Odvody živnostníka (SZČO) 2018 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Ak ste živnostník alebo iná SZČO, máte povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Výška odvodov závisí od vášho príjmu v predchádzajúcich rokoch. Aké sú aktuálne sadzby odvodov a ako je to u živnostníkov, ktorí ešte len začínajú podnikať, dozviete sa v tomto článku.

Nižšie nájdete odvody spracované do prehľadných tabuliek.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne vám vypočíta a oznámi vaša zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne sa vypočítava z vášho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Pre odvody do zdravotnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% z priemernej mzdy spred 2 rokov.

V roku 2016 bola priemerná mesačná mzda 912 €.

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2018 je 456 €.

Ak boli vaše príjmy nízke a vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ, budú sa vám odvody počítať z minimálneho vymeriavacieho základu a nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2018 nie je určený. Zdravotné odvody sa platia z celého vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného

Sadzba poistného pre SZČO je:

 • 14 % z vymeriavacieho základu
 • 7 % z vymeriavacieho základu pre SZČO zdravotne postihnutého

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2018

Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 456 € 63,84 € neurčený neurčená
SZČO zdravotne postihnutý alebo poberateľ invalidného dôchodku 7% 456 € 31,92 € neurčený neurčená

Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

Aj keď sme doteraz hovorili o „odvodoch“ do zdravotnej poisťovne, v skutočnosti sa vlastne jedná o preddavky. Tieto preddavky sú akýmisi predpokladanými odvodmi, vypočítanými podľa príjmu v predchádzajúcom roku. Avšak skutočná výška odvodov, ktoré máte zaplatiť podľa vášho skutočného príjmu v danom roku, sa zistí až pri takzvanom ročnom zúčtovaní poistného.

V ročnom zúčtovaní poistného sa vypočíta presná výška odvodov na zdravotné poistenie, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku zaplatiť podľa vašich skutočných príjmov. To sa porovná s výškou preddavkov, ktoré ste v minulom roku zaplatili.

V prípade, že ste zaplatili menej ako ste mali, máte nedoplatok. Tento nedoplatok musíte doplatiť.

Ak ste naopak zaplatili viac ako ste mali, máte preplatok. Tento preplatok vám musí zdravotná poisťovňa vrátiť.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za vás vykoná vaša zdravotná poisťovňa.

V akom termíne a kam platíte odvody do zdravotnej poisťovne

Preddavky na poistné sa platia na účet vašej zdravotnej poisťovne za kalendárny mesiac pozadu. Preddavky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý platíte.

Odvody do Sociálnej poisťovne

Podobne ako pri odvodoch do zdravotnej poisťovne, aj výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si vypočítate z vášho vymeriavacieho základu.

Podľa zákona o sociálnom poistení vymeriavací základ je podiel:

 • jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb nezníženého o zaplatené povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • a koeficientu 1,486.

Vymeriavací základ si vypočítate takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte dvanástimi (aj v prípade, že ste podnikali menej ako 12 mesiacov v danom roku)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Tým získate mesačný vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Pre odvody do Sociálnej poisťovne je stanovený minimálny vymeriavací základ. Je to 50% priemernej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2016 bola priemerná mesačná mzda 912 €. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2018 je 456 €.

Môže sa stať, že ak vaše príjmy boli nízke, vyšiel vám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ. V takom prípade sa vám odvody budú počítať z minimálneho vymeriavacieho základu, nie z vášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.

Maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne

Zároveň je stanovený aj maximálny vymeriavací základ. Je to 7 násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Od 1.1. 2018 je maximálny vymeriavací základ 6384 € mesačne na všetky druhy poistného.

Ak boli vaše príjmy vysoké, môže sa stať, že vám vyjde väčší vymeriavací základ než je maximálny. V tom prípade pre výpočet odvodov nepoužijete váš skutočný vymeriavací základ, ale namiesto neho použijete maximálny vymeriavací základ.

Aké druhy poistného sa platia do Sociálnej poisťovne

Ako SZČO platíte do Sociálnej poisťovne odvody na tieto poistenia:

 • nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • starobné dôchodkové poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
 • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z vymeriavacieho základu (neplatí ho starobný dôchodca a predčasný starobný dôchodca),
 • poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu (dobrovoľné – nemusí sa platiť),
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Poistné na invalidné poistenie neplatíte, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistenie v nezamestnanosti je dobrovoľné. Ak nechcete, nemusíte ho platiť. V tom prípade ale nebudete mať nárok na podporu v nezamestnanosti.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2018

Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4% 456 € 20,06 € 6384 € 280,89 €
Starobné dôchodkové poistenie 18% 456 € 82,08 € 6384 € 1149,12 €
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 456 € 27,36 € 6384 € 383,04 €
Rezervný fond 4,75% 456 € 21,66 € 6384 € 303,24 €
Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) 2% 456 € 9,12 € 6384 € 127,68 €
Spolu 33,15% € bez poistenia v nezamestnanosti
35,15% € s poistením v nezamestnanosti
151,16 € bez poist. v nezam.
160,28 € s poist. v nezam.
2116,29 € bez poist. v nezam.
2243,97 € s poist. v nezam.

 

Invalidné poistenie neplatíte, ak ste poistenec, ktorý:

 • poberá starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, alebo
 • poberá výsluhový dôchodok a dosiahol dôchodkový vek.

V akom termíne a kam platíte odvody do Sociálnej poisťovne

Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu. Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Aké odvody musí platiť začínajúci živnostník

Ako začínajúci živnostník nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej pisťovneaž do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom ste začali podnikať. Môžete ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodnete.

Povinne musíte začať platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Od 1.7.2018 do 30.6.2019 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2017 príjem vyšší ako 5472 €.

Ak ste v predchádzajúcom roku nedosiahli príjmy vyššie ako je uvedená suma, v danom období nemáte nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Odvody do zdravotnej poisťovne však aj ako začínajúci živnostník musíte platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu).

Viac o platení odvodov ihneď po založení živnosti sa dozviete v tomto článku: Odvody po založení živnosti

Živnosť popri zamestnaní

Živnosť môžete prevádzkovať aj popri bežnom zamestnaní. Ak by ste chceli vedieť, ako je to s platením odvodov v takomto prípade, prečítajte si článok Živnosť popri zamestnaní a odvody.

Na záver

V tomto článku som zhrnul všetko dôležité, čo sa týka odvodov SZČO – živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dozvedeli ste sa, ako si vypočítate výšku vašich odvodov a aké sú minimálne a maximálne odvody.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tento článok má 119 komentárov

 1. To vážne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne platí aj dôchodca, ktorý v kalendárnom roku uzatvorí cca 7 poistných zmlúv ako viazaný finančný agent?

 2. Je možné, že som povinná pri ročnom úhrnne odmeny za sprostredkovanie v PSS, a.s. v roku 2010 vo výške 277,50 eur platiť mesačne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu do socálnej aj do zdravotnej poisťovne?

 3. Som poberateľom výsluhového dôchodku od 1.1. 2010. Zároveň som živnostník v PSS,a.s. od 1.5.2010 a vymeriavací základ pre odvody do soc. poisťovne mi vyšiel 120,71€ a vym. základ pre odv. do zdrav. poisť. 112,82€. Podľa toho čo mám naštudované, budem platiť od 1.7.11 min. odvody do soc. poisť. čo predstavuje 109,07€ a do zdrav. 46.06€. Je to tak? Ďakujem.

 4. Áno, je to tak. Keď vám vyjde menší vymeriavací základ ako je minimálny, tak platíte z minimálneho. Čiže tak, ako ste napísali.

 5. Dobry den, chcela by som sa spytat, som na materskej- rodicovskej dovolenke do 27.1.2012. Od 1.5.tohto roku si chcem otvorit zivnost- predaj detskeho textilu. Musim odvadzat peniazky do zdravotnej poistovni ?

  dakujem

 6. No neviem … vy sa musíte držať daňového priznania, ktoré podávate k 30.6 príslušného kalendárneho roku. Ak Vám nevyplýva povinnosť platiť odvody do soc. poisťovne (nemáte vymeriavací základ cca 3980 €/1 rok) nemusíte odvádzať žiadne poistné (prídete akurát o dobu zamestnania , ktorá sa Vám nebude počítať do dôchodku). Ak chcete aby Vám táto doba bola zhodnotená, môžete si platiť dobrovoľnú účasť na dôchodkovom poistení.

