je možne použiť na platenie odvodov. Musím upozorniť že to nieje pravda. Mne nedovolili z toho platiť odvody. Ani nájom za kanceláriu, ani paušal za telefon, internet. Ani televízor ani mobil, ani koberec. No proste skoro nič si za to nemôžem kúpiť aj napriek tomu že su to veci ktoré potrebujem…

 113. Dobry vecer, chcem sa opytat. Som momentalne zamestnana, ale k poslednemu si podavam vypoved s dvojmesacnou vyp.lehotou. Chcem zacat podnikat v oblasti manikura a nechtovy dizajn. V januari, ked este budem v prac.pomere idem zacat akreditovany kurz v akad. vzdelavania, nakolko je to remeselna zivnost. Evidovana na urade budem od 1.2.2015. Nemam jasno v tomto:
  1) musim vykonat zivnostensku skusku, aby som mohla podnikat hned, ale budem mat narok na prispevok potom? Alebo tu skusku vykonavat nemam? Ako postupovat?
  Kurz trva cca 10 tyzdnov, cize nejak do konca marca. To budem v evidencii dva mesiace. Tak pockam mesiac a poziadam o prispevok. Schvalia mi ho (dajme tomu) a potom vykonam tu zivnostensku skusku? Mam v tom postupe chaos 🙂 ďakujem za odpoveď

 114. Lucia Funiakova – neviem, akú živnostenskú skúšku myslíte.

  Postup je taký, že od 1.2.2015 sa zaevidujete na úrade práce. Tam musíte zostať zaevidovaná najmenej 3 mesiace, inak by ste nemali nárok na príspevok.

  Medzitým, keď už budete evidovaná na ÚP, podáte žiadosť o príspevok. Úrad práce vám možno dá nejaké školenie (nerobia to vždy).

  Potom si vypracujete podnikateľský zámer, ktorý vám po 3 mesiacoch evidencie bude musieť schváliť komisia na úrade práce.

  Až po schválení si budete môcť založiť živnosť a pošlú vám peniaze z príspevku.

 115. Aký je postup pri vyplácaní podpory na podnikanie? Chcel by som si overiť, či tomu rozumiem správne.

  Do podnikateľského plánu napíšem, koľko plánujem minúť na rozbeh živnosti. Keď mi ho ÚPSVaR schváli, do 30 dní dostanem na účet 60% (zvyšných 40% mi príde po roku). Po roku – do troch mesiacov od výročia založenia živnosti – podám prvú výročnú správu o hospodárení s dokladmi na čo som príspevok minul.

  Teda koľko mi úrad preplatí nezávisí od minutej sumy ale od toho, koľko napíšem do plánu. Nemýlim sa?

 116. Matusko – úrad vám dá takú sumu, ktorá je platná pre váš región.

  Plán si zostavíte tak, aby ste túto sumu využlili.

  Potom sa musíte snažiť minúť všetko, pretože čo neminiete (čo nebudete môcť vydokladovať), budete musieť vrátiť.

 117. Co všetko sú oprávnené náklady?
  V poučení ktore som dostal je 5 oprávnených (stolný počítač, notebook, hmotný majetok, nehmotný majetok a nábytok) a 2 neoprávnené (zdravotné a sociálne odvody).
  K výkonu živnosti budem potrebovať priestory, mobilný paušál, prístup na internet, priebežné školenia na zýšenie kvalifikácie či dennú tlač. Môžem použiť príspevok aj na tieto výdavky? (Ktorá kategória to vlastne je?)
  Navyše limit na PC je zúfalo nízky, budem potrebovať odhadom tak dvakrát drahší (a ešte viac ak by som chcel Mac). Bude mi preplatená podlimitná časť, ak si kúpim drahší?

 118. To Matusko.

  Stolový počítač celá zostava (PC, monitor klávesnica atď) max 600€ alebo notebook do 580€. Nemožeš oboje, buď alebo.
  Iba HMOTNÝ MAJETOK!!! niečo čo budeš mať 3 roky fyzicky pri sebe!
  ODVODY z toho NEMOŽEŠ platiť, to je nehmotné…
  Nič z toho! Ani nájom za priestor, ani paušál ani internet ani školenia… To je všetko nehmotné… Nemôžeš to na to použiť

  S limitom na PC som mal a ja velky problem nakolko som aj ja Chcel MAC… Jedine čo by bolo vhodne bol MAC Mini za 500 na alze plus monitor… ináč mac nekupiš.
  Plus najhoršie je že to musia byť všetko nové veci, čiže nemožeš kupiť MacBook na bazoši za 550€ niaku Mid 2011, iked by ti dal ten dotyčný fakturu… Musí to byť všetko nové z obchodu, hmotné.

