Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke MojePodnikanie.sk (ďalej len stránka).

Prevádzkovateľom stránky a zároveň predávajúcim a poskytovateľom elektronického obsahu prostredníctvom stránky je:

Mgr. Pavol Varhaník
Súľov 213
013 52 Súľov-Hradná
Slovenská republika
IČO: 40069516
Email: pavol@pavolvarhanik.sk
Telefón: 0904301005

Predávajúci na stránke poskytuje elektronický obsah, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči (online kurzy, zvukové a obrazové záznamy, e-knihy). Elektronický obsah je kupujúcemu poskytovaný umožnením prístupu do sekcie stránky, v ktorej sa nachádza objednaný elektronický obsah a ktorá môže byť chránená menom a heslom, na objednané obdobie.

Uskutočnením objednávky elektronického obsahu na stránke kupujúci vyjadruje súhlas, že informácie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú vyjadrením názoru alebo osobného spôsobu chápania a interpretácie danej problematiky autorom a za akékoľvek použitie týchto informácií a úspechy či neúspechy z toho plynúce predávajúci ani autor nenesú žiadnu zodpovednosť.

Objednávka, zmluva o poskytovaní elektronického obsahu

Kupujúci môže uskutočniť objednávku elektronického obsahu vyplnením a odoslaním príslušných objednávkových formulárov na stránke. O prijatí objednávky bude kupujúci informovaný emailom. Objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu.  Uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.

Odstúpenie od zmluvy

Uskutočnením objednávky elektronického obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči (online kurzy, zvukové a obrazové záznamy, e-knihy), kupujúci vyjadruje výslovný súhlas, aby sa poskytovanie objednaného elektronického obsahu začalo ihneď po obdržaní platby kupujúceho predávajúcim alebo akonáhle to umožnia technické podmienky. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu v súlade s § 7 ods. 6 písm. l) zákona 102/2014 Z.z. v momente začatia poskytovania elektronického obsahu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu do 14 dní od uzavretia zmluvy, pokiaľ sa nezačalo poskytovanie elektronického obsahu. Kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu predávajúcemu emailom na adrese pavol@pavolvarhanik.sk alebo v listinnej podobe zaslaním poštou na adresu Relaxonet, s. r. o., Súľov 213, 013 52 Súľov-Hradná. Kupujúci oznámi predávajúcemu číslo faktúry, ktorá je dokladom o kúpe a číslo účtu, na ktorý mu predávajúci vráti čiastku zodpovedajúcu zaplatenej kúpnej cene najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Spôsob platby

Predávajúci poskytuje kupujúcemu nasledovné možnosti platby:

1) Platba prevodom na účet

Kupujúci uhradí cenu objednávky prevodom na bankový účet predávajúceho.

Pri úhrade musí kupujúci uviesť správny variabilný symbol, ktorý mu oznámil predávajúci pri potvrdení objednávky. Bez správneho variabilného symbolu nebude možné správne priradiť platbu ku konkrétnemu kupujúcemu.

2) Platba prostredníctvom služby TrustPay

TrustPay, a.s. je platobná inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorá poskytuje možnosť bezpečnej platby za služby, tovary a obsah zakúpený prostredníctvom internetu cez internet banking jednotlivých bánk s predvyplnenými platobnými údajmi. Predávajúci zašle kupujúcemu emailom presnú url adresu služby TrustPay, na ktorej môže kupujúci uskutočniť úhradu.

3) Platba kartou prostredníctvom služby CardPay

CardPay je služba umožňujúca prijímať platby za služby, tovary a obsah zakúpený prostredníctvom internetu prostredníctvom platobných kariet, ktorú prevádzkuje Tatra banka, a.s. Kupujúci môže zaplatiť kartou VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro alebo Diners Club. Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Platba kartou prebieha v chránenom a bezpečnom prostredí internetovej stránky Tatra banky, a.s.

Formát faktúr

Kupujúci súhlasí, aby mu predávajúci vystavoval faktúry a zálohové faktúry v elektronickom formáte – súbor PDF. Faktúra v elektronickom formáte je plnohodnotným daňovým dokladom. Kupujúci nepožaduje od predávajúceho vystavovanie faktúr vo fyzickom (napr. papierovom) formáte.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť elektronický obsah kupujúcemu na základe objednávky tak, ako bolo uvedené v čase objednávky a v dohodnutej cene.

V prípade technických alebo iných problémov spôsobených predávajúcim alebo vykonávaním údržby, vývoja alebo aktualizácie stránky, ktoré by mohli dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie elektronického obsahu, sa predávajúci zaväzuje odstrániť tieto problémy v čo najkratšom čase tak, aby bolo poskytovanie elektronického obsahu kupujúcemu opäť obnovené v plnom rozsahu.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný elektronický obsah dojednanú cenu.

Kupujúci sa zaväzuje strpieť prípadné obmedzenie alebo prerušenie poskytovania elektronického obsahu spôsobené technickými alebo inými problémami alebo vykonávaním údržby, vývoja alebo aktualizácie stránky do doby, kým predávajúci tieto problémy odstráni a opäť obnoví poskytovanie elektronického obsahu kupujúcemu v plnom rozsahu.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných údajov kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Osobné údaje kupujúceho nebude predávajúci poskytovať tretím stranám.

Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Mgr. Pavol Varhaník so sídlom Súľov 213, 013 52 Súľov-Hradná, IČO: 40069516 ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu. Kupujúci zároveň udeľuje súhlas so zasielaním informácií o novom obsahu na stránke, o témach, ktoré predávajúci považuje za užitočné pre kupujúceho a o obchodných ponukách predávajúceho. Kupujúci môže svoj súhlas so zasielaním informácií kedykoľvek zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz uvedený v každom emaile alebo zaslaním informácie o zrušení súhlasu na emailovú adresu pavol@pavolvarhanik.sk alebo na poštovú adresu Mgr. Pavol Varhaník, Súľov 213, 013 52 Súľov-Hradná.

Reklamácie

V prípade reklamácie kupujúci zašle popis a dôvody reklamácie predávajúcemu na emailovú adresu pavol@pavolvarhanik.sk alebo na poštovú adresu Mgr. Pavol Varhaník, Súľov 213, 013 52 Súľov-Hradná. Kupujúci k reklamácii priloží doklad o kúpe alebo jeho kópiu.  Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od jej obdržania. Informáciu o vybavení reklamácie predávajúci zašle kupujúcemu emailom alebo poštou na adresu kupujúceho.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné od 11.7.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo ich zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny obchodných podmienok sa práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho riadia obchodnými podmienkami, ktoré boli platné k dátumu uskutočnenia objednávky.

Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.