 7. Dobrý deň, živnostenský list som si založil v roku 1995 a zrušil som ho v roku 2010. V danom období som vôbec nepodnikal, lebo mi nevyšiel zámer. Teraz mi prišiel nedoplatok zo zdravotnej poisťovne. Ako mám ďalej postupovať, aby som nedoplatok nemusel platiť. Som na invalidnom dôchodku od roku 1992 a na starobnom od roku 1998. Ďakujem za odpoveď.

 8. Pete, problém je v tom, že ste živnosť nezrušili hneď ako ste vedeli, že už nebudete podnikať.

  Zdravotnej poisťovni je jedno, či vo svojom podnikaní zarábate alebo nie. Podľa zákona pokiaľ ste oficiálne živnostník – SZČO, musíte platiť zdravotné odvody aj keď nič nezarábate alebo ste v strate.

  Bohužiaľ sa obávam, že sa asi nevyhnete doplateniu odvodov za celý čas, čo ste mali živnosť. Také sú zákony, podľa ktorých sa zdravotná poisťovňa musí riadiť.

 9. som SZčO od roku 2005,poistenie v nezamestnanosti si platím viac ako 2roky – mám nárok na podporu,aké doklady potrebujem na vybavenie podpory ,ako sa vypočítava podpora????????dakujem

 10. Prosim o info, som student + SZCO. Aku sumu zarobku za rok 2011 nesmiem prekrocit, aby som nemusel platit do zdravotnej poistovne (za studenta plati stat). Pri akej sume musim platit do socialnej poistovni ?
  Vychadza mi hruby zarobok za rok 2011 2000 eur, zrejme nebudem musiet platiti do socialnej poist., ale hm.. neviem ci bude treba platit do zdravotnej – ako sa to da vyratat? Ak by som mal platit ako som cital cca 47 eur mesacen , do roka je to 12*47 cca 500 eur. V tomtoo pripade sa zrejme neoplati podnikat, napr. zarobim 1000eur a 1/2 dam do zdravotnej,…
  Vdaka Juri

 11. Dobrý deň
  Vyrábam zatiaľ bez živnosti šperky a dekoračné predmety. Chcela by som to aj predávať na nejakom predajnom portáli. Som invalidná dôchodkyňa na 55%.Keby som si mala platiť odvody zo živnosti (a ešte aj nejakú ekonómku),tak viac stratím, ak získam. Ale predsa- čo by bolo pre mňa výhodnejšie (živnosť,slobodný umelec,voná živnosť) a hlavne, aké odvody a koľko by som platila?
  Do zdravotnej musím, do sociálnej len na základe príjmu?

 12. Áno, do zdravotnej musíte a do sociálnej podľa príjmu. Presnejšie je to všetko popísané vyššie v článku, vrátane sadzieb.

 13. Dobrý deň,
  som na rodičovskej dovolenke a od 01.12.2011 som opäť začala podnikať po 1,5 ročnom pozastavení živnosti. V soc.poisťovni mi vyrátali, že za december 2011 musím zaplatiť cca 130 EUR podľa príjmov z roku 2010. Vo štvrtkovej Pravde som zachytila informáciu, že od 01.01.2012 už nebudem musieť platiť odvody do sociálnej poisťovne ak som poberateľkou rodičovského príspevku. Vie mi niekto povedať na základe akého paragrafu táto zmena bude? Za odpovede ďakujem

 14. chcem sa spýtať: Od 1.4.2012 sa idem prihlásiť na Úrad práce a zároveň chcem vykonávať činnosť Viazaného finančného agenta. Akú sumu nesmie presiahnuť môj mesačný zárobok – teda vlastne provízie, aby som nemusela platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

 15. Ja sa chcem spytat,chcel by som si zalozit zivnost, mam aj financnu rezervu ale nieje to ziadny extrem, tak ide mi vlastne o to ci dostanem aj nejaku nazvem to financnu pomoc alebo dotaciu pre zivnostnika? Dakujem

 16. Nie, žiadnu finančnú pomoc nedostanete. Ak by ste boli nezamestnaný, mohli by ste sa pokúsiť získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť pre nezamestnaných, ale inak asi nič.

 17. Mám syna je študent na prvej vysokej škole má 24 rokov, mal príjem v minulom roku za Zmluvu o dielo (ako umelci). Podľa štátu je nezaopatrené dieťa, t.z. štát zaňho odvádza zdrav. poistenie. Moja otázka znie: na základe podaného daňového priznania je alebo nieje povinný sa prihlásiť do zdravotnej poisťovni a platiť odvody?
  Ďakujem

 18. Zaujima ma par veci, ktore mi nie su z clanku jasne..
  Pise sa tam, ze ak moje prijmi ako SZCO nedosiahnu minimalny vymeravaci zaklad, platim odvody do socialnej poistovne vo vyske daneho minimalneho vymeriavacieho zakaladu…
  Co ale v pripade, ked zarobim napriklad v jednom mesiaci 100eur v hrubom a po zbitok roka nezarobim nic…
  Kedze v danom mesiaci to nepresiahlo viac ako je vymeriavaci zaklad a ja som szco popri zamestani, tak odvody neplatim ziadne..co ak ale v niektorom inom mesiaci presiahnem hrubym ziskom minimalny vymeriavaci zaklad, tak potom platim odvody za kazdy mesiac, ci len za ten jeden?
  Ta ista otazka mi vrta v hlave aj co sa tyka zdravotnych odovodov…tu tiez chapem ,ze pokial moj hruby zarobok neprekroci vymeriavaci zaklad, tak neplatim nic…ak prekroci tak zaplatim len za dany mesiac albo sa to rozrata na cely rok?…ak prekrocim v jednom mesiaci, tak automaticky platim minimalny zaklad z kazdeho mesiaca?

  Otazka teda znie ze ci prekrocenie vymeriavaceho zakladu sa rata na cely rok a mozem teda v niektory mesiac zarobit viac ako je vymeriavaci zaklad a v iny mesiac menej a ono sa to potom zrata celkovo a podeli 12timi alebo sa zaroven kazdy mesiac rata osobitne..

  V pripade, ze nezarobim absolutne nic, chapem to tak ze ziadne odvody socilanej poistovni platit nemusim, ani z minimalneho vymeriavaceho zakladu…
  Co sa tyka odvodov do zdravotnej positovne..tu oikial si dam predavok 0eur a nezrobim nic, nemusim zdravotnej poistovni platit ziadne dalsie peniaze z minimalneho vymeriavaceho zakladu..chapem to spravne?
  Vsetky tieto moje hypoteticke pripady su za predpokladu, ze som sucasne zamestany…

  Vopred dakujem za odpoved…

 19. Dobry deň.
  Chcela by som sa spytať, či budem platiť odvody do soc. poistovne od jula 2012 ak som si urobila živnosť v decembri 2011 a moj príjem bol 2000eur za december. chcem vediet ci mi budu vypocitavat vymeriavaci zaklad za december, alebo som este oslobodena od platenia odvodov.

 20. Frena: Do úvahy sa berie priemerný príjem na mesiac. Keby ste v danom roku mali príjem napr. v jednom mesiaci 12000 eur a v ostatných 11 mesiacoch 0 eur, tak váš mesačný vymeriavací základ bude 1000 eur (celkový príjem za rok deleno 12).

  Keď nezarbíte nič (za celý rok), tak do sociálnej poisťovne nemusíte platiť nič, ani z minimálneho vymeriavacieho základu. Ale do zdravotnej poisťovne musíte platiť odvody aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu, aj keď nezarobíte za celý rok nič.

 21. Mariana121: Povinne by ste museli začať platiť odvody do sociálnej poisťovne iba v tom prípade, ak by váš príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2011 bol viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je za rok 2011 suma 4078,68 eur. Keď ste mali príjem iba 2000 eur, nebudete povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne.