  Ak máš niake otázky tak mi napíš mail matejhavrila@me.com
  Ja to práve teraz vybavujem ten príspevok tak viem všetko skoro.
  2.12. som bol pred komisiou s podnikatelským plánom, a 16.12 bude ďalšia komisia (ktorá sa nikde nespomína na interente, ani na tejto stránke) a tam sa rozhodne či to dostanem. To je vlastne už zajtra tak držte palce 🙂

 119. Dobrý večer, zaujímalo by ma či podnikateľ, ktorý získa príspevok na podnikanie z UPSVaR môže aspoň na začiatku aby mal viac financií vykonávať popri podnikaní prácu na dohodu alebo trvalý pracovný pomer? Za odpoveď vopred ďakujem.

   

 120. AlenaP – áno, popri podnikaní môžete kľudne vykonávať aj prácu na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Aj keď máte príspevok od UPSVaR.

 121. Dobry den prajem. 

  Chcela by som si zalozit zivnost, pozaidat prispevok od statu nikde som sa ale nedocitla ci mi poskytnu prispevok aj v pripade ze by som chcela prevadzkovat 2 cinnosti sucasne a to e-shop ( predaj damskeho oblecenia) a zriadit si fotoatelier. Je to mozne? Ak uvediem to podnikatelskeho zameru obe cinnosti? 

  Dakujem krasne za odpoved 

 122. Dobrý deň pán Varhaník,

  chcel by som Vás poprosiť o radu. Od 1.9.2015 mám otvorenú živnosť, na ktorú som dostal dotáciu DE MINIMIS. Idem robiť daňové priznanie za rok 2014 a chcem si uplatniť paušálne výdavky. Mám do svojho príjmu zarátať aj peniaze z dotácie a ak áno, má to byť celá suma alebo iba časť, ktorú som z nej v roku 2014 minul na úhradu v PZ schválených výdavkov. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

 123. Dobry den, pan Varhanik,

  rada by som sa Vas opytala na nasledovne: v auguste 2014 som si zalozila zivnost, dostala som prispevok na podnikanie. Mam otvorenu prevadzku, ktora je uvedena aj v dohode o poskytnuti prispevku. Na prevadzku mam naviazany eshop a po roku sa ukazalo, ze eshop taha prevadzku. Chcela by som prevadzku momentalne zrusit, ale v podnikatelskej cinnosti by som stale pokracovala . Tovar som si chcela presunut domov a nadalej fungovat na urovni eshopu. Na urade mi s tymto vobec nevedia pomoct, tvrdia ze takyto pripad este nemali tak sa priklanaju k tomu, ze sa to neda a ze budem musiet mat otvorenu prevadzku aj nadalej. Prosim o radu ci tymto porusim dohodu o poskytnutom prispevku. Zivnost na ktoru mi bol poskytnuty prispevok rusit nemienim, len kamennu predajnu.  Dakujem velmi pekne za odpoved.

   

   

   

 124. Dobrý deň, 

  dá sa príspevok na podnikanie použiť na zakúpenie franchise licencie? Čo si myslíte o tzv. e-shopoch na kľúč ako spôsob podnikania a na tie dávajú príspevok?

  Ďakujem za odpoveď

   

   

   

 125. Dobrý deň,

  chcel by som sa opýtať ako to je s prenájmom priestorov ešte pred začatím podnikania. Ak sa bude jednať o maloobchod, potrebujem obchodný priestor, ktorý musím nájsť. Keďže ešte príspevok som nedostal, ako môžem do žiadosti uviesť miesto podnikania, keď nemám vopred dohodnutú uzavretú nájomnú zmluvu. Dopredu ju vybavovať nemá význam, pokiaľ neviem, či mi príspevok schvália. Ďakujem.

