Koncesované živnosti

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Aktualizované 23.12.2010:

Koncesované živnosti sú od 1. 6. 2010 zrušené. Živnosti, ktoré boli zaradené medzi koncesované, sú teraz zaradené medzi viazané živnosti. Táto zmena nastala kvôli zrušeniu paragrafu 9 živnostenského zákona (§ 9 Rozdelenie živností sa zo Živnostenského zákona vypúšťa).

———————————-

Pre informáciu ponechávame aj pôvodné znenie materiálu o koncesovaných živnostiach:

Medzi koncesované živnosti patria náročné činnosti, k povoleniu vykonávania ktorých je potrebné splniť určité podmienky, dané zákonom. Odborná spôsobilosť sa upravuje osobitnými predpismi. Osobitnou podmienkou je spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.

Hlavným rozdielom medzi koncesovanými a voľnými živnosťami je to, že zatiaľčo pri voľných živnostiach podnikateľ iba ohlási živnostenskému úradu vykonávanie živnosti (nežiada o povolenie vykonávať, ale priamo oznamuje vykonávanie), pri koncesovaných živnostiach musí na živnostenskom úrade požiadať o úradné povolenie (koncesiu) na vykonávaie danej činnosti.

Koncesia je živnostenským úradom udelené povolenie na prevádzkovanie koncesovaných živností.

Pred udeleném koncesie živnostenský úrad zisťuje, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky na vykonávanie koncesovanej činnosti. O žiadosti na vydanie koncesie rozhodne živnostenský úrad do 30 dní od jej podania.

Koncesované živnosti sú:

Por.

čís.

Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
SKUPINA 302 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre urité hospodárske odvetvia
1. Vývoj a výroba zbraní
alebo streliva
stredné odborné vzdelanie
v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v
odbore
  I
2. Opravy, úpravy, nieenie,
znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
stredné odborné vzdelanie
v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v
odbore
   
3. Ničenie, znehodnocovanie
alebo výroba rezu streliva
vek 21 rokov a preukaz
pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C
   
4. Nákup, predaj, prenájom
alebo úschova zbraní a streliva
odborná spôsobilosť podľa
§ 21 a 22 živnostenského zákona
  III
5. Preprava zbraní
a streliva
     
6. Prevádzkovanie strelnice      
SKUPINA 314 – Ostatné
7. Prevádzkovanie pohrebiska

alebo

Prevádzkovanie pohrebnej služby

alebo

Prevádzkovanie krematória

osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 16 ods. 15 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
III
8. Prevádzkovanie balzamovania
a konzervácie
osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 16 ods. 10 zákona č.
355/2007 Z. z.
 
9. Zmenárne devízová licencia § 6 ods. 9 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon
a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov
 
10. Cestná motorová doprava
(vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná
doprava, vnútroštátna taxislužba)
osvedčenie o odbornej
spôsobilosti, doklad o finančnej spoľahlivosti
§ 3 a 3a zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov
 
11. Zasielateľstvo 1. stredoškolské vzdelanie
v odbore a dva roky praxe v odbore alebo

2. vysokoškolské vzdelanie v odbore a najmenej jednoročná prax v odbore

  II
12. Prevádzkovanie závodného
hasičského útvaru
oprávnenie § 17 ods. 1 písm. n)
zákona č. 314/2001 Z. z.
 
13. Organizovanie dobrovoľných
dražieb
1. vysokoškolské vzdelanie
a tri roky praxe alebo

2. úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe

§ 6 zákona č. 527/2002
Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov
 

Viazané živnosti
Remeselné živnosti
Druhy živností

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.