 22. 4078,68 € (ide o hrubý príjem – bez odpočítania výdavkov).

  Ked si chcem vytvorit zivnost na nakup a predaj tovaru, pokial to chapem spravne, do hrubeho prijmu sa rata cena ktoru mi zaplati zakaznik (to je cena, za ktoru som tovar kupil + naklady na prepravu + moja provizia + postovne k zakaznikovi)?
  Tych 4078€ sa tym padom pri predaji tovaru diosiahne velmi lahko a nasledujuci rok budem musiet platit odvody do sociálnej poisťovne minimálne 112,66 €?

  Dakujem za radu

 23. Áno, je to tak.

 24. Dobrý deň, rád by som sa opýtal, na tieto otázky

  1. Dostal som príspevok na podnikanie 4023,52 eur, podnikať som začal od 1.6.2011

  2. Podal som daňové priznanie, zahrnul celý príspevok, a uplatnil som si 40 % paušalné výdavky

  Mám v takomto prípade povinnosť byť platcom v sociálnej poisťovni, ? Platí tá hranica 4078 eur aj pre rok 2011 ?

  Totiž na stránke http://www.socpoist.sk, pri kalkulačkách pre výpočet sociálneho poistenia- keď zadávam príjem 4 023 eur- pri kalkulačke na rok 2012, tak mám stále povinnosť byť platcom sociálneho poistenia ? Tam rátajú hranicu cca 3 948 eur. ?

  Ktorá hranica príjmu je teda správna ?

  Ešte by som sa rád opýtal- DODATOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE – môže podať SZČO- v akom čase ? Môže tak urobiť kedykoľvek počas roka – alebo čo najskôr keď zistí chybu už v podanom daňovom priznaní ? .

  Ďakujem Vám vopred za odpovede.

 25. Dobrý deň, vedeli by ste mi prosím poradiť?
  Manžel bol pred pár rokmi SZČO, potom nastúpil do trvalého pracovného pomeru. Živnosť neprerušil, ani neukončil. Odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne, ako aj ročné zúčtovanie dane za neho robí zamestnávateľ. Má nejaké záväzky voči týmto inštitúciám ak živnosť neprerušil ani neukončil? Nemá z nej žiaden príjem. Ďakujem.

 26. Či mal platiť nejaké odvody záleží na tom, aké mal príjmy ako SZČO v predchádzajúcich rokoch. Každý rok sa mu určuje výška odvodov podľa príjmov v predchádzajúcom roku. To znamená, že ak napríklad už v roku 2012 nemá žiadne príjmy ako SZČO, ale v roku 2011 mal príjmy, mal by aj v roku 2012 platiť odvody vypočítané podľa príjmov v roku 2011.

  Najistejšie pre vás bude, keď si manžel zájde do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne. Tam nech sa spýta, či nemá nejaký nedoplatok. Ak má, nech ho urýchlene uradí. V opačnom prípade mu to môžu dať k náhrade aj spolu s penále. Nemôže sa spoliehať ani na to, že sa na to zabudne. Taká možnosť prakticky neexistuje. Ak by mal nedoplatky, raz sa na to príde a čím neskôr, tým horšie – vyššie penále.

  Ak už nechce podnikať, najlepšie by bolo živnosť zrušiť.

 27. Dobry den, chcem sa opýtať, ak som k 30.11.2011 ukončila zamestnanecky pomer po 35 odpracovaných rokoch a k 1.12.2011 som sa stala živnostníkom avšak živnostensky zámer nevyšiel , mám nárok na dávku v nezamestnanosti ? Ako začínajúci živnostník Som neplatila odvody do sociálnej poisťovne celkovo 6 mesiacov , t.j. Od 1.12.2011 do 31.5.2012 . Mám nárok na dávku? Ak áno v akej výške ? Počítajú sa posledné 3 roky?

 28. Dobrý deň, začal som podnikať ako živnostník 27.6.2011. Som poberateľom výsluhového dôchodku. Odkedy som povinný platiť odvody do soc. a zdravotnej poisťovne a v akej min. výške. Ďakujem.

 29. Do zdravotnej poisťovne ste sa ako SZČO mali ísť prihlásiť do 8 dní od založenia živnosti. Do sociálnej poisťovne sa budete musieť ísť prihlásiť, ak váš príjem za kalendárny rok bude viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je za rok 2011 suma 4078,68 € (ide o hrubý príjem – bez odpočítania výdavkov).

 30. Zdravím. Mám záujem o podnikanie (obchod), ale este o podnikani skoro nic neviem. Zato cítam stránku.
  Ako píse hore ; Živnostníci majú povinnosť platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
  Cize kazdy clovek, kto podniká, napr. ked ja vyberám zivnost pre obchod, aj ja budem musiet platit odvody do soc. a zdrav. poistovne..?

 31. Áno, keď si založíte živnosť, budete musieť platiť odvody tak, ako je to popísané v tomto článku.

 32. Este nepodnikam, len citam, ze co by mi trebalo platit pri podnikani, ci mi to oplatí zacat. (som z inej národnosti, tazsie rozprávam poslovensky)
  Zato pítam, co je to vymeriavaci základ, z coho sa vypocíta odvody.

 33. Vymeriavací základ je suma, z ktorej sa vám vypočítajú odvody.

  Keď si založite živnosť, až do júla nasledujúceho roku budete mať povinnosť platiť iba odvody do zdravotnej poisťovne. Tieto odvody budete platiť z minimálneho vymeriavacieho základu. Pozrite vyššie tabuľku Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne, stĺpec Minimálna suma poistného. V súčasnosti je minimálna suma poistného vo výške 47,58 eura.

  Po založení živnosti nemáte ihneď povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Čiže do sociálnej poisťovne nemusíte platiť zatiaľ nič. Až v nasledujúcom roku v mesiaci júl vám vznikne povinnosť začať platiť odvody do sociálnej poisťovne, ak v predchádzajúcom roku dosiahnete príjem viac ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je približne 4000 eur.

  Takže aby som to zhrnul: Ak si v roku 2012 založíte živnosť, tak až do júla 2013 budete platiť iba minimálne zdravotné odvody a nič viac. V súčasnosti je výška minimálnych zdravotných odvodov stanovená na 47,58 eura. Od júla 2013 začnete platiť odvody do zdravotnej aj do sociálnej poisťovne podľa toho, koľko zarobíte v roku 2012.

 34. Cize ked zalozim zivnost, odvtedy kazdy mesiac budem musiet platit 47,58€ do zdravotnej poistovne, aj ked nemám skoro ziadny zisk (ked nic nepredám).
  A 1rok nemusim platit do socialného poistovna nic. A ked 1rok zbehne, ALE príjem nemám vacsi ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, tak nemusim este stále platit do socialného.
  Berme, ze sme teraz 2013 jun. Teraz zbehla rok, ked by som mal platit odvody aj do socialného, ale príjem nemám vacsi na mesiac ako minimálny vymeriavací základ.
  Zbehla jun, jul, agust, a na koncom septembri príjem mám napr. 500€. Tak odvtedy mám platit odvody do socialného?
  Aj vtedy, ked od septemra, cez oktober, november, december atd. zase nemám príjem minimálneho vymeriavacieho základu?

 35. Cize ked zalozim zivnost, odvtedy kazdy mesiac budem musiet platit 47,58€ do zdravotnej poistovne, aj ked nemám skoro ziadny zisk (ked nic nepredám).
  Áno, je to tak.

  A 1rok nemusim platit do socialného poistovna nic. A ked 1rok zbehne, ALE príjem nemám vacsi ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, tak nemusim este stále platit do socialného.
  Áno, je to tak.

  Berme, ze sme teraz 2013 jun. Teraz zbehla rok, ked by som mal platit odvody aj do socialného, ale príjem nemám vacsi na mesiac ako minimálny vymeriavací základ.
  Zbehla jun, jul, agust, a na koncom septembri príjem mám napr. 500€. Tak odvtedy mám platit odvody do socialného?
  Aj vtedy, ked od septemra, cez oktober, november, december atd. zase nemám príjem minimálneho vymeriavacieho základu?

  Nie, nie je to tak. Ak v roku 2012 budete mať menší príjem ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, nemusíte platiť nič do sociálnej poisťovne až do júla 2013. Potom sa zasa bude posudzovať príjem za rok 2012. Ak bude zasa menší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, zasa nebudete musieť nič platiť až do júla 2014, atď.

 36. Ktorý riadok daňového priznania FO B je považovaný pre základ dane použitý na výpočet vymeriavacieho základu?

 37. Neviem teraz, ktorý je to riadok v daňovom priznaní, ale vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je jeho príjem zdaňovaný podľa §6 zákona o dani z príjmov (tak to majú napísané na webstránke poisťovne).

 38. Čiže riadok 69. ďakujem

 39. Dobrý deň,
  mám otázku ohľadom odvodov do sociálnej poisťovne. Mám založenú živnosť od roku 2008, minulý rok mi vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne, avšak moje príjmy za rok 2011 boli opäť nižšie ako je 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Chcem sa preto opýtať, či je mojou povinnosťou pokračovať v odvádzaní minimálnych odvodov do SP i napriek tejto skutočnosti a nízkym príjmom za minulý rok, alebo odvody sa ma na rok 2012 netýkajú. Za odpoveď vopred ďakujem.

 40. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

 41. Dobry den,

  chcel by som sa opytat, za rok 2011 som tesne ale prekrocil hranicu na povinnost odvodov do SP,ale v tomto roku nemam dostatocne prijmy na platenie odvodov do SP od Jula.Mate nejake riesenie ako odklad a alebo podobne.

  Dakujem

 42. Dobrý deň, pochopil som to správne ako SZČO, keď mám za rok 2011 príjem napr. 3000eur tak od júla mi SP vypočíta mesačné preddavky na odvody z min. vymeriavacieho základu t.j. 339,89. Ale keď podnikám popri zamestnaní a mal som za rok 2011 napr. príjem 3000eur tak od júla nemusím platiť do SP nič?
  A do ZP to bude ((3000:2,14) : 100) x 14=210? (ročný odvod)
  Ďakujem za odpoveď

 43. Dobrý deň, Jozef701, v tomto sú naše zákony hlúpe a nelogické, že môže nastať presne vaša situácia. Nemáte asi inú možnosť, len buďto platiť, alebo zrušiť alebo pozastaviť živnosť.

 44. Dobrý deň, jan99, ak máte hrubý príjem bez odpočítania výdavkov 3000 eur, do sociálnej poisťovne nemusíte platiť nič bez ohľadu na to, či máte popri živnosti aj zamestnanie alebo nie. Ak ste ale doteraz platili odvody do SP, musíte ísť podať odhlášku.

 45. Zdravím. Vedeli by ste my konkretne povedat ako sa pocitavaju odvody?
  Podla vymeriavacieho základu vypocitáva.
  Vymeriávaci základ sa vypocitáva takto:
  Základ dane z prijmov v danom roku. Napriklad ked za mesiac od januára predávam tovary za 500€ (to je trzba?), to do konca cez 12mesiacov bude 6000€. Z toho zisk budem mat 2000€. (ked kupim tovar za 5€, a predám za 10€, 5€ sa nazyva zisk?)
  2000€ za rok musim zdanit. (berme ze teraz neodpocitávam vydavky, lebo nemám)
  z 2000€ budem musiat platit dan z prijmov 19%, teda 380€.
  Základ dane z prijmov v danom roku bude mi ten 2000€, co je cisty zisk, alebo z toho zisku bude ten 380€?
  Ked ten 2000€ je základ, tak to treba vydelit poctom mesiacov v roku, teda /12.
  To je 166,6€
  Dostanem tým pomernú časť základu dane z príjmov. To sa este vydelíme dvomi. Vysledok 83,3. To je vymeriávaci základ pre mna, ak by som mal také trzby, prijmi?

 46. Áno, je to tak, ako ste napísali.

  Iba by som vás trochu poopravil v tom, keď píšete, že nemáte výdavky. Výdavky máte, pretože tržbu máte 6000 € a zisk máte 2000 €. To znamená, že výdavky máte 4000 €.

 47. Dobry den, od doby co som zivnostnik som neplatil odvod poistenie v nezamestnanosti.
  Mam dve otazky:
  – aky je postup, aby som ho zacal platit?
  – ako dlhu dobu musim platit tento odvod, aby som mal narok na podporu v nezamestnanosti, ak by som musel zivnost zrusit?
  Dakujem,
  Zoltan

 48. Dobrý deň, Zoltán, na platenie poistenia v nezamestnanosti sa musíte ísť prihlásiť do sociálnej poisťovne.

  Aby ste mali nárok na podporu v nezamestnanosti, musíte si platiť poistenie v nezamestnanosti aspoň dva roky, t.j. 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 49. Dobry den, ja mam tu istu situaciu ako mariana121, tiez som mala zivnost-prijem 5500 za 3 mesiace/oktober,november,december, ale predtym som bola na urade prace takze prijem 0. Na stranke soc.poistovne je ale kalkulacka na vypocet mesacneho poistenia a tam je potrebne zadat prijem a pocet mesiacov podnikania a z toho vypocita odvody . Vobec tam nikde nie je spomenute ze priemerny mesacny prijem na mesiac. Velmi ma to zaujima lebo tie odvody su pre mna likvidacne, vzhladom na to ze teraz taky prijem nemam.

 50. Dobrý deň, Melody, vy ste mali príjem v roku 2011 vo výške 5500 eur. To je viac, ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo je za rok 2011 suma 4078,68 eur.

  Preto sa musíte od júla 2012 prihlásiť do Sociálnej poisťovne za povinného platcu sociálnych odvodov.

  Do tej kalkulačky musíte zadať príjem 5500 a počet mesiacov 3.

 51. Dobry den,
  ak si chce SZCO zaplatit v roku 2012 dvojnasobne odvody do socialnej a zdravotnej poistovne (napriklad v decembri 2012 zaplati jednou sumou za 6 mesiacov navyse), moze potom v roku 2013 prvych 6 mesiacov nezaplatit ziadne odvody?

  Potom v danovom priznani za rok 2012 si moze znizit zaklad dane o sumu, ktoru skutocne zaplatil alebo si moze uplatnit vo vydavkoch len sumu, ktoru mal zaplatit za odvody?

  Dakujem krasne.

 52. Dobry den, mam volnu zivnost od 27.9.2011. Pracujem ako opatrovatelka v Nemecku.Od zalozenia zivnosti si platim akurat zdravot. poistenie. Rada by som vedela,ak konkr. povinnosti teraz, zaciatkom druheho roka pre mna plynu.Neurobila som chybu, ze som si nepodala danove priznanie?? Vobec sa v tom neviem orientovat,. Dakujem za pomoc..

 53. Dobry den,
  dakujem pekne za velmi prospesny clanok. Mala by som vsak otazku k odvodom do soc. poistovne. Pod titulkom „Minimálny vymeriavací základ pre odvody do sociálnej poisťovne“ je uvedene „Môže sa stať, že ak naše príjmy boli nízke, vyšiel nám vymeriavací základ nižší ako je minimálny vymeriavací základ. V takom prípade sa nám odvody budú počítať z minimálneho vymeriavacieho základu 339,89 € (393 € v r. 2013) a nie z nášho skutočného nižšieho vymeriavacieho základu.“ To znamená, že tak, či tak budeme odvody do soc. poisťovne platiť, aj keby sme mali vymeriavací základ napr. 100,00 Eur, áno?
  Keď však čítam ďalej, tak pod titulkom „Aké odvody musí platiť začínajúci živnostník“ je napísané: „Kto v predchádzajúcom roku nedosiahol príjmy vyššie, ako je uvedená suma (4078,68 Eur), nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne“. Som z toho teraz trochu zmätená, platiť alebo neplatiť?
  Ďakujem vopred za odpoveď.

 54. Danka32, mali ste podať daňové priznanie za rok 2011. Ak váš príjem v roku 2011 bol vyšší ako 4078,68 eura, tak od júla 2012 ste sa mali prihlásiť do sociálnej poisťovne ako povinný platca.

 55. Elsy82, ak ste v predchádzajúcom roku mali príjem bez odpočítania výdavkov vyšší ako 4078,68 eura, ste povinná prihlásiť sa do sociálnej poisťovne ako povinný platca. Budete teda povinným platcom, ale váš skutočný vymeriavací základ bude menší ako minimálny, napríklad tých 100 eur. Preto budete povinným platcom, ktorý platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, a nie zo skutočného.

 56. Dobrý deň! Prosím o ujasnenie. Som SZČO, mám salón. V salóne nezarobím ani 200€ mesačne. Súbežne, ale pracujem na dohodu na hoteli. Keby som mala na dohodu aj 10000€ príjem, ale ako SZČO v salóne ani tých 4000, tak neplatím do sociálnej poisťovne odvody od januára? A čo sa týka daní a odvodov je lepšie mi robiť na hoteli na dohodu, alebo na faktúru? Živnosť mám od októbra 2011.
  Vopred ďakujem 🙂

 57. Pekný deň,

  Prosím môže mi niekto poradiť, aký môžem mať maximálny mesačný/ročný obrat alebo aký si zachovať aby som nemusela v ďalšom roku potom platiť tie minimálne odvody do sociálnej poisťovne? Ja mám teraz pozastavenú živnosť ale od nového roka ju budem mať obnovenú. Odvody platiť nebudem, ale potom sa vypočítavajú z predošlého roku. V budúcom roku by som tiež nechcela platiť preto potrebujem vedieť sumu, akú maximálnu môžem fakturovať mesačne, prípadne či sa dá vôbec vyhnúť plateniu odvodov do sociálnej poisťovne. Ďakujem.

 58. Ja by som sa chcel spytat ci je mozne zaplatit odvody za prvy polrok 2013 dopredu, kedze ich vysku poznam a zaroven si ich uplatnit do danoveho priznania za rok 2012. ( PS . platby v soc. poistovni by sa nemylili, kedze kazdy mesiac ma svoj variabilny symbol )

  Tiez podobne do zdravotnej. Tam vysku preddavkov za rok 2013 viem. Ci je mozne uhradit ich este v tomto roku 2012 a uplatnit do danoveho priznania za rok 2012

  dakujem za odpoved.

 59. zdravim..potrebujem poradit…som SZČO OD ROKU 2011 no v aprili 2012 som prešla na matersku..počas nej som koli uradu prace nemohla prerušit živnost..počas tohto casu tj 9mes som odvody do SP aZP neplatila-bola som oslobodena..od novembra som presla na rodičovsky prispevok a stale mam otvorenu živnost len nepracujem..po danovom priznani som bola v minuse a moj ročny prijem nedosiahol ani 1000e…za rok 2012..chcem vediet či musim platit odvody do SP a ZP teraz ked som na rodičovskom a som SZČO ale nepracujem a nemam prijem..dakujemm

 60. Prajem pekný deň a všetko dobré v Novom roku. Chcem sa spýtať ako sa dá zistiť či zdravotná
  alebo soc. poisťovňa mi správne určila výšku platenie odvodov. Bol som poistený v SZP ale tú zrušili-pridelili k VšZP a v tej som bol do 31.12.2011, ako SZČO som platil odvody zo vymeriavacieho základu , od 01.01.2012 som bol poistencom Dôvera , a platil som tiež vymeriavacieho základu platný pre rok 2012, po ubehnutí pol roka mi prišlo so VšZP na doplatiť na zdravotnom poistení 204 ,42 eura po daňovom priznaní za rok 2011.
  Toto isté sa zopakuje asi aj teraz v tomto roku po podaní daňového priznania za rok 2012 v poisťovni Dôvera, preto rád by som vedel podla čoho si môžem vypočítať výšku preddavkou na platenie.ďakujem za odpoveď

 61. Dobrý deň, hore v článku pod nadpisom Odvody do zdravotnej poisťovne je napísaný presný postup, ako si vypočítate výšku preddavkov na zdravotné poistné.

 62. Dobrý den,môj príjem v r.2012 bol 4050 eur,ale 4 mesiace som bol PN.Vzťahuje sa na mňa povinnosť platiť odvody do soc. poisťovne? Ďakujem

 63. Dobrý deň

  Živnosť mám založenú od septembra 2012 a tak mám na Vás pár otázok:
  1. V prípade že sa chcem vyhnúť plateniu odvodov do sociálnej poisťovne nemal by som presiahnuť sumu 4716 eur za rok, to platí aj pre mňa s odpracovanými 4 mesiacmi??
  2. Výška odvodov do sociálnej poisťovne sa vypočíta dosiahnutá mzda za rok / 12 mesiacov, alebo iba za tie mesiace v roku, v ktorých podnikám?? Tak keď mám príjem 9200 eur za rok viete mi vypočítať výšku odvodov do sociálnej poisťovne??
  3. V prípade, ak skončím živnosť v týchto mesiacoch, pričom som povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne od júla 2013 budem ich platiť aj tak??

 64. viete mi, prosim Vas, po slovensky vysvetlit, co je to „základ dane z príjmov fyzických osôb“? pretoze ani za toho pana netusim, co sa za tymto slovnym spojenim skryva a vsetky dalsie vypocty odvodov do SP sa odvijaju od tohoto slovneho spojenia. potreboval by som polopatisticky navod, ako urcim svoj „základ dane z príjmov fyzických osôb“ pre rok 2013, ked mesacny prijem ako SZCO je 500 eur a nie som platcom DPH. Ako urcim to cislo, aby som ho mohol vydelit dvanastimi a nasledne dvoma a pokracovat dalej vo vypoctoch odvodov.
  Som zacinajuci zivnostnik a toto je clanok pre zacinajucich zivnostnikov akurat z otazok vyssie mi ani jedna nepride ako od zacinajuceho zivnostnika 😉
  dakujem za skoru odpoved.

 65. Rekonstrukta:
  áno, vzťahuje sa na vás povinnosť.

  777dzony:
  1. platí to bez ohľadu na počet mesiacov
  2. iba počet mesiacov, v ktorých ste podnikali
  3. nie, keď skončíte živnosť, odvody už nebudete platiť

  miroslav.kubis:
  Základ dane z príjmov je suma, z ktorej platíte daň z príjmov. To číslo vám vypočíta účtovník, keď vám bude robiť daňové priznanie za rok 2012. Nie je možné dať sem nejaký presný výpočet, pretože je množstvo faktorov, ktoré ten výpočet ovplyvňujú pre každého podnikateľa individuálne. Zhruba by sa dalo povedať, že je to rozdiel medzi vašimi príjmami a výdavkami. Pre predstavu o tom, čo všetko sa musí brať do úvahy, si môžete pozrieť paragrafy § 3 až § 11 zákona o dani z príjmov.

 66. Dobrý deň,
  prosím vás, keď SZČO začala zivnosť od 1.4.12 a dovtedy bola dobrovoľne nezamestnaná a platila si odovody do ZP, môže si v daňovom priznaní uplatniť výdavok na ZP za celý rok? čiže vrátane mesiacov január – marec ako dobrovoľne nezamestnaný + SZČO apríl – december?
  ďakujem za odpoveď

 67. V daňovom priznaní si môže uplatiniť ZP iba za mesiace, kedy prevádzkoval živnosť.

 68. Pekný večer prajem.Mám 22 rokov.Pracoval som zatiaľ cez absolventskú prax a neskôr som pracoval asi 4 mesiace na dohodu.Rozhodol som sa ,že si otvorím živnosť s príspevkom na podnikanie od štátu.Chcel by som sa spýtať či si z toho príspevku čo dostanem môžem odrátať kompletné odvody za 2 roky.Mám v tom troška nejasno.Dakujem za skorô odpoved a pekný zvišok dna prajem.

 69. dobry den, mam zaujem zacat podnikat, s tym ze od zajtra nastupujem na matersku dovolenku. chcela by som sa teda opytat, ci musim platit ako zivnostnicka odvody aj ked som na materskej pripadne na rodicovskej dovolenke, kedze v tomto case by ich mal za mna platit stat…? vdaka,

 70. Dobry den,

  Chcela by som sa spytat, momentalne som na rodicovnskej dovolenke takze za mna odvadza stat. Keby som chcela zacat podnikat, musim si hned otvorit zivnost? Odvadzat by som zacala predpokladam az v july 2014 aj za socialne ci len za zdravotne? Musim si otvarat zivnost ak mam napriklad iba jednu zakazku do 700 eur? Ci na to mozem vypisat fakturu na vlastne meno a ak uz dalsiu zakazku nedostanem tak nemusim otvarat zivnost a odvadzat?

  Dakujem
  Linda

 71. Dobrý den prepáčte ale nerozumiem tomu. Zacala som podnikat od 07/2012 a Hlavný prac. pomer mám od 05/2012 zároven som na rodicovskej dovolenke resp. poberam rod. prispevok este do 08/2013. Idem si podat danove priznanie. Tak neni to tak, že na základe neho mi soc. poistovna vyrubi platenie soc. poistenia resp. ak moj prijem z podnikania len nepresiahol sumu tých 4000€ budem od júla platiť poistné.. nerozumiem tomu. Moja mesačná hrubá mzda je 660€ a príjem z podnikania nedosiahol ani 1000€. Zo zdravotnej mi doslo 0 Eur platit.Dakujem.

 72. Dobrý deň,

  mám firmu s.r.o. a chcela by som vedieť ako vypočítam za zamestnanca vymeriavaci základ na zdravotne a socialne poistenie. Viem,že mám ako zamestnávateľka platit 10% z VZ pri zdravotke a 25,2% z VZ pri socialke, ale chcela by som vedieť podľa akého vzorca vypočítam prave ten VZ.
  Ďakujem za pomoc

 73. Keď začne živnostík podnikať v priebehu roka 2012 a nedosiahne príjem 4716 Eur v hrubom, nemusí platiť odvody do SP na budúci rok, alebo sa to vydelí počtom mesiacov v ktorých mal živnosť? Napr. ak niekto má živnosť od 11.6.2012 a vyfakturoval 3198 €, bude musieť platiť odvody do SP?

 74. pmpeteronyx – z príspevku môžete zaplatiť kompletné odvody.

  elchie – pozrite /comment/5043#comment-5043

  Linda12 – Keď začnete podnikať, musíte si hneď otvoriť živnosť. V júli 2014 by ste začali odvádzať do sociálnej poisťovne. Čo sa týka zdravotnej, pozrite predchádzajúcu odpoveď. Keby to bolo iba jednorazovo, bol by to len príležitostný príjem a vtedy nemusíte mať živnosť.

  Jana1234567 – ak váš príjem z podnikania v roku 2012 nepresiahol sumu 4716 eur, nebudete musieť od júla platiť odvody do sociálnej poisťovne, ani sa do nej nemusíte prihlasovať.

  Mária Hegedúšová – na počte mesiacov nezáleží. Ide o príjem v roku 2012, bez ohľadu na to, za koľko mesiacov to bolo.

 75. Dobrý večer p. Varhaník,
  Vaše odpovede sú veľmi zrozumiteľné a výstižné, ktoré myslím pochopí aj začinajúci podnikateľ. Takéto odpovede by nám mali poskytnúť aj na DÚ, SP a ZP. Žiaľ, tam sa väčšinou stretneme s neochotou a odvolávkou na konkrétne zákony, namiesto jasných a pre obyčajných ľudí zrozumiteľných odpovedí . Rada si čítam Vaše odpovede.
  Prajem Vám veľa nových používateľov

 76. Ďakujem za váš komentár, Ester. Potešili ste ma. Všetko dobré prajem 🙂

 77. Prajem pekný deň pán Varhaník, chcel by som ako začínajúci živnostník od 1.3.2013 nemať zbytočné opletačky s nedoplatkami a príp. zabudnutými informáciami. 1. Povinnosť platiť do sociálky mi vzniká od 1.7.2013? (predpokladám že podnikanie pôjde aspoň natoľko, aby ten príjem bol dostatočný). 2.Platí sa okrem zdravotného poistenia na začiatku podnikania ešte ďalšia položka? 3. Spôsob platenia zdravotke a sociálke je potrebné zistiť priamo na uvedených inštitúciach alebo si počkať na nejaké oznámenie? ďakujem vám vopred za odpovede, s pozdravom

 78. Dobrý deň, povinnosť platiť do sociálnej poisťovne budete mať až od 1.7.2014.

  Od začiatku máte povinnosť platiť iba do zdravotnej poisťovne. Platiť je najlepšie prevodom na účet tak, že si vytvoríte trvalý platobný príkaz. Potom s tým už nemáte starosti a platba vám automaticky odíde každý mesiac. Číslo účtu a variabilný symbol si zistíte v poisťovni.

 79. Dobry den chcela by som vediet: ak začnem podnikať napr. 1.6.2013 viem to,ze v prvom roku som povinna platit do ZP,ale ak v priebehu prveho roka podnikania nedosiahnem príjem 4716 Eur v hrubom, nemusím platiť odvody do SP v budúcom roku 2014?vsetci vieme o tom ze kazdy rok sa ohladom odvodov konaju vzdy neake zmeny,preto by som potrebovala vediet ci tato moznost ako sa oslobodit od platenia do SP bude stale aktualna aspon v priebehu niekolkych rokov,alebo sa moze stat ze tuto alternativu zrusia.Dakujem

 80. Dobrý deň, táto možnosť je stále aktuálna. Či sa to niekedy zmení alebo nie, to vám nikto nemôže zaručiť. To záleží od politiky. Môže sa stať, že niekto niekedy presadí novelu zákona, ktorou sa to zmení.

 81. Keď podám daňové priznanie za rok 2012 a vyplýva mi z neho platiť odvody do sociálnej poisťovne od júla 2013 tak som ho povinný platiť,však?? Ale v prípade že niekedy v mesiaci máj zruším alebo pozastavím živnosť platiť nemusím, v prípade zrušenia už vôbec, a v prípade pozastavenia len v tom období pozastavenia?? Ďakujem

 82. Dobrý deň chcel by som sa informovať aky prijem môžem mať v roku 2013 aby som neplatil odvody od zdravotnej aj socialnej poistovne kedže mám živnosť popri zamestnaný. Dakujem.

 83. pekny den , som SZCO moj prijem za rok 2012 bol 3970€ DP vykonane pausalnymi vydavkami. Moja otazka je- som povinna od 01.07.2013 platit odvody do socialnej poistovne?
  Dakujem

 84. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keď si ako študentka SŠ založím živnosť, ako je to zo Zdravotným a sociálnym poistením? Platím odvody? Ak áno, v akej výške? Niekde som čítala, že študenti nemusia platiť odvody do ZP ak nedosiahnu určitú výšku príjmov. Je to pravda? Ak áno aká je tá suma? A ako som na tom s DPH a daňami z príjmu? Musím byť platcom? A potrebujem vôbec na prevádzkovanie e-shopu živnosť? Chcela by som prevádzkovať e-shop, kde budem predávať výrobky, ktoré ja sama vyrobím, napríklad bižutériu, doplnky a podobne. Ak musím mať aj napriek všetkému živnosť, aký druh voľnej živnosti si mám zvoliť? Hľadala som v tom oficiálnom zozname predmetov činností ale neviem aký predmet činnosti by sedel práve na moje podnikanie. Ospravedlňujem sa za to že zo tejto témy miešam aj otázky, ktoré sa jej netýkajú a naozaj vopred veľmi pekne ďakujem za odpovede na ne, pretože už mi je do plaču z prístupu slovenských úradníkov, ktorý pokiaľ neviete čo presne od nich chcete, nepomôžu Vám s ničím. Vďaka bohu za ľudí ako ste vy, ktorý si dajú námahu, vytvoria takúto úžastnú stránku a pomáhajú ľuďom zorientovať sa vo svete podnikania. Takže ešte raz ďakujem za všetko. 🙂

 85. Dobrý deň.Chcel by som sa spítať:Som predčastný starobný dôchodca,od 1.3.2013 som si založil živnosť,včas som sa prihlásil do zdravotnej poisťovne a tam mi pri spísani prihlášky dali 0 odvody,hoci som chcel platiť min.odvody pani pri okienku ma presvedčovala,že nemusím platiť lebo ako dôchodca som poistencom štátu.Podobne dopadli aj iní predčastní dôchodcovia z môjho okolia. Je to správne?

