Daň z nehnuteľností za rok 2010, do 31.1.2011 podať daňové priznanie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Daň z nehnuteľností sa vzťahuje na byty a nebytové priestory v bytovom dome, stavby a pozemky. Ak ste nehnuteľnosť získali v minulom roku, alebo v minulom roku nastala zmena vo vašich nehnuteľnostiach, musíte do 31. januára podať daňové priznanie pre daň z nehnuteľností.

Problematiku dane z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kto musí platiť daň z bytov a nebytových priestorov

Daň z bytov a nebytových priestorov musí platiť

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Výpočet dane z bytov a nebytových priestorov

Pre výpočet dane potrebujete poznať váš základ dane a ročnú sadzbu dane.

Základ dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Ročná sadzba dane je rôzna pre každú obec a mesto. Stanovuje ju mestská alebo obecná samospráva a zistíte ju na vašom mestskom alebo obecnom úrade.

Daň z bytov a nebytových priestorov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane (čiže základ dane sa vynásobí ročnou sadzbou dane).

Kto musí platiť daň zo stavieb

Daň zo stavieb musí platiť

 • Vlastník stavby alebo
 • správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo
 • správca stavby vo vlastníctve obce, alebo
 • správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku.

Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich odsekov, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Za aké stavby sa musí platiť daň

Predmetom dane zo stavieb sú tieto stavby na území Slovenskej republiky:

a) stavby na bývanie11 a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

Predmetom dane zo stavieb sú tiež stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby:
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Výpočet dane zo stavieb

Pre výpočet dane potrebujete poznať základ dane a ročnú sadzbu dane.

Základ dane je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Ročná sadzba dane je rôzna pre každú obec a mesto. Stanovuje ju mestská alebo obecná samospráva a zistíte ju na vašom mestskom alebo obecnom úrade.

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane (čiže základ dane sa vynásobí ročnou sadzbou dane). Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

Kto musí platiť daň z pozemkov

Daňovníkom dane z pozemkov je, ak v ďalšom odseku nie je ustanovené inak:
a) vlastník pozemku,
b)

 • správca pozemku vo vlastníctve štátu,
 • správca pozemku vo vlastníctve obce alebo
 • správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností

Daňovníkom dane z pozemkov je:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak

 1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
 2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich odsekov, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Za aké pozemky sa musí platiť daň

Predmetom dane z pozemkov sú tieto pozemky na území Slovenskej republiky:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

Predmetom dane z pozemkov nie sú:

a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami s bytmi alebo nebytovými priestormi, priehradami, vodovodmi, kanalizáciami, zariadeniami na ochranu pred povodňami a rozvodmi tepelnej energie.

Výpočet dane z pozemkov

Pre výpočet dane potrebujete poznať základ dane a ročnú sadzbu dane.

Základ dane hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.

Ročná sadzba dane je rôzna pre každú obec a mesto. Stanovuje ju mestská alebo obecná samospráva a zistíte ju na vašom mestskom alebo obecnom úrade.

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane (čiže základ dane sa vynásobí ročnou sadzbou dane).

Kto a kedy má povinnosť platiť daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť v aktuálnom roku vám vzniká vtedy, ak ste sa v minulom roku stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť vám tiež vzniká, ak v minulom roku došlo k zmene účelu využitia nehnuteľnosti, preklasifikovaniu druhu pozemku, pristaveniu, atď.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do 31. januára.

Zaplatenie dane

Na základe daňového priznania vám bude vyrubená daň a vystavený a doručený platobný výmer. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Prenajímate byt alebo inú nehnuteľnosť?

Ak prenajímate byt alebo inú nehnuteľnosť, nezabudnite na to, že musíte platiť odvody a daň z prenájmu nehnuteľností.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Zatvoriť menu

Tieto webové stránky nedávno prešli na nový lepší systém.

Heslá zo starého systému do nového nie je možné preniesť.

Preto je potrebné, aby si používatelia, ktorí sa zaregistrovali ešte na starom systéme, vytvorili nové heslo.

Ďakujeme za pochopenie.