Povinnosti SZČO a zmeny v platení poistného od 1. júla 2006

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali v roku 2005 podľa daňového priznania príjem vyšší ako 82 800 Sk (pričom sa myslí príjem bez odpočítania výdavkov), sú od 1. júla 2006 povinné platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné poistenie + invalidné poistenie) a poistné do rezervného fondu solidarity. Do 30. júna 2006 majú túto povinnosť len tie SZČO, ktorých príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2004 bol vyšší ako suma 78 000 Sk. Výšku príjmu za predchádzajúci kalendárny rok treba v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukázať do 30. júna 2006 výpisom z daňového priznania.

Zmena sa týka najmä tých SZČO, ktoré doteraz poistné povinne platiť nemuseli, ale od 1. júla 2006 už povinne platiť poistné budú. Tieto SZČO sú povinné do 8. júla 2006 prihlásiť sa v pobočke Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a tiež platiť poistné do rezervného fondu. Naopak, tým SZČO, ktorých príjem alebo výnos v roku 2005 nepresiahol sumu 82 800 Sk, od 1. júla 2006 zaniká povinná účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení a sú povinné odhlásiť sa. Môžu sa však poistiť dobrovoľne. Dobrovoľné poistenie vzniká dňom prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie.

Pokiaľ boli SZČO povinne poistené aj doteraz (do 30. júna 2006) a povinnosť platiť im zostala, pokračujú v poistení ďalej. Poistné však budú platiť z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe daňového priznania za rok 2005. Po prvý raz zaplatia poistné z nového vymeriavacieho základu za mesiac júl najneskôr do 8. augusta 2006.

Od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej SZČO na platenie poistného na dôchodkové poistenie mesačne najviac trojnásobok priemernej mesačnej mzdy zistenej v roku 2005, t.j. suma 51 822 Sk. Tento najvyšší vymeriavací základ sa vzťahuje aj na poistné do rezervného fondu a poistenie v nezamestnanosti. Poistenie v nezamestnanosti je však len dobrovoľné.

Najvyšší vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej SZČO na platenie poistného na nemocenské poistenie v období od 1. júla 2006 do 30 júna 2007 je jeden a pol násobok priemernej mzdy zistenej v roku 2005, t.j. suma 25 911 Sk.

Najnižší vymeriavací základ je suma platnej minimálnej mzdy, t.j. suma 6 900 Sk.

Povinnosť platiť poistné od 1. júla 2006 nevzniká tým SZČO, ktoré začali podnikať iba v roku 2006. Pokiaľ chcú byť poistené, môžu byť v Sociálnej poisťovni poistené iba dobrovoľne.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné:

* na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
* na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
* na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
* do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak platba poistného sa na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici poukázala v nesprávnej sume, Sociálna poisťovňa poukázanú sumu rozdelí pomerne podľa jednotlivých sadzieb.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.