 86. Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kamarát si ukončil živnosť v r. 2011. V roku 2013 začal pred dvoma týždňami znova ako živnostník. Takže ako dlho neplatí odvody do sociálnej poisťovne? A v prípade, ak mesačne zarobí napríklad 1000 eur, koľko odvádza do zdravotnej každý mesiac? a ako je to po ročnom zúčtovaní, ak by každý mesiac zarobil 1000 eur. Ako je to s odvodmi? A ak si napríklad chce do výdavkov zahrnúť telefón a benzín? stále sú paušálne výdavky do výšky 40% alebo ako sa potom robí ročné zúčtovanie? Ďakujem

 87. Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Kamarát v roku 2011 ukončil živnosť a pred dvomi týždňami si ju znova založil. Odvody do SP neplatí? Na sociálke mu totiž povedali, že len prvý pol rok neplatí. A do zdravotky platí len tých 55,02? Aj napriek tomu, že mesačne by zarobil napríklad 1000 €? Ako je to teda s tými odvodmi a ako je to pri ročnom zúčtovaní? Koľko potom bude platiť odvody a zdravotné? A ak si do výdavkov chce zahnúť faktúry za telefón a benzín? Do akej výšky môže? Musí to byť 40% z hrubého ročného príjmu? Som v tomto obore nová, tak mi niektoré veci nie sú jasné. Ďakujem

 88. Dobrý večer. Platí dôchodca živnostník odvody do ZP , ked za r. 2012 mal živnosť 2 mesiace a nemal žiadny príjem a toho roku si chce otvoriť inu živnosť, kde by tem príjem mal byť. Dakujem.

 89. Dobrý deň,
  chcela by som si ujasniť. Predčasný starobný dôchodca od r.2012 si v tomto roku k 01.03.2013 založil živnosť, teda nie je povinne dôchodkovo poistený, ani dobrovoľne. Nárok na PSD mu nezaniká minimálne po dobu kedy bude povinne dôchodkovo poistený do 01.07.2014. Chápem to správne? Prípadne Vás poprosím o usmernenie. Ďakujem.

 90. Mám za to, že pokiaľ mala živnosť 1 mesiac a v ňom mala príjem 2000,00€, tak bude musieť platiť odvody, nakoľko tento príjem je len 1 mesačný . Nemám pravdu?

 91. Dobry den, chcem zacat podnikat na zivnost v juni tohto roku, doteraz som bola len zamestnanec. Netreba platit ziadne soc.odvody ani ak bude moj prijem 3500 eur mesacne ? (ani potom za cely rok ?)
  Aku motivaciu mozem mat na dobrovolne platenie soc poistenia ?
  Dakujem vopred

 92. Dobry den, od 1.5.2013 si zakladam zivnost (dovtedy som evidovana na Urade prace). Zaujimalo by ma, ci je pre mna vyhodne platit si dobrovlne poistenie do SP vzhladom na planovanu matersku a v akej vyske. Resp. ci je velky rozdiel pri vyplacanych davkach, pokial si platim min. poistne, alebo vyssie. A taktiez by som chcela vediet, ze ked dorucim na Urad prace kopiu zivnosti platnu od 1.5.2013, ci ma automaticky vyradia z evidencie k 30.4.2013 a nevznikne mi uz ziadna povinnost voci uradu. Dakujem velmi pekne za odpoved.L.

 93. 777dzony:

  Áno, keď vám vyjde povinnosť platiť do Sociálnej poisťovne, tak musíte platiť. Po zrušení živnosti už platiť nemusíte (ale musíte sa ísť odhlásiť zo Sociálnej poisťovne). Počas prerušenia tiež nemusíte platiť (ale prerušenie musíte ísť nahlásiť do SP).

  123 Ján:

  Pozrite sem: Živnosť popri zamestnaní a odvody

  zuzana_:

  Ak váš hrubý príjem bol 3970 €, čiže menej ako 4716 €, nebudete musieť od 1.7.2013 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

  MacKs:

  Pozrite sem: Študent – živnosť a odvody

  Daň z príjmu je 19% a 25%. Pozrite sem: Sadzby dane z príjmu

  Platcom DPH nemusíte byť, pokiaľ nedosiahnete obrat za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

  Na prevádzkovanie e-shopu musíte mať živnosť.

  Na výrobu biutérie potrebujete živnosť Výroba bižutérie a suvenírov.

  Peter Dunda:

  Ako poistenec štátu nemáte stanovenú minimálnu výšku odvodov do ZP. Keďže predtým ste nepodnikali, výšku preddavkov (odvodov) pre vás nie je z čoho stanoviť. Preto si môžete zvoli výšku preddavkov 0 €. Ale ak chcete, môžete si zvoliť aj inú. Na budúci rok po ročnom zúčtovaní sa dozviete vašu novú výšku preddavkov vypčítanú z vášho príjmu z podnikania v tomto roku.

  Pani v poisťovni má pravdu, že môžete mať nulové preddavky. Ale ak ich nechcete mať nulové, môžete si ich výšku stanoviť podľa vašej potreby.

 94. Ivana Bezáková:

  Ak mal v roku 2011 príjem zo živnosti vyšší ako 4078,68 €, mal by od teraz do júna mal platiť odvody do SP podľa príjmu zo živnosti v roku 2011.

  Od júla sa začnú platiť odvody podľa príjmu v roku 2012. Keďže v roku 2012 živnosť nemal, od júla 2013 nebude musieť platiť odvody do SP.

  Čo sa týka výpočtu výška odvodov podľa konkrétnej výšky príjmu, pozrite si hore článok. Je to tam podrobne rozpísané.

  Telefón a benzín si môže zahrnúť do výdavkov.

  O paušálnych výdavkoch si podrobnosti prečítajte tu: Paušálne výdavky

  Katarina Petrisková:

  Keď dôchodca nemal v r. 2012 žiadny príjem zo živnosti, v r. 2013 si môže stanoviť nulové odvody do ZP.

  Od júla 2014 bude platiť podľa príjmu v r. 2013.

  Jasma:

  Nárok na predčasný dôchodok mu nezanikne, pokiaľ sa nestane povinne dôchodkovo poisteným.

  Nárok na predčasný dôchodok mu zanikne, keď sa stane povinne dôchodkovo poisteným. Alebo keď sa zasa zmenia zákony 🙂

  miamiamia:

  Sociálne odvody do júla nasledujúceho roka žiadne platiť nemusíte. Ani keď budete zarábať 3 500 € mesačne.

  Povinne budete musieť začať platiť až od júla nasledujúceho roka.

  Motivácia na dobrovoľné sociálne odvody môže byť taká, že sa vám čas platenia a výška zaplatených odvodov zohľadní v budúcnosti vo výške vášho dôchodku.

  Čas, v ktorom neplatíte odvody do SP, sa vám nezapočítava do dôchodku.

  lucia222:

  Keď si založíte živnosť a oznámite to úradu práce, úrad práce vás vyradí z evidencie.

  Výška poistného do SP má vplyv na výšku materského.

  Oplatí sa vám platiť poistné z vymeriavacieho základu maximálne vo výške 1,5 násobku mesačného všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského.

  V roku 2011 (dva roky predchádza r. 2013) bol mesačný všeobecný vymeriavací základ 786 €.

 95. Peter Velky – táto stránka nie je nijako prepojená s politickými stranami a ja (majiteľ tejto stránky) absolútne nie som fanúšikom Smeru.

  Avšak takéto príspevky nemajú na tomto mieste zmysel.

  Obráťte sa, prosím, na Smer alebo na nejaké iné web stránky, ktoré sú určené pre také príspevky, aký ste napísali. Tu sú povolené iba príspevky, ktoré súvisia s témou článku.

 96. zaujímavé a poučné rady.

  Lámem si však nad jedným konštatovaním hlavu, citujem:  „Keď nezarbíte nič (za celý rok), tak do sociálnej poisťovne nemusíte platiť nič, ani z minimálneho vymeriavacieho základu. Ale do zdravotnej poisťovne musíte platiť odvody aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu, aj keď nezarobíte za celý rok nič. „

  A kde na to ten chudák zoberie peniaze, keď nezarobí nič?

  Ďakujem za odpoveď.

 97. vladors – To je správna otázka. Toto štátne inštitúcie vôbec nezaujíma. Aj keď ste nič nezarobili, zdravotné odvody platiť musíte. Ak nie, budú ich od vás vymáhať. Kde na to vezmete, to im je jedno.

  Kto to môže zmeniť je parlament cez zmenu zákona o zdravotnom poistení.

  Komu na tom záleží, ten by mal kontaktovať poslancov NRSR a politické strany a žiadať od nich túto zmenu. Iné riešenie zatiaľ nie je.

 98. Ďakujem pekne za perspektívne povzbudenie.

  Pán Pavol v nadchádzajúcom roku 2015 Vám prajem všetko najlepšie, hlavne ale pevné zdravie.

 99. Ďakujem, aj Vám všetko najlepšie v novom roku, veľa zdravia, spokojnosti a úspechov.

 100. Dobrý deň chcel by som sa informovať ohľadom zdravotného poistenia. Som SZČO od 1.11.2014. Teraz po ročnom zučtovaní som zistil , že mám nedoplatok 98 €. Vypočítali mi nové preddavky vo výške 115 €. Dá sa stým niečo robiť? Daňový základ je vysoký preto lebo som tam musel priznať prijem z príspevku pre samostatnú zárobkovú činnosť vo výške 2600 € . Danový základ bol vo výške 2300 €. Je to normálne tu na Slovensku takéto zdieranie? Veď príspevok na podnikanie som bral preto aby som prežil moje začiatky podnikania, čo ztoho že som v rámci príspevku môžem minúť peniaze na odvody, keď poisťovna mi potom zoberie ďaleko vyššiu sumu.

 101. Prišiel mi nedoplatok 120EUR zo zdravotnej poisťovne za r.2014 ,v ktorom som bola 11 mesiacov na úp a szčo od 1,12,2014 s príspevkom na podnikanie z úp 1954,15EUR.Preddavky na r.2016 mi narátali cez 180eur,prečo nie minimálny odvod.Ďakujem za radu !

 102. Dobrý deň. Chcem sa opýtať či je možné platiť si dobrovoľné odvody do sociálnej poisťovne z príspevku na podnikanie. Práve oň idem požiadať, ale keďže v dohľadnej dobre plánujeme mať s manželom dieťa a šetriť si na dôchodok tiež nie je od veci, chcela by som si to platiť. Neviem ale či si to môžem napísať do podnikateľského zámeru.

  Ďakujem 

   

 103. Dobrý deň,

  začal som podnikať 1. júna 2014 a ako začínajúci podnikateľ som bol 1 rok oslobodený od platenia odvodov do soc. poisťovne. Začiatkom júla som bol v social. poisťovni sa informovať kedy mi vzniká povinnosť platiť odvody a oni povedali že to príde všetko poštou. Je 24. júla a ešte stále mi nič neprišlo. Treba niečo spraviť alebo iba čakať? Niečo mi uniklo?

  Ďakujem za odpoveď.

 104. mňa by zaujímalo ako to je to s platením odvodov, keď si dám odklad ďanovej povinnosti, to fakt nejaké mesiace platieb reálne ušetrím?

 105. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať v mene môjho svokra, ako to chodí s odvodmi popri nečakanej pn-ke na ZP a SP?  Dnes už to bude skoro rok, čo je doma a prestali sa platiť odvody. Dostane na konci roka niečo zo zdravotnej/sociálnej poistovni naspäť a čo by mal ďalej ešte vedieť?

  Ďakujem

 106. Dobrý deň,ako si môžem spočítať odvody do SP na ďalší rok  na základe výsledkov paušálneho daňového priznania.

  Ďakujem a s pozdravom

   

   

 107. Dobry den,

  Vdaka za super informacie podane jednoduchou formou.Vo vasich clankoch som hladala odpoved na svoju otazku, ale neviem ju najst. A sice, ako to je s odvodami,ak zivnostnik podnika len nejakych 43 dni v roku. Ostatnu cast roka je na urade prace. Odvody za rok neplatil ziadne,uplatni si pausalne vydavky.Jedna uctovnicka sa vyjadrila,ze na to ,aby platil minimalne odvody do ZP, moze zarobit plnu sumu/tych 5128€/ a druha,ze len cca450€. Ktora z nich ma pravdu? A tych 43 dni podnikania mozem povazovat za 2 mesiace prevadzkovania zivnosti? Mne to po prepoctoch podla vzorca,ktory uvadzate, vyslo cca 2100€.

 108. Dobrý deň, 

  od apríla 2013 mám pozastavenú živnosť. Od toho dátumu po dnes som bol striedavo evidovaný na ÚPSVaR a dobrovoľne nezamestnaný bez žiadneho príjmu. Nedarí sa mi nájsť si vhodnú prácu na TPP, preto rozmýšľam o znovuotvorení mojej živnosti a začať znovu podnikať. Zaujímalo by ma, či sa vzťahuje platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v plnej výške aj na mňa, resp., či existuje možnosť úľavy z platenia napr. na 3 mesiace a podobne. 

  Za odpoveď vopred ďakujem

 109. Dobrý deň,

  mám otázku k plateniu odvodov do soc. poisťovne. Živnosť mám od marca 2015. V článku uvádzate: Povinne musíte začať platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak ste za predchádzajúci rok mali príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov. – A nižšie, že „Od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste mali v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €.“

  Môj hrubý príjem bol nižší ako táto suma, odvody teda do soc. poisťovne platiť ešte nemusím?
  Ktorá informácia z týchto dvoch je smerodajná?

  Ďakujem. 

 110. Dobry den. Ak v roku 2016 bude moj prijem cca 14500 ake budem mat odvody do zdravotnej a socialnej poistovne? Dakujem

 111. Dobry den,
  chcel by som sa opytat,ked som mal prijem asi 6000EUR rocne a platil som odvody do soc.poistovne,ze ak by som mal za rok 2016 prijem do 5100EUR,ci by som nemusel platit povinne ziadne odvody okrem zdravotnej poistovne.Dakujem.

 112. odvody do zdravotnej poisťovne sa odvádzajú z minim. vymeriavacieho základu aj keď príjem bol menší. Keď sa na rok urobí ročné zúčtovanie a celkový ročný príjem bude menší ako vymeriacací základ, vráti pomernú časť poistného zdravotná poisťovňa? Alebo aké sú možnosti vrátenia poistného, prípadne prelatku poistného, ak poistenec celý rok platí odvody v mimimálnej výške ( v r. 2016 60,06€)
   

 113. Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, či by ste mi vedeli poradiť, som študentka 2. ročníka 1. stupňa na VŠ, mám 24r. a v septembri 2016 som si založila živnosť. Teraz uvažujem nad prerušením štúdia na rok, ako to je s odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne? (ak z osobných dôvodov preruší na rok štúdium)

 114. Som živnostníčka a pre zdravotné problémy som nevykonávala v r. 2016 živnosť. Živnosť som však neukončila, ani nepozastavila. Zdravotné odvody som uhrádzala, hoci som nemala žiadny príjem z podnikania. Mám podať daňové priznanie, keďže jeho prílohou sú aj „údaje pre účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia“?

 115. Dobrý deň, chcem si založiť voľnú živnosť, iba popri zamestnaní, strihanie psov vo vlastnom dome, musím platiť aj pri tejto živnosťi odvody do zdravotnej poisťovne? Ďakujem

Komentáre sú zatvorené.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.