 126. dobry den chcem sa opytat,chcem odkupit kadernicke zariadenie zo zabehnuteho kadernictva ktore je pouzivane cca6 rokov bude mi nato stacit faktura alebo musim kupit nove z obchodu dakujem

 127. chcel by som sa informovat: chcel by som otvorit relaxacny centrum…..masaze, terapie, alternativna liecba atd….ale nemam odbor.sposobilost…ako maser, ja by som zastresoval alternativnu liecbu…,,,,a moja buduca zamestnankyna masaze…ona ma strednu skolu masersku……

  je to realne ze by som ziskal tu dotaciu,,?ci? dakujem za vasu ochotu, cas a odpoved. Tomas

   

 128. Pekný den, prosím o objasnenie mojho prípadu, v roku 2012 som prijala dodáciu z UP na otvorenie živnosti ako čiastočný invalid sumu 8.241,- eur v účtovníctve to účtovníčka zahrnula celé do príjmu ako aj celý náklad do výdavkov, nakolko som ho aj celý v roku 2012 minula na zariadenie prevádzky, Avšak podnikať som začala až 1.9.2012 a moje tržby na tie mesiaceei činili iba 4.000.- eur cez registračnú pokladnu .HP vyšiel 12.241 a teraz sociálka žiada doplatiť odvody je to správne zaučtované vlastne tržba zo živností z podnikania bola iba 4000,. a 8241,- bola výpomoc z UP ako začínajúcemu živnostníkovi. bolo to správne a májú sa platiť odvody aj z dotácií dakujem s pozdravom a očakávam vašu skorú fundovanú odpoved ako aj v iných dotazoch.Maja

 129. Dobrý deň pán Varhaník,

  chcela by som sa Vás opýtať niečo ohľadom príspevku na podnikanie ak si nájdete chvíľku čas. Je možné žiadať o takýto príspevok keď som evidovaná ako dobrovoľne nezamestnaná? Chcela by som začať podnikať s dámskou módou. Najprv založiť len e-shop a neskôr otvoriť aj kamennú predajňu. Myslíte, že by mi schvalili príspevok aj na e-shop? Ďakujem Vám vopred za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa.

  S pozdravom Michaela.

 130. Michaela1507 – O príspevok by ste mohli žiadať, iba ak by ste boli evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Ak „dobrovoľne nezamestnanou“ myslíte to, že nie ste evidovaná na úrade práce, príspevok nemôžete dostať.

 131. dobry chcem sa opytak chcem zacat podnika ale neviem ci mozem podnikak na lubovolnu funkciu najradsiej bysom chcel v drevo vyrobe podnikat ale so vyuceny instalater co to nebude problem dakujem

 132. dobry den chcem sa opytat, pred rokom mi zhorel dom dostala som dotaciu na opravu strechy teraz chcem zacat podnikat nemam este zivnost som nezamestnana. dostanem dotaciu na zacatie podnikania?.

   

 133. Dobrý deň, chcem sa spýtať, príspevok na podnikanie sa môže použiť aj na kúpu auta ktoré potrebujem k podnikaniu. ďakujem

   

 134. Dobrý deň, chcela som sa opýtať ohľadom príspveku manžel bol od 11/2015 – 03/2016 nezamestnaný na úrade práce od 04/2016 si obnovil živnosť môže požiadať o príspevok aj keď už nie je na úrade práce. Ďakujem za odpoveď

   

 135. Dobrý deň. Možno použiť 100 % príspevku na odvody?

 136. Dobrý deň chcel by som sa opýtať, chcem požiadať na úrade práce príspevok na podnikanie, ale chcel by som podnikať v inom okrese ako by som žiadal(kde bývam) dalo by sa to tak urobiť alebo by som musel podnikať v tom okrese, kde by som žiadal o príspevok. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

 137. Zdravim som uchadzačom o zamestnanie chcel by som si založiť živnost a poziadat o podporu od uradu práce zivnost sa týka približovanie dreva a tažba s konom ake su podmienky a ake su mozne financne prostriedky na kupu co sa tyka pri kupe kona dakujem

 138. Zdravím,

  je podminekou byť vedený na ÚP 3 mesiace nepretržite? Alebo to môžu byť spolu dva obdobia, napr. 2 mesiace, zamestnanie a následne 1 mesiac? Ďakujem za odpoveď